Logo Vereniging BWT
Kunt u het bericht niet lezen? Bekijk de online versie
.
 
Header Afbeelding
HEADLINES 05-06-2023
Bouwen aan BWT

Tijdens het managementsymposium, dat vorige week op 1 juni in Ede, samen met het Provero congres werd gehouden, is de campagne voor het aantrekken van nieuw talent binnen VTH/BWT officieel van start gegaan met de lancering van de nieuwe website www.bouwenaanbwt.nl. Onderdeel van deze campagne is het collectief traineeship waarbij de vereniging BWT Nederland samen met een aantal opleiders dit nieuwe talent tijdens een 1 of 2 jarig traineeship kan opleiden tot vakbekwaam en zelfs specialistisch medewerker BWT/VTH.
Tijdens de lancering kon ook worden gemeld dat de eerste groep van 10 trainees al is gestart met de opleiding, doordat twee van de geassocieerde leden van de vereniging de koe direct bij de horens heeft gepakt, en al aan de slag is gegaan met het werven van nieuw talent. De oproep tijdens het managementsymposium, maar ook hier in deze nieuwsbrief, is om als gemeente mee te gaan doen, en dit te melden bij de vereniging via info@bwtinfo.nl De presentaties van het managementsymposium zijn uiteraard te vinden op onze website.

Bouwtechniek

In deze nieuwsbrief een aantal berichten over brandveiligheid. Zo maakt de brandweer zich zorgen over de brandveiligheid van containerwoningen, en maakt zij zich ook wel onderbouwd zorgen over de oproep van minister Hugo de Jonge die aangeeft dat door het optoppen van bestaande woninggebouwen er tot wel 100.000 nieuwe woningen te realiseren zijn. Toevallig kom ik ook net terug van een overleg bij het NIPV over de eerdere brand in Amsterdam van het wooncomplex Riekerhaven dat bestond uit units en containerwoningen, en hebben wij het uiteraard ook gehad over de grote brand van afgelopen weekend aan de Joan Muyskenweg waar 95 woningen onbewoonbaar werden. Dit gebouw betreft een getransformeerd kantoor dat is opgetopt met drie bouwlagen, en dan hebben we het over rechtens verkregen niveau als toetsniveau. Onderzoek zal nog wel uit gaan welk niveau van brandveiligheid deze woningen hebben. Of deze brand nog invloed heeft op deze discussie over optoppen waarbij een lager niveau van onze bouwregelgeving geldt waardoor woningen kunnen ontstaan die verre van brandveilig zijn gaan we de komende tijd wel meemaken. 
Verder lezen we dat nieuwe inzichten rondom rookverspreiding het handelingsperspectief van de bedrijfshulpverlening veranderd. Het NIPV heeft in opdracht van NIBHV hier een onderzoek over uitgevoerd. Tot slot nog uw aandacht voor de gewijzigde eisen voor de brandklasse van deuren in extra beschermde vluchtroutes. Deze wijziging zal ingaan bij de invoering van het Besluit bouwwerken leefomgeving en zal ertoe leiden dat deze deuren voor een groot deel moeten voldoen aan brandklasse D.

In Bouwkwaliteit in de praktijk nr. 4 van 2023 ook een aantal mooie artikelen over brandveiligheid, maar ook een artikel over gelijkwaardigheden binnen de Wkb. Momenteel wordt er gewerkt aan het ontwikkelen van een database die in eerste instantie nog op vrijwillige basis kan worden gebruikt, maar die in de toekomst moet worden doorontwikkeld naar een wettelijk geborgde database van algemeen toepasbare gelijkwaardigheden.

Bij het lezen van de kop “BORGR uit de startblokken” denkt u wellicht aan de oprichting van een nieuw bureau voor kwaliteitsborging. Tenminste dat dacht ik wel. Maar dat is niet zo. Het betreft namelijk een nieuw instrument voor het écht borgen van de constructieve veiligheid bij bouwprojecten. BORGR is de nieuwe online tool van het Kennisportaal Constructieve Veiligheid (KPCV) dat via dit bericht alleen nog maar wordt aangekondigd, aangezien de verwachting is dat deze in de herfst ‘live’ gaat.

Verder is de onlangs opgerichte werkgroep Historic BIM gestart met het ontwikkelen van nieuwe richtlijnen voor het uitwisselen van informatie in BIM voor de bestaande bouw. In Bouwwereld is hierover een mooi artikel geschreven.

Tot slot in dit blok nog een voorgestelde wijziging van het Bouwbesluit en straks Bbl over de uitzonderingsmogelijkheid van de keuringsplicht voor airconditioning- en verwarmingsstystemen die zich bevinden in een gebouw waarvoor een energieprestatiecontract als bedoeld in de EED-Richtlijn is afgesloten of in een gebouw met een systeem voor gebouwautomatisering en -controle. Het betreft hier vooral een aanpassing naar aanleiding van een Europese in gebrekestelling. Een soort foei vanuit Europa dat zoals wij het in Nederland hebben geregeld niet helemaal juist bleek te zijn.

