Logo Vereniging BWT
Kunt u het bericht niet lezen? Bekijk de online versie
.
 
Header Afbeelding
HEADLINES 17-11-2021
Vertrouwen is goed, controle is beter, het al goed uitvoeren is het best!

De eerste bevindingen na de instorting van een tribunedeel in het Goffert Stadion in Nijmegen kwam al snel na de eerste onderzoeken. En dit was niet positief aangezien niet alleen in het gebroken tribunedeel, maar ook in heel veel andere tribunedelen scheuren zaten en er twijfel bestaat over een goede uitvoering. Reden genoeg voor Minister Ollongren om direct alle stadioneigenaren en Colleges van Burgemeester en Wethouders een brief te sturen om ook hun stadion door een constructeur te laten controleren.

Op het gebied van brandveiligheid is te lezen dat het wereldwijd veel geld en inspanning kost om de kwaliteit van bestaande gevels te onderzoeken. Zo ook in ons eigen land. Om deze gevels brandveiliger te krijgen heeft de Minister een aanscherping aangekondigd van de brandklasse-eisen aan gevels die waarschijnlijk per 1 januari 2022 in werking zullen treden. Wilt u meer leren over brandveiligheid gevels, dan is het webinar brandveiligheid gevels van 2 november jongstleden terug te kijken.

Op 2 november heeft de minister weer een Kamerbrief gestuurd met de stand van zaken voorbereiding invoering Omgevingswet. Zij blijft positief over een invoering per 1 juli 2022, maar of dit daadwerkelijk ook gaat gebeuren wordt nog wel spannend de komende weken.
Een heel mooi hulpmiddel voor gemeenten bij de implementatie van de Omgevingswet zijn de door de Omgevingsdienst regio IJsselland ontwikkelde standaardbrieven. In het kader van ‘niet iedereen zijn eigen wiel gaan uitvinden’ vormen deze al een mooie basis voor andere gemeenten als voorbeeld voor hun eigen standaardbrieven. Ook over archivering onder de Omgevingswet wordt steeds meer duidelijk. Om hier meer over te leren is de handreiking ‘Duurzame toegankelijkheid in de informatieketens van de Omgevingswet’ geschreven.
Naast de ontwikkeling van het DSO wordt er ook tien miljoen vrijgemaakt voor het ontwikkelen voor een DSGO (Digitaal stelsel gebouwde omgeving) waar op een efficiëntere wijze data veel slimmer en efficiënter met elkaar moet kunnen worden gedeeld. Samen met de data uit het DSO moet dat weer een beter ontwerp gaan opleveren dat in één keer aan de regels voldoet en daardoor minder tijd en energie kost. Over het DSO lezen we ook dat er een nieuwe set indieningsvereisten op de oefenomgeving beschikbaar is. Aangezien gemeenten hun indieningsvereisten voor alle Omgevingsplanactiviteiten in hun eigen omgevingsplan naar eigen inzicht kunnen inrichten zullen zij dit ook zelf in het Omgevingsplan moeten gaan overnemen. Deze nieuwe set indieningsvereisten heeft overigens wel een aantal foutmeldingen opgeleverd waardoor er een workaround moest worden gerealiseerd. Daarnaast is er ook een bericht geplaatst op ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ over een aangepaste planning over nog te plaatsen content op de oefenomgeving zoals de laatste versie van de bruidsschat en de toepasbare regels. Ook zien we steeds meer innovaties binnen BIM. Zo kreeg BIM Legal een prijs voor het visualiseren van juridische afspraken (bijvoorbeeld uit een kavelpaspoort) drie dimensionaal in beeld.

Op 9 november is er een mondeling overleg geweest tussen de Eerste Kamer en Minister Ollongren. Hierbij stelde de Eerste Kamerleden nog een aantal kritische vragen. Ook de VNG in afstemming met de VBWTN heeft de Senatoren voorafgaand aan dit overleg nog een aantal aandachtspunten meegegeven waar ook zij, en de Vereniging BWT Nederland zich nog zorgen over maken en/of die nog moeten worden opgelost. Dat de minister haast wil maken bleek wel uit het feit dat al op de zelfde avond na het overleg met de Eerste Kamer een brief met antwoorden werd gestuurd aan de Senaat. In deze brief gaat zij vooral in op welke rol de gemeente heeft bij de bouwmelding. Moet zij die nu wel of niet toetsen was namelijk de vraag van Ferd Crone aangezien hij vertrouwen goed vindt, maar controle beter.
 
