Logo Vereniging BWT
Kunt u het bericht niet lezen? Bekijk de online versie
.
 
Header Afbeelding
HEADLINES 07-06-2021
Praat mee over de Wkb

Met deze titel zijn er de afgelopen maanden al een aantal zeer boeiende Wkb-lunch webinars gehouden, die u ook allemaal nog kunt terugkijken. Ook op 10 juni is er weer een gratis te volgen lunch webinar, met dit keer alle instrumentaanbieders aan het woord over hun instrumenten. Heeft u vragen over de instrumenten, het verschil tussen de instrumenten of wilt u iets weten van een specifiek instrument, dan kunt u deze tijdens deze wkb-lunch op donderdag 10 juni van 12:00 uur tot 13:00 uur stellen. Om u een goed beeld te geven van al gehouden proefprojecten heeft gBOU een uitgebreide evaluatie geschreven. Op een eerlijke wijze zijn hier de successen en uitdagingen beschreven van een aantal al uitgevoerde proefprojecten. Duidelijk is hierin ook aangegeven dat het oefenen ook echt nodig is voor alle partijen en dat er ook nog vragen zijn over bijvoorbeeld de betaalbaarheid van de kwaliteitsborging voor kleine bouwprojecten. Ook de oplevering van een bouwproject zal door de Wkb gaan veranderen lezen we in een artikel van Heijltjes Advocaten. Hierin wordt de huidige situatie vergeleken met de toekomstige situatie in relatie tot gebreken en laat zien dat de rol tussen bouwer en zijn opdrachtgever toch echt wel gaat veranderen. 

Het zal u niet zijn ontgaan dat de Omgevingswet en de Wkb een half jaar zijn uitgesteld. De nu voorgestelde invoeringsdatum is 1 juli 2022. Deze datum wordt door de leden van de Vereniging BWT Nederland als zeer ongewenst gezien aangezien er naar verwachting kort voor de invoeringsdatum nog heel veel Wabo-aanvragen zullen binnenkomen, die dan in juli en augustus dienen te worden behandeld en verleend. Daarnaast starten we dan met de nieuwe processen en digitale ondersteuning in de maanden dat gemeenten al op een minimale capaciteit draaien. 
Over de uitkomsten van het bestuurlijk overleg waar op dit uitstel is aangestuurd heeft minister Ollongren de Kamers een brief gestuurd. In de nieuwsbrief Implementatie Omgevingswet mei vindt u weer veel informatie over de Omgevingswet zoals ook een terugblik op de "4e inspiratiedag Implementatie Omgevingswet" waar ook veel presentaties zijn te vinden. Eén van de belangrijkste onderdelen van de Omgevingswet is natuurlijk het Omgevingsplan. Het Omgevingsplan kent een juridische en een digitale opgave lezen we in het VNG artikel met deze titel. Nog dieper gaat Claudia Reiner in op deze grote digitale opgave in een mooi artikel waarin zij stelt dat een digitaal stelsel voor de gebouwde omgeving een zeer belangrijke stap voorwaarts is om de fysieke leefomgeving in de toekomst beter te kunnen beheren. Tot slot over de Omgevingswet nog de aanvullingsregeling bodem die is gepubliceerd in de Staatscourant. 

In de kennisbundel Zonnepanelen van het IFV vindt u veel informatie over dit onderwerp. Het betreft handige informatie over welke wet- en regelgeving van toepassing is en wat de aandachtspunten zijn bij vergunningverlening. Ook gaat deze kennisbundel in op de veiligheidsaspecten die een rol spelen bij zonnepanelen zoals uiteraard de brandveiligheid. Daarnaast is er ook de kennisbundel Windturbines. Ook deze kennisbundel beantwoord verschillende vragen, maar dan uiteraard over windenergie. Ook in relatie tot de energietransitie gaat het over de vraag of gemeenten de BENG-eisen nog verder gaan aanscherpen als dit straks is toegestaan als lokaal maatwerkvoorschrift in het Omgevingsplan. De partners in het Lente-akkoord onderzoeken momenteel samen met gemeenten of er nog speelruimte aanwezig is om de BENG nog verder te optimaliseren. Een andere eis voor wat betreft energie gaat gelden voor bestaande kantoorgebouwen per 1 januari 2023. Dan moeten alle kantoren namelijk minimaal een energielabel C hebben. In Bouwwereld is te lezen dat er nog heel veel moet gebeuren om dit voor elkaar te krijgen. 