Omgevingswet en Wkb

De VNG heeft een advies uitgewerkt over het publiceren van stukken bij het wijzigen van een omgevingsplan. Het gaat er dan vooral om welke typen bijlagen en andere stukken bij de doorgevoerde wijziging op welke wijze dienen te worden gepubliceerd. In de nieuwsbrief Implementatie van 16 mei en de nieuwsbrief implementatie van 31 mei weer voldoende nieuws over de Omgevingswet om een avond door te komen, en waarbij ook een oproep wordt gedaan voor deelname aan een gebruikersonderzoek over de website www.IPLO.nl. In de nieuwsbrief Omgevingsloket online van 25 mei jl. wordt al voorzichtig gesproken over de afbouw van het huidige Omgevingsloket omdat deze uiteraard per 1 januari zal worden vervangen door het nieuwe omgevingsloket binnen het DSO.

Organisatie

Op 1 juli treedt de Wet goed verhuurderschap in werking. Gemeenten moeten de wet gaan handhaven en een meldpunt in gaan richten voor klachten over verhuurders. Ook mogen gemeenten besluiten een verhuurvergunning in te voeren. Deze wet heeft ook zijn uitwerking binnen VTH waarbij tijdens het Toezichthouders en Handhaverscongres in Tilburg door de gemeente Den Haag al een boeiende presentatie over deze wet is gegeven. De VNG heeft nu een handreiking ontwikkeld die de gemeenten kunnen gebruiken bij het goed implementeren van deze wet die over 3 weken in werking treedt.

En tot slot in deze nieuwsbrief toch nog even uw aandacht voor onze vacaturepagina met nieuwe vacatures binnen de gemeente Breda, Heemstede, Hilversum, Amersfoort, Enschede, Den Haag en Zaltbommel. En heeft u plek voor een trainee, dan hebben wij via onze geassocieerde partners nog een aantal trainees die via een deta-vast contract wellicht bij u aan de slag kunnen. Kijk hiervoor op www.bouwenaanbwt.nl 

Ik wens u weer veel leesplezier!

Wico Ankersmit
directeur Vereniging BWT Nederland
NIEUWS
02-06-23 VNG-advies: publiceren stukken bij wijzigen omgevingsplan
02-06-23 Nieuwsbrief Implementatie 31 mei
25-05-23 Mailing Omgevingsloket online, 25 mei 2023
25-05-23 Gewijzigde eisen brandklasse deuren in extra beschermde vluchtroutes
25-05-23 Ontwikkeling nieuwe richtlijnen BIM bestaande bouw
25-05-23 Kamerbrief voorhang wijziging Besluit bouwwerken leefomgeving en Bouwbesluit vanwege uitzondering keuringsplicht airconditioning- en verwarmingssystemen
25-05-23 Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 4 2023
23-05-23 BORGR uit de startblokken
19-05-23 Brandweer bezorgd over brandveiligheid containerwoningen
19-05-23 Meer woningen door beter benutten van bestaande bebouwing
19-05-23 Nieuwsbrief Implementatie 16 mei
16-05-23 Nieuwe inzichten rondom rookverspreiding veranderen handelingsperspectief bhv
16-05-23 Handreiking beschikbaar over Wet goed verhuurderschap
AGENDA
Hieronder vindt u het aanbod trainingen en bijeenkomsten voor de komende weken:
19-06-23 13e editie Congres Brandveiligheid: 19, 20 en 21 juni
20-06-23 13e editie Congres Brandveiligheid: 19, 20 en 21 juni
21-06-23 13e editie Congres Brandveiligheid: 19, 20 en 21 juni
27-06-23 Drieluik vergunningverlening (terugkombijeenkomst)
29-06-23 BBN trainingen ‘Essentiële Controlepunten Brandveiligheid 2023
05-10-23 Essentiële Controlepunten Brandveiligheid 2023
12-10-23 Jaarcongres VBWTN 2023
23-11-23 Essentiële Controlepunten Brandveiligheid 2023
DOSSIERS
Richtlijn Bouw- en sloopveiligheid
Handreiking Brandveiligheid ouderen
Sloop en Asbestinformatie
Toolbox asbestdaken
Constructieve veiligheid
Bouwbesluit 2012 / BBL
Toezichtprotocol Bouwactiviteit
BRIStoets
Kwaliteitsborging voor de bouw
Omgevingswet
Collectief Traineeship BWT/VTH
Milieuprestatie MPG
BWT doelprofiel Libereaux
Handelingskader CO en de gecertificeerde installateur
OPLEIDINGEN
Zie voor cursussen en start opleidingen ook de opleidingspagina op bwtinfo: www.bwtinfo.nl/opleidingen. Hier vindt u actuele cursus-c.q. opleidingsinformatie van:
Berghauser Pont Academy
BME Opleidingen b.v.
BOB Opleiding, Training en Advies
Envire
Helix Academy
HU – Erfgoedopleidingen
Instituut voor Bouwrecht
Nieman Academie
PAO Techniek en Management
Stichting Kennisoverdracht Bouwfysica
Wolters Kluwer Schulinck Opleidingen
DOCUMENTEN
Heeft u beleidsdocumenten of praktische tools? Stuur ze naar info@bwtinfo.nl
09-03-23 Handreiking meldingen koolmonoxide door installateurs aan gemeenten
20-10-22 Plan van Aanpak Controle Structurele verlijming van gevels
12-09-22 Handreiking tiny houses
BWT info
Wie ontvangt deze nieuwsflits?
Iedereen die zich geabonneerd heeft op de nieuwsbrief van BWTinfo ontvangt deze nieuwsflits en verder alle leden van de vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland (voor zover uw e-mailadres bekend is bij de ledenadministratie tel. 0318-438340)
Wilt u de nieuwsflits niet meer ontvangen via de e-mail? Afmelden