Vanmorgen (17 november) stond het onderwerp Wkb opnieuw in de Eerste Kamer op de agenda. Het resultaat hiervan lezen we in de korte aantekeningen waarin het volgende staat: De commissie besluit tot uiterlijk 18 november 2021, 12.00 uur gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg. Ze verzoekt de minister de vragen uit de nog te versturen brief uiterlijk maandag 22 november 2021, 12:00 uur te beantwoorden, teneinde over dit onderwerp op dinsdag 23 november 2021 als commissie opnieuw te kunnen beraadslagen. Wordt vervolgd zullen we maar zeggen. Een ander onderwerp rond de Wkb dat veel aandacht vraagt is wel het onderwerp ‘proefprojecten’. Ook de Eerste Kamer was wel nieuwsgierig naar de huidige stand van zaken, en middels een brief heeft minister Ollongren hier verslag van gedaan van alle proefprojecten tot nu toe.

De VNG heeft ook een brief met aandachtspunten aan de Tweede Kamer gestuurd die binnenkort de begroting wonen en ruimte behandelt. Deze aandachtspunten verwoord in een position paper gaan over de onderwerpen regionaal maatwerk, meer en beter bouwen en de bestaande woningvoorraad, de wijktransitie klimaat en de invoering van de Omgevingswet. Ook de G4, G40, Woonbond en Aedes hebben zich met een boodschap gericht aan de Tweede Kamer, namelijk dat er een enorme inzet nodig is voor het verduurzamen van woningen om de energiekosten substantieel te verlagen. Om de klimaatambities te halen pleiten zij voor een structurele aanpak waarbij er financiële middelen en goede beleidsinstrumenten noodzakelijk zijn.

In deze nieuwsbrief ook aandacht voor een aantal nieuwsbrieven van andere organisaties met een relatie tot ons vakgebied. Over de Omgevingswet bevat de ‘Nieuwsbrief Implementatie’ erg veel informatie. De nieuwsbrief van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit nr. 58 gaat uiteraard in op de esthetische en cultuur historische kwaliteit van de bebouwde omgeving en nog de nieuwsbrief ‘Bouwen met Kwaliteit’ waarin veel te lezen is over de meer technische ontwikkelingen in de bouwregelgeving en het uitvoeren van de energietransitie.

Verder nog een paar andere onderwerpen. Zo heeft minister Ollongren schriftelijk antwoord gegeven op vragen over mantelzorgwoningen en heeft het Europees Parlement een resolutie aangenomen voor een betere bescherming tegen asbest voor werknemers. En door de hoge gasprijzen zal de houtkachel wel weer vaker worden aangestoken. Dit levert uiteraard ook weer meer klachten op, waardoor het Voorlichtingsmateriaal houtstook is geactualiseerd, en door gemeenten kan worden gebruikt om haar inwoners te informeren.

En tot slot nog een link naar alle zeer boeiende presentaties van het op 10 november in het Forum gehouden jaarlijkse COBc congres waar ook voor de niet constructeurs veel informatie uit te halen is. En ook hier kwam naar voren dat vertrouwen goed is, controle beter, maar het al goed uitvoeren toch echt het meest belangrijke is.

En vindt u het tijd voor een nieuwe baan? Dan kunt u terecht bij de BAR (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk) als Wabo-inspecteur, bij de gemeente Roosendaal als BAG-beheerder, bij de gemeente Den Haag als senior inspecteur handhaving of als inspecteur illegale bouw of achterstallig onderhoud binnen de Haagse Pandbrigade en bij de gemeente Wassenaar of de gemeente Voorschoten als inspecteur bouwen.  
 
Ik wens u weer veel leesplezier!

