Logo Vereniging BWT
Kunt u het bericht niet lezen? Bekijk de online versie
.
 
Header Afbeelding
HEADLINES 25-04-2023

Weer of geen weer, het is altijd technisch weer!

De lente lijkt dit jaar te worden overgeslagen, en hadden we vorig jaar met Koningsdag een heerlijke zomerse temperatuur, zo kan het deze Koningsnacht nog zelfs gaan vriezen. Maar weer of geen weer, het is altijd technisch weer, waardoor we deze nieuwsbrief dan ook beginnen met het technische nieuws.

Techniek

We beginnen dit blokje met een zeer boeiend onderzoek van het lectoraat Energie en Transportveiligheid van NIPV die onderzoek heeft gedaan naar de invloed op brandveiligheid van verschillende typen installaties in woningen voor duurzame energie zoals zonnecollectoren, warmtepompen en energieopslag. Op het gebied van duurzaam bouwen schept de nieuwe maatlat klimaat adaptief bouwen meer duidelijkheid.

Voor toezicht en handhaving krijgen gemeenten de komende drie jaar per jaar bij elkaar 2,25 miljoen om deze in te zetten voor het toezicht en de handhaving op de label C-verplichting voor kantoren. Als voorbeeld krijgt de gemeente Epe met 33 duizend inwoners, waar ik zelf woon, zowaar per jaar de komende drie jaar ruim € 3.800,- en dat is toch wel een forse uitbreiding van je VTE. In dit nieuwsbericht zie je ook welk bedrag jouw gemeente ontvangt.

Nieuws ook over de berekening van stikstof waarbij de Raad van State een uitspraak heeft gedaan over de vergunningverlening van de uitbreiding van de A15 die ook gevolgen heeft voor andere vergunningen. 
Over de BBB, en dan niet die politieke partij maar de Beoordeling Bestaande Bouwwerken grote publieksgebouwen, heeft Jos Rooijakkers een column geschreven. Hij vindt dit, net als ikzelf, in ieder geval een goede zaak. 

Ook graag uw aandacht voor Bouwkwaliteit in de praktijk nummer 3 van 2023 met daarin onder andere een heel mooi artikel over de bijzondere fundering onder de nieuwe Adagio toren in Den Haag. 

Meer technisch nieuws nog over rookwerendheid en de problematische uitwerking van NEN 6075 in een zeer interessant artikel van Brandveilig.com. Daarnaast nog veel nieuws over monumenten en welstand in de nieuwsbrief Gebouwd Erfgoed van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de nieuwsbrief van de Federatie Ruimtelijke kwaliteit

Omgevingswet en Wkb

Nu de invoeringsdatum van de Omgevingswet bekend is, merk ik om me heen dat er gelukkig wel meer gas wordt gegeven voor een goede voorbereiding. Dit resulteert gelukkig ook in steeds betere en duidelijkere hulpmiddelen zoals de uitgebreide set Omgevingswet en Wkb standaardbrieven die door de regio IJsselland zijn ontwikkeld. Grote dank voor de schrijvers van al deze brieven, en door deze brieven te implementeren in jouw eigen organisatie scheelt dit al weer ongelofelijk veel werk en hoeven de spreekwoorden als 'ga niet allemaal zelf het wiel weer uitvinden' niet te vaak te schrijven. Zo zijn de vijf netwerksessies die de VNG de afgelopen 2 jaar heeft gehouden ook op deze pagina terug te zien. Deze netwerksessies gaan vooral over de Wkb, maar tijdens de laatste netwerksessie die op 13 april jl. is gehouden hebben Vincent Hilhorst en ik uitgebreid de nieuwe activiteit informatieplicht bouw- en sloopveiligheid toegelicht. In de presentatie en de opname van deze netwerksessie gaan wij diep in op wat u als gemeente moet gaan organiseren voor deze nieuwe activiteit onder de Omgevingswet. De nieuwste versie van de Landelijke richtlijn bouw- en sloopveiligheid onder de Omgevingswet is ook te downloaden maar let op, aan deze versie wordt momenteel nog hard gewerkt, dus dit is nog steeds een conceptversie.