Op 1 juli 2021 wijzigen er weer een aantal artikelen in het Bouwbesluit 2012. Het gaat hier over de eisen aan de weerstand tegen rookdoorgang en de eisen aan woningtoegangsdeuren. daarnaast zijn er nog een aantal kleine andere wijzigingen zoals de verduidelijking dat alle woningen en nevenfuncties daarvan die bereikbaar zijn vanuit het trappenhuis meegeteld moeten worden bij de beoordeling of aan de grenswaarden wordt voldaan. Hierdoor is het bijvoorbeeld niet meer mogelijk dat een garage onder de woningen rechtstreeks uitkomt in het portiektrappenhuis. Verder is de NEN-norm 6093 over rook- en warmteafvoerinstallaties herzien. 
In de nieuwste verzamelregeling bouwen die ter consultatie ligt tot 18 juni aanstaande zijn in de Omgevingsregeling de risicomatrix bouw- en sloopveiligheid en een aantal andere technische aanpassingen opgenomen. 

Op het gebied van asbest is er al een aantal jaren discussie om het huidige asbeststelsel flink op de schop te nemen. Aedes, LTO Nederland en de Vereniging Eigen Huis doen nu ook een oproep aan informateur Hamer om dit op te pakken aangezien deze partijen een fundamentele herziening van het asbeststelsel echt noodzakelijk vinden. Ook over asbest lezen wij dat Micro-organismen in de bodem asbestvezels kunnen afbreken waardoor er wellicht straks minder grond om een asbest locatie hoeft te worden gesaneerd. Verder hebben vier Omgevingsdiensten de samenwerking gezocht in de aanpak van illegale asbestsanering. Zij willen vooral door het uitwisselen van data en ervaringen meer grip krijgen op illegale asbestsaneringen. 

Naar aanleiding van de instorting van het AZ-Stadion in Alkmaar heeft de Onderzoeksraad voor veiligheid aanbevolen een APK in te voeren voor grote publieksgebouwen. NEN is nu gestart met de ontwikkeling van een NTA voor het periodiek keuren van de constructieve veiligheid van bijvoorbeeld theaters, bioscopen en stadions. Ook de Vereniging BWT Nederland en het COBc zijn bij de ontwikkeling van deze NTA betrokken. 

In Bouwkwaliteit in de praktijk nr. 4 van 2021 weer een aantal mooie artikelen, met dit keer het thema brandveiligheid en tot slot nog weer uw aandacht voor onze vacaturepagina met nieuwe vacatures in de gemeente Zaltbommel die een teamcoördinator zoeken, de gemeente Loon op Zand die op zoek is naar een integraal toezichthouder bouwen, de gemeente Hardinxveld-Giessendam die plek heeft voor een medewerker vergunningen en de gemeente Almelo die een manager vergunningverlening en naleving zoekt.

