Nieuwsbrief asfaltcentrale - Terugkoppeling bijeenkomst
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Gemeente Stein Online lezen
  |  Afmelden
Gemeente Stein

Nieuwsbrief asfaltcentrale -
Terugkoppeling informatiebijeenkomst
We zijn blij dat veel omwonenden de informatiebijeenkomst over de asfaltcentrale op maandag 7 maart hebben bezocht.

De gemeente Stein, de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg (RUD Z-L), de GGD en AsfaltNu hebben ieder vanuit hun eigen rol een presentatie verzorgd.

Deze presentaties kunt u via onderstaande linkjes terugkijken:


Handhavingstraject en bezwaar asfaltcentrale

De RUD Z-L ging onder andere in op het lopende handhavingstraject, met als resultaat een handhavingsbesluit waarbij aan het bedrijf een last onder dwangsom is opgelegd. Tegen dit besluit is het bedrijf juridisch in verzet gekomen. Deze juridische procedures lopen nu.

Conclusie uitgevoerde onderzoeken:
Overschrijding aan de pijp, maar geen gevaar voor gezondheid

De heer van Duin van de RUD Z-L gaf een toelichting op de uitgevoerde onderzoeken: het emissieonderzoek (onderzoek aan de schoorsteen), de verspreidingsberekeningen naar leefniveau, en het omgevingsluchtonderzoek op leefniveau. Hieruit blijkt dat er weliswaar een overschrijding van benzeen en Pak’s aan de pijp is gemeten, maar dit geen effecten heeft voor de leefomgeving.


Mevrouw Esser van de GGD bevestigde dat er geen gezondheidsrisico’s zijn op leefniveau. Dit deed zij door een toelichting te geven op de gezondheidskundige beoordeling die door de GGD is uitgevoerd. Ook al blijft geurhinder nog een belangrijk aandachtspunt als het gaat om het woongenot van omwonenden.

Zowel de uitgevoerde onderzoeken als de gezondheidskundige beoordeling kunt u via onderstaande linkjes volledig inzien:

AsfaltNu wil een goede buur zijn

De heer Oosting, directeur van AsfaltNu, zei: “We willen en moeten als bedrijf binnen de normen die gelden in Nederland produceren. Daarnaast willen we een goede buur zijn. In de oplossingen die we zoeken en implementeren in Stein, kijken we naar maatregelen die de uitstoot van benzeen en PAK verminderen én een reductie opleveren van geur.”

Daarvoor geeft het bedrijf aan tijd nodig te hebben om de oplossingen zoals momenteel worden getest in Den Bosch te analyseren en de toepassingsmogelijkheden voor Stein verder te onderzoeken. Ondertussen blijft de asfaltcentrale procesoptimalisaties doorvoeren zoals het verlagen van de productietemperatuur en -snelheid en het toepassen van inzichten uit de pilot Bergen op Zoom. Zie hiervoor ook hun presentatie.

Openstaande vragen
Bijna alle vragen zijn interactief die avond beantwoord, op een tweetal na. Daarvan is afgesproken dat deze worden beantwoord in deze nieuwsbrief.
 
Vraag:
Is er geen sprake van cumulatie van Benzeen en PAK’s, maw versterken deze elkaar niet en zo ja zou dat dan niet leiden tot een andere conclusie?
 
Antwoord:
Uit de berekeningen van de RUD blijkt dat de concentratie benzo(a)pyreen op leefniveau dusdanig klein is (0,000 microgram per kubieke meter) dat deze niet gekwantificeerd kan worden. Er is dus geen sprake van cumulatie of versterking.
Benzo(a)pyreen wordt gezien als ‘marker’ voor het risico op kanker van PAK’s in de lucht.

Vraag:

Zijn de gegevens van een kankerincidentieonderzoek voor Stein beschikbaar?
 
Antwoord:
Aangezien uit de door de RUD uitgevoerde berekeningen en metingen blijkt dat de bijdrage van de asfaltcentrale aan de totale concentraties benzeen en PAK’s op leefniveau voldoet aan de gezondheidskundige advieswaarden voor langdurige blootstelling ziet de GGD geen aanleiding om onderzoek te doen naar de kankerincidentie in de gemeente Stein.


Contact E-mail opties
Gemeente Stein
Stadhouderslaan 200
6171 KP Stein
gemeentestein.nl
Reageren
Mijn gegevens
Afmelden
Kijk ook eens op...
datmaaktsteinvoormij.nl