Na het Koninklijk besluit over de Omgevingswet was ook nog hier en daar nog wat discussie over de inwerkingtredingsdatum van de Wkb. Dit omdat de Wkb niet in de Omgevingswet is geregeld maar in het Bbl (Besluit bouwwerken leefomgeving en het Bkl (Besluit kwaliteit leefomgeving). Die discussie kwam ten einde toen op 7 april het Koninklijk besluit is gepubliceerd over de inwerkingtreding van de vier AMvB's. Een onderwerp waar ook flink over wordt gediscussieerd, op de diverse bijeenkomsten waar ik kom om over de Wkb een presentatie te verzorgen, zijn de kosten voor de kwaliteitsborger. Ook de Tweede Kamer heeft hier vragen over gesteld naar aanleiding van de uitzending van Nieuwsuur over dit onderwerp, maar ik ben het met een aantal antwoorden van minister Hugo de Jong in de brief helaas niet eens. Zo nemen de werkzaamheden bij gemeenten door de Wkb niet met 30% af, maar blijkt uit impactanalyses waar ook de nieuwe taken in worden meegenomen dat bij veel gemeenten de werkzaamheden zelfs toe gaan nemen. Daarnaast worden de kosten voor kwaliteitsborging wel erg laag ingeschat, en worden daarnaast de extra kosten die de aannemer moet maken in de beantwoording niet meegenomen. 

De totale kosten voor gemeenten en Omgevingsdiensten om te werken onder en met de Omgevingswet en de Wkb wordt nog uitgebreid gemonitord. Hiervoor vindt er een doorontwikkeling plaats van de financiële monitor Omgevingswet

Tot slot nog het laatste nieuws over het wel of niet opknippen van gevolgklasse 1 waardoor deze alleen voor nieuwbouw in werking zou gaan treden en niet voor verbouw. De VNG heeft een onderzoekje gedaan onder gemeenten en die geven aan geen voorstander te zijn voor het opknippen aangezien dan een half jaar na inwerkingtreding van de Omgevingswet en het eerste deel van gevolgklasse 1 er weer aanpassingen nodig zijn in alle processen. Daarnaast geeft minister Hugo de Jonge in zijn brief met antwoorden aan de Tweede Kamer aan dat er ruim voldoende kwaliteitsborgers zijn om te starten met gevolgklasse 1. 

Verder nog aandacht voor de publicatie van de handreiking "Aandachtsgebieden in het Omgevingsplan" en de nieuwsbrieven implementatie Omgevingswet van 4 april en 18 april

Organisatie

Belangrijk is om kennis te nemen van de Noodverordening van de EU over verduurzaming. Hierin staat dat vergunningen voor zonnepanelen op gebouwen binnen vier weken moeten worden verleend. En lukt dat niet, dan is de vergunning van rechtswege verleend, waarmee deze verordening onze Wabo-procedures overruled. 

Op 29 maart werd er een uitgebreid commissiedebat gehouden over het stelsel van Vergunningverlening Toezicht en Handhaving waarbij er ook een aantal toezeggingen zijn gedaan, waar het verslag te lezen is.

Ook weer uw aandacht voor de geactualiseerde opleidingenpagina op bwtinfo. Nu de Omgevingswet er toch echt aan komt is de vraag naar opleidingen en trainingen over de Omgevingswet en de Wkb erg groot, dus wacht niet te lang met het vastleggen van een training, anders kon het wel eens zijn dat deze voor 1 januari 2024 niet meer kan worden verzorgd. En op onze vacaturepagina weer een aantal mooie nieuwe vacatures zoals die van Technisch adviseur en medewerker Omgevingsvergunningen bij de gemeente Tilburg, beleidsadviseur Ruimtelijke Ordening bij de gemeente Veenendaal.

Tot slot wil ik u van harte uitnodigen voor het managementsymposium op 1 juni aanstaande in Ede dat wij samen met het Provero congres organiseren. Tijdens dit congres zal er veel aandacht worden besteedt aan het collectief traineeship dat de Vereniging BWT Nederland met een aantal opleiders en geassocieerde partners gaat opzetten. En er is goed nieuws. De eerste kandidaat voor dit traineeship op basis van een Deta-Vast is per direct beschikbaar! Deze trainee is woonachtig in Noord-Holland en zoekt een gemeente waar hij zijn traineeship met daar aan vast een mooie carrière bij u binnen het BWT kan gaan uitvoeren. Heeft u interesse in deze net afgestuurde 27-jarige Bachelor Rechtsgeleerdheid als uw nieuwe trainee vergunningverlening, neem dan contact met mij op via wa@vereniging-bwt.nl

Ik wens u weer veel leesplezier en alvast een mooie Koningsdag!

