Stand van zaken asfaltcentrale Stein
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Gemeente Stein Online lezen
  |  Afmelden
Gemeente Stein
Update asfaltcentrale 
We hebben in onze vorige nieuwsbrief aangegeven dat AsfaltNu juridisch in verzet is gekomen tegen de last onder dwangsom die we hebben opgelegd en dat de voorzieningenrechter uitspraak heeft gedaan. Dat wil zeggen een soort tussenvonnis in aanloop naar een besluit op het ingediende bezwaarschrift. We hebben u eerder ook geïnformeerd waaruit de last onder dwangsom bestaat.

Inmiddels is er een beslissing op het bezwaarschrift genomen en zijn er een aantal ontwikkelingen waarover we u willen informeren.
 
Bezwaar- en beroepsprocedure met betrekking tot het handhavingsbesluit Geur en Uitstoot.
De bezwarencommissie heeft in haar advies de lijn van de voorzieningenrechter gevolgd.
Het handhavingsbesluit is dan ook op basis van het bezwaarschrift aangepast, waarbij de aanschrijving voor de geuroverlast is ingetrokken vanwege het ontbreken van een juridische grondslag. De aanschrijving voor de uitstoot van Benzeen en PAK’s is juridisch correct gebleken.
 
AsfaltNu heeft tegen de beslissing begin juli pro forma (dus nog zonder gronden) beroep aangetekend bij de Rechtbank. We wachten verdere behandeling door de Rechtbank af.
 
Emissie- en geurmetingen i.v.m. handhavingscontroles.
De volgende stap in dit proces is controleren of gevolg is gegeven aan de opgelegde last voor de uitstoot. Dit gebeurt enerzijds door middel van een fysieke controle ter plaatse en anderzijds door een meting van de uitstoot aan de schoorsteen. Dergelijke emissiemetingen dienen door een deskundig bureau uitgevoerd te worden. In de maanden mei, juni en juli zijn emissiemetingen verricht.

Inmiddels hebben we de resultaten van de metingen van 25 mei ontvangen en daaruit blijkt dat er géén overschrijdingen zijn gemeten. Wij zijn nog in afwachting van de ander rapportages.

Koolfilterinstallatie.
Om de norm niet te overschrijden, wordt op dit moment geproduceerd zonder gerecycled asfalt. Dit is echter geen lange termijn oplossing aangezien het landelijk beleid is gericht op verhoging van gebruik van oud asfalt om zo de inzet van primaire grondstoffen te verminderen. AsfaltNu is daarom voornemens een koolfilterinstallatie te bouwen. Een dergelijke installatie is reeds getest bij hun bedrijven in Bergen op Zoom en Den Bosch en hiermee zal de emissie van Benzeen gaan voldoen aan de wettelijke norm. Bijkomend voordeel is dat ook de geuroverlast afneemt!
 
Het installeren van een koolfilterinstallatie is door AsfaltNu op de door hun georganiseerde informatiemiddag in september 2021 gepresenteerd aan omwonenden. Voor de bouw en het operationeel maken van de koolfilterinstallatie is tijd nodig, vandaar dat AsfaltNu een tijdelijke verruiming van de norm heeft aangevraagd.

Maatwerkverzoek door AsfaltNu.
Het verzoek heeft betrekking op een tijdelijke verruiming van alleen de emissienorm van Benzeen (dus niet voor PAK’s). Als toetsingskader geldt de bescherming van het milieu. Afwijking van de norm kan alleen indien:
  1. De technische kenmerken van de installatie daartoe aanleiding geven.
Korte termijnmaatregelen zijn onvoldoende om de benzeenemissie te laten voldoen aan de wettelijke norm. Een nageschakelde techniek, zijnde een actiefkoolfilter dient hiervoor geïnstalleerd te worden. De aanvraag voor het plaatsen van een koolfilterinstallatie loopt en zal per 1 juni 2023 in werking zijn.
  1. De norm voor benzeen op leefniveau niet wordt overschreden.
De GGD heeft reeds aangegeven dat er geen gezondheidsrisico’s zijn ten gevolge van de benzeenemissie.
  1. Het een tijdelijke verhoging van de wettelijk norm betreft.
Hiermee wordt het belang van bescherming van het milieu en het belang van het voorkomen c.q. zoveel mogelijk beperken van de luchtverontreiniging gewaarborgd en daarom is het maatwerk toegekend.
 
Uiteraard zullen we er op toezien dat de tijdelijk toegestane norm (tot 1 juni 2023) niet wordt overschreden. Overschrijden ze de norm toch, dan vervalt het maatwerk en geldt wederom de norm van ons handhavingsbesluit.
 
Bij het nemen van dit besluit hebben we de afweging gemaakt dat afwijzen van het verzoek juridisch niet houdbaar zal zijn gelet op de wettelijke toetsingskaders. Daarnaast geldt de redelijkheid en billijkheid nu er zicht is op legalisatie (per 1 juni). Verder is uiteraard van belang dat er geen gezondheidsrisico’s zijn op leefniveau en het handhavingsbesluit blijft gelden als stok achter de deur. De norm voor PAK’s blijft sowieso ongewijzigd gelden, omdat daarvoor geen maatwerk is toegestaan.
Lees meer
Contact E-mail opties
Gemeente Stein
Stadhouderslaan 200
6171 KP Stein
gemeentestein.nl
Reageren
Mijn gegevens
Afmelden
Kijk ook eens op...
datmaaktsteinvoormij.nl