Ik wens u weer veel leesplezier

Wico Ankersmit
directeur Vereniging BWT Nederland
NIEUWS
03-06-21 Micro-organismen in de bodem kunnen asbestvezels afbreken
03-06-21 5e lunchsessie ‘Praat mee met de Wkb’: de instrumenten voor #kwaliteitsborging
03-06-21 Norm rook- en warmteafvoerinstallaties herzien
03-06-21 Verplicht energielabel kantoren: 1,5 miljoen werkplekken op de tocht
03-06-21 Het omgevingsplan: juridische en digitale opgave
03-06-21 Kennisbundel Windturbines
03-06-21 Aanvullingsregeling bodem Omgevingswet gepubliceerd in Staatscourant
31-05-21 Mailing Omgevingsloket online 28 mei 2021
30-05-21 Aanpak illegale asbestsanering
28-05-21 WIJZIGINGEN BOUWBESLUIT 2012 BRANDVEILIGHEID
28-05-21 Verzamelregeling bouwen
28-05-21 GEMEENTEN ZOEKEN NAAR DE OPTIMALE BENG
28-05-21 Nieuwe datum voor zorgvuldige start Omgevingswet: 1 juli 2022
28-05-21 Nieuwsbrief Implementatie Omgevingswet mei
27-05-21 Kamerbrief uitkomsten bestuurlijk overleg Omgevingswet 26 mei 2021
27-05-21 Kennisbundel Zonnepanelen
27-05-21 Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 4 2021
25-05-21 Dag van de Constructeur 3 juni
21-05-21 Praat mee over de Wkb!
20-05-21 Een digitaal stelsel voor de gebouwde omgeving is een zeer belangrijke stap voorwaarts
20-05-21 Oplevering op de schop door invoering Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen
20-05-21 NTA periodieke keuring constructieve veiligheid op komst
20-05-21 Evaluatie KiK-proefprojecten door gBOU aan de Eerste Kamer aangeboden
AGENDA
Hieronder vindt u het aanbod trainingen en bijeenkomsten voor de komende weken:
09-06-21 13de Internationaal Congres Fire Safety & Science
10-06-21 Praat mee over de Wkb! de instrumenten voor #kwaliteitsborging
14-06-21 Webinar drieluik Wet Kwaliteitsborging
16-06-21 BBN trainingen ‘Essentiële Controlepunten Brandveiligheid 2021’
17-06-21 NEN en BBN organiseren webinar ‘Bouwen met hout: bewust omgaan met brandveiligheid’
21-06-21 Webinar drieluik Wet Kwaliteitsborging 21juni 2021
24-06-21 Praat mee over de Wkb!
24-06-21 Webinar over strengere eisen rookwerendheid deuren
28-06-21 Webinar drieluik Wet Kwaliteitsborging 28 juni 2021
01-07-21 Nieuw tijdperk Eurocodes - update 2
DOSSIERS
Richtlijn Bouw- en sloopveiligheid
Handreiking Brandveiligheid ouderen
Sloop en Asbestinformatie
Toolbox asbestdaken
Constructieve veiligheid
Bouwbesluit 2012
iTP integraal toezichtsprotocol
BRIStoets
Kwaliteitsborging voor de bouw
Omgevingswet
Wet VTH en kwaliteitscriteria 2.2
Milieuprestatie MPG
Transformatie en beheer bestaande gebouwenvoorraad
BWT doelprofiel Libereaux
OPLEIDINGEN
Zie voor cursussen en start opleidingen ook de opleidingspagina op bwtinfo: www.bwtinfo.nl/opleidingen. Hier vindt u actuele cursus-c.q. opleidingsinformatie van:
Berghauser Pont Academy
BME Opleidingen b.v.
BOB Opleiding, Training en Advies
Erforum
Helix Academy
HU – Erfgoedopleidingen
Instituut voor bouwrecht
Nieman Academie
PAO Techniek en Management
Stichting Kennisoverdracht Bouwfysica
Wolters Kluwer Schulinck Opleidingen
DOCUMENTEN
Heeft u beleidsdocumenten of praktische tools? Stuur ze naar info@bwtinfo.nl
18-05-21 Visualisatie van alle soorten bouwwerken in gevolgklasse 1
13-04-21 Omgevingswet resulteert in ketensamenwerking
30-03-21 Informatieblad duurzaam gebruik van daken - Zon op daken en groen of groen-blauwe daken
BWT info
Wie ontvangt deze nieuwsflits?
Iedereen die zich geabonneerd heeft op de nieuwsbrief van BWTinfo ontvangt deze nieuwsflits en verder alle leden van de vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland (voor zover uw e-mailadres bekend is bij de ledenadministratie tel. 0318-438340)
Wilt u de nieuwsflits niet meer ontvangen via de e-mail? Afmelden