Wico Ankersmit
directeur Vereniging BWT Nederland

NIEUWS
21-04-23 Meerderheid gemeenten tegen opknippen gevolgklasse 1
21-04-23 Invloed van duurzame energiesystemen op brandveiligheid van woningen
20-04-23 Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 3 2023
20-04-23 Maatlat klimaatadaptief bouwen schept duidelijkheid
20-04-23 Noodverordening EU eist snelle vergunning voor zonnepanelen
19-04-23 Invloed Wkb op VTH
18-04-23 Nieuwsbrief Implementatie 18 april 2023
17-04-23 Doorontwikkeling Financiële Monitor Omgevingswet gestart
17-04-23 Hoe zit dat nu met de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wkb?
14-04-23 VTH-standaardbrieven voor de Omgevingswet en Wkb van regio IJsselland
13-04-23 Nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit 63
07-04-23 Uitspraak ViA15 brengt vergunningverlening niet verder in gevaar
07-04-23 Middelen beschikbaar voor gemeentelijke handhaving label-C
06-04-23 Gebouwd erfgoed - nieuwsbrief gemeenten 12, april 2023
06-04-23 Nieuwsbrief Implementatie 4 april
04-04-23 Rookwerendheid en de problematische uitwerking van NEN 6075
04-04-23 Antwoorden op Kamervragen over gevolgen Wet kwaliteitsborging voor het bouwen voor kosten woningbouw
04-04-23 Commissiedebat :Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-stelsel)
03-04-23 De BBB, een goede zaak!
03-04-23 Publicatie handreiking “Aandachtsgebieden in het omgevingsplan”
AGENDA
Hieronder vindt u het aanbod trainingen en bijeenkomsten voor de komende weken:
25-04-23 Inspiratiedag Renovatie 2023
09-05-23 Drieluik vergunningverlening I
10-05-23 2e BWT/VTH Toezichthouders en Handhaverscongres op 10 mei in Tilburg
23-05-23 Drieluik vergunningverlening II
25-05-23 13e Landelijke Asbest Praktijkdag
30-05-23 Drieluik vergunningverlening III
01-06-23 Managementsymposium en ALV 2023
19-06-23 13e editie Congres Brandveiligheid: 19, 20 en 21 juni
20-06-23 13e editie Congres Brandveiligheid: 19, 20 en 21 juni
21-06-23 13e editie Congres Brandveiligheid: 19, 20 en 21 juni
DOSSIERS
Richtlijn Bouw- en sloopveiligheid
Handreiking Brandveiligheid ouderen
Sloop en Asbestinformatie
Toolbox asbestdaken
Constructieve veiligheid
Bouwbesluit 2012 / BBL
Toezichtprotocol Bouwactiviteit
BRIStoets
Kwaliteitsborging voor de bouw
Omgevingswet
Collectief Traineeship BWT/VTH
Milieuprestatie MPG
BWT doelprofiel Libereaux
Handelingskader CO en de gecertificeerde installateur
OPLEIDINGEN
Zie voor cursussen en start opleidingen ook de opleidingspagina op bwtinfo: www.bwtinfo.nl/opleidingen. Hier vindt u actuele cursus-c.q. opleidingsinformatie van:
Berghauser Pont Academy
BME Opleidingen b.v.
BOB Opleiding, Training en Advies
Envire
Helix Academy
HU – Erfgoedopleidingen
Instituut voor Bouwrecht
Nieman Academie
PAO Techniek en Management
Stichting Kennisoverdracht Bouwfysica
Wolters Kluwer Schulinck Opleidingen
DOCUMENTEN
Heeft u beleidsdocumenten of praktische tools? Stuur ze naar info@bwtinfo.nl
09-03-23 Handreiking meldingen koolmonoxide door installateurs aan gemeenten
20-10-22 Plan van Aanpak Controle Structurele verlijming van gevels
12-09-22 Handreiking tiny houses
BWT info
Wie ontvangt deze nieuwsflits?
Iedereen die zich geabonneerd heeft op de nieuwsbrief van BWTinfo ontvangt deze nieuwsflits en verder alle leden van de vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland (voor zover uw e-mailadres bekend is bij de ledenadministratie tel. 0318-438340)
Wilt u de nieuwsflits niet meer ontvangen via de e-mail? Afmelden