Update proces
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
OVER Gemeenten Online lezen
  |   Afmelden
Verduurzaming sportcomplexen
 Update proces
juli 2023
Verduurzaming sportaccommodaties
Fijn dat u op de hoogte wil blijven over het verduurzamen van de sportaccommodaties. Met deze nieuwsbrief wil de gemeente u op de hoogte houden van de stand van zaken, het proces en de plannen om de sportaccommodaties toekomstbestendig te maken.
Stand van zaken project verduurzaming sportaccommodaties
Het haalbaarheidsonderzoek voor het project verduurzaming sportaccommodaties is nog in volle gang. In januari 2023 heeft SWECO de opdracht gekregen om te starten met de onderzoeken die nodig zijn om de haalbaarheid naar het nieuwe sportpark op het ijsbaanterrein te bepalen. De opdracht bestaat uit de volgende onderzoeken: 
  • Historisch bodemonderzoek;
  • Verkennend natuuronderzoek;
  • Onderzoek stikstofdepositie (aanleg- en gebruiksfase);
  • Watertoets;
  • Onderzoek verkeer en parkeren;
  • Bedrijven en milieuzonering (onderzoek licht- en geluidhinder);
  • Archeologisch bureauonderzoek;
  • Vormvrije M.E.R.- beoordeling
Van een aantal onderzoeken zijn de resultaten inmiddels binnen. Voor sommige onderzoeken is er vervolgonderzoek nodig, dit wordt momenteel uitgevoerd. We verwachten dat de laatste onderzoeken in het vierde kwartaal van 2023 worden afgerond.

Daarnaast hebben wij de afgelopen periode voortgang geboekt bij het voorbereiden van de bestuurlijke besluitvorming. Dit houdt in dat we documenten opstellen waar het college en/of de gemeenteraad besluiten over kunnen nemen. De gemeenteraad heeft in mei 2023 het procesvoorstel verduurzaming sportlocaties vastgesteld, waarin ook een planning is opgenomen voor de komende periode. U kunt dit voorstel hieronder bekijken.
Voorstel: agendapunt 17
Overleg sportverenigingen
De afgelopen drie maanden is overleg geweest met de sportverenigingen in de vorm van ontwerpateliers. Tijdens deze bijeenkomsten is er met de verenigingen (Nova Zembla incl. Nova Boules, TV de Spatter, LTC de Poelstars en TC Eendragt) gewerkt aan een ontwerp voor zowel het terrein als het clubgebouw. De laatste twee bijeenkomsten vonden eind juni plaats. Alle betrokken partijen hebben deze bijeenkomsten als zeer positief ervaren. Er is grondig gekeken naar alle wensen en eisen om zo tot een gezamenlijk ontwerp te komen.  

Op dit moment wordt er gewerkt aan de afronding hiervan. Ook vindt er een eerste financiële verkenning plaats voor de kosten van de realisatie en worden alternatieven nader onderzocht.
De verwachting is dat er na de zomer een definitief voorontwerp aan de gemeenteraad kan worden gepresenteerd.
Klankbordgroep
De tweede sessie met de klankbordgroep vond plaats in mei en werd opnieuw goed bezocht. Het verslag van deze bijeenkomst leest u hieronder.

We willen u graag informeren dat de eerstvolgende  bijeenkomst van de klankbordgroep wordt uitgesteld tot september. Dit omdat de documenten die we willen delen nog niet klaar zijn en het vakantieseizoen inmiddels is begonnen. We willen u alle benodigde informatie volledig en goed presenteren.
Verslag bijeenkomst 10mei23
Post-its ‘Deel met ons uw mening’
Tijdens de inloopavond op 29 november 2022 hebben veel mensen hun mening achtergelaten op post-its. Er waren zorgen dat mogelijk niets wordt gedaan met deze reacties. Graag willen wij verduidelijken dat we uw input serieus nemen. Direct na de avond zijn alle post-its zorgvuldig bekeken en is alles verwerkt in een overzicht.
Zoals eerder vermeld in de nieuwsbrief van december 2022, kunnen wij op dit moment nog geen inhoudelijke reactie geven op deze zorgen, vanwege de lopende onderzoeken. We begrijpen uw serieuze zorgen om de natuur, verlichting, het geluid en verkeer en wij geven u graag een goed onderbouwde reactie zodra dit mogelijk is.
Volgende nieuwsbrief
Na de zomer sturen wij u een nieuwe nieuwsbrief. Op die manier willen wij u graag op de hoogte houden van het proces en de vervolgstappen.
aanmelden nieuwsbrief
Informatie en vragen
Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen neem dan contact op met de projectleider, de heer A. Weijs via

gebiedsontwikkeling@over-gemeenten.nl

of telefonisch via 075 - 651 2100
.
gebiedsontwikkeling@over-gemeenten.nl
Gemeente
Wormerland
t f
 
E-mail opties