Wico Ankersmit
directeur Vereniging BWT Nederland
NIEUWS
17-11-21 Brief van Minister aan Stadioneigenaren en Colleges van Burgemeester en Wethouders van Betaald Voetbalclubs.
16-11-21 Tien miljoen voor realisatie Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving
15-11-21 Voorlichtingsmateriaal houtstook 2021/2022
15-11-21 Update maatregelen voor aanvullen verzoeken DSO
11-11-21 Aandachtspunten VNG voor Wet kwaliteitsborging bouwen
11-11-21 Standaardbrieven VTH regio IJsselland beschikbaar
11-11-21 Tijdelijke workaround voor het aanvullen van aanvragen oefenomgeving en Samenwerkfunctionaliteit
11-11-21 Antwoord op Kamervraag over toetsen bouwmelding door gemeenten
09-11-21 Prijs voor BIM met juridische informatie over nieuwbouwwoningen
09-11-21 Belangrijke update over voortgang gepland onderhoud demo-omgeving
08-11-21 Forse inzet nodig voor verduurzamen woningen en verlagen energiekosten
08-11-21 Archivering onder de Omgevingswet
08-11-21 VNG-aandachtspunten bij begroting wonen en ruimte
05-11-21 Nieuwsbrief Implementatie 3 november 2021
05-11-21 Nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit 58
04-11-21 Omgevingsloket online niet beschikbaar op 13 november
02-11-21 Minister kondigt aanscherping brandklasse-eisen voor gevels aan
02-11-21 Kamerbrief voortgang voorbereidingen invoering Omgevingswet
01-11-21 Kamerbrief over proefprojecten Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)
01-11-21 Antwoorden op Kamervragen over mantelzorgwoningen
28-10-21 Betere bescherming tegen asbest voor werknemers
28-10-21 Nieuwsbrief Bouwen met Kwaliteit oktober 2021
25-10-21 Nieuwsbrief 25 oktober 2021
AGENDA
Hieronder vindt u het aanbod trainingen en bijeenkomsten voor de komende weken:
18-11-21 Vergunningverlening I: Totstandkoming van de vergunning
23-11-21 TOETSEN VAN HOOGBOUW
23-11-21 Vergunningverlening II: Adviseren over kwaliteit
02-12-21 Vergunningverlening III: Toezicht en handhaving
08-12-21 BBN trainingen ‘Essentiële Controlepunten Brandveiligheid 2021’
DOSSIERS
Richtlijn Bouw- en sloopveiligheid
Handreiking Brandveiligheid ouderen
Sloop en Asbestinformatie
Toolbox asbestdaken
Constructieve veiligheid
Bouwbesluit 2012
iTP integraal toezichtsprotocol
BRIStoets
Kwaliteitsborging voor de bouw
Omgevingswet
Wet VTH en kwaliteitscriteria 2.2
Milieuprestatie MPG
Transformatie en beheer bestaande gebouwenvoorraad
BWT doelprofiel Libereaux
OPLEIDINGEN
Zie voor cursussen en start opleidingen ook de opleidingspagina op bwtinfo: www.bwtinfo.nl/opleidingen. Hier vindt u actuele cursus-c.q. opleidingsinformatie van:
Berghauser Pont Academy
BME Opleidingen b.v.
BOB Opleiding, Training en Advies
Erforum
Helix Academy
HU – Erfgoedopleidingen
Instituut voor bouwrecht
Nieman Academie
PAO Techniek en Management
Stichting Kennisoverdracht Bouwfysica
Wolters Kluwer Schulinck Opleidingen
DOCUMENTEN
Heeft u beleidsdocumenten of praktische tools? Stuur ze naar info@bwtinfo.nl
12-07-21 Keuzes handhavingsbeleid Wkb
18-05-21 Visualisatie van alle soorten bouwwerken in gevolgklasse 1
13-04-21 Omgevingswet resulteert in ketensamenwerking
BWT info
Wie ontvangt deze nieuwsflits?
Iedereen die zich geabonneerd heeft op de nieuwsbrief van BWTinfo ontvangt deze nieuwsflits en verder alle leden van de vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland (voor zover uw e-mailadres bekend is bij de ledenadministratie tel. 0318-438340)
Wilt u de nieuwsflits niet meer ontvangen via de e-mail? Afmelden