‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie
9 maart 2022
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Inleiding
De NAL-werkgroep Logistiek is vol op stoom! Met de in oktober gepresenteerde Kennis- en actieagenda hebben we een helder programma van de acties om te zorgen dat laadinfrastructuur geen beperkende factor wordt bij de ontwikkeling van zero-emissie logistiek.

De agenda wordt beheerd in vijf taakgroepen waarbij de uitdaging is om overzicht voor alle werkgroepleden te behouden. Om die reden sturen we deze nieuwsbrief. Drie keer per jaar informeren we werkgroepleden en relevante stakeholders rond logistiek laden over de stand van zaken en komende onderzoeken binnen elke taakgroep. Mocht je wensen of tips hebben dan vernemen we die graag.

Highlights van deze periode? De samenwerking met ElaadNL bij de ontwikkeling van de Outlook Bedrijventerreinen en de handreiking die we ontwikkelen om laadinfrastructuur op bedrijventerreinen te stimuleren. Ook gaan we aan de slag met netimpact van logistiek laden door te kijken naar mitigerende maatregelen in gevallen van beperkte netcapaciteit op bedrijventerreinen.

Al met al zijn er mooie stappen gezet en lopen er momenteel meer dan zes concrete onderzoeken. Mocht je vragen of suggesties hebben over de Kennis- en actie-agenda, laat het ons vooral weten. En mogelijk tot 11 april op het NAL-event!

Robert van den Hoed
(voorzitter NAL-werkgroep Logistiek)
Nieuws algemeen
Kennis- en actieagenda en lopende onderzoeken
Tijdens het Future of Charging Symposium op 14 oktober 2021 heeft de werkgroep haar Kennis- en actieagenda openbaar gemaakt. Deze agenda beschrijft de doelen van deze werkgroep en de acties die moeten bijdragen aan de realisatie ervan. De prioriteitsvolgorde van de acties is in december 2021 door de taakgroepen bepaald. Het overzicht ‘Lopende projecten’ geeft nader inzicht in wat al in gang is gezet en in een enkel geval al is afgerond.
Naar overzicht lopende projecten (pdf)
 
 
Overzicht studies, projecten en evenementen
Sinds begin 2020 houdt de NAL-werkgroep Logistiek een overzicht bij van relevante onderzoeken met betrekking tot logistieke laadinfrastructuur.

Dit overzicht is een verzameling van de reeds gepubliceerde onderzoeken die uitgevoerd zijn in opdracht van de werkgroepleden, aangevuld met externe onderzoeken en pilotprojecten. Daarnaast is een los overzicht opgenomen van onderzoeken over de kosten van zero-emissie zwaar vervoer (total cost of ownership – TCO). Mochten er nog onderzoeken missen of onjuist beschreven staan, contacteer dan sacha.scheffer@rws.nl
Download het overzicht
 
Met Elaad samenwerken aan Outlooks
De inmiddels bekende Outlooks die ElaadNL uitbrengt geven inzicht in de (verwachte) ontwikkelingen in elektrisch vervoer en de elektriciteitsvraag die dat met zich meebrengt. Gemeenten kunnen met deze informatie aan de slag om hun plannen voor het realiseren van voldoende laadinfrastructuur uit te werken. De basisgegevens hiervoor komen van het CBS. De NAL-werkgroep Logistiek werkt nu samen met ElaadNL aan verdere verrijking van deze data voor de nieuwe Outlook Bedrijventerreinen die naar verwachting in mei 2022 verschijnt.
Lees meer over de Outlooks van Elaad    
 
 
Nieuws uit de Taakgroepen
Hieronder volgt een beknopte toelichting op de lopende acties in de verschillende taakgroepen. Zie voor informatie ook het ‘Overzicht lopende projecten’ (pdf).
Taakgroep Prognoses van logistieke laadvraag
Districon en CE Delft hebben een Verkenning prognosekaart bedrijventerreinen’ uitgevoerd. Dit betreft een onderzoek bij zes bedrijventerreinen naar de ontwikkeling van prognosekaarten voor logistiek laden op bedrijventerreinen. Met de opgedane kennis en ervaring uit dit traject wordt nu gewerkt aan de vervolgstappen om te komen tot een nationale prognosekaart. Hierbij is gekozen voor samenwerking met ElaadNL om de uitkomsten van de voorstudie te verwerken in de Outlook Bedrijventerreinen. Zie verder het item ‘Met ElaadNL samenwerken aan Outlooks’.

Ook wordt gewerkt aan het ‘Stappenplan: Van Outlook Bedrijventerreinen naar Uitvoeringsplan’. Doel van dit stappenplan is de NAL-regio’s en gemeenten stapsgewijs te ondersteunen om de Outlook Bedrijventerreinen te toetsen, te gebruiken en te vertalen naar een concreet uitvoeringsplan dat helpt om laadinfrastructuur bij bedrijventerreinen te faciliteren. Een eerste concept is op 27 januari besproken in de deze taakgroep. Het stappenplan is naar verwachting in mei 2022 klaar.
Taakgroep publieke stimulering van logistiek laden
BCI Global en RoyalHaskoningDHV werken samen aan de opdracht vanuit de werkgroep voor het samenstellen van de ‘Handreiking laadinfra op bedrijventerreinen voor gemeenten’. De opzet van de handreiking is op 1 februari binnen de taakgroep besproken.

Het ‘Stappenplan: Van Outlook Bedrijventerreinen naar Uitvoeringsplan’ wordt uiteraard ook in deze taakgroep besproken. Dit document voor gemeenten moet een goed toepasbaar hulpmiddel worden om de laadvraag vanuit bedrijventerreinen in beeld te krijgen om vervolgens de gewenste acties in gang te zetten.
Taakgroep private logistieke laadinfrastructuur
Vanuit deze taakgroep zijn diverse onderzoeken gestart. De vraag of de netcapaciteit op tijd is uitgebreid komt als een rode draad terug in deze taakgroep. Voor vervoerders is de vloot verduurzamen de eerste stap. Zorgen voor voldoende laadcapaciteit op depot om deze vloot te kunnen laden is stap twee. Om eventuele problemen op het gebied van netcapaciteit te kunnen overbruggen is een opdracht uitgezet om mitigerende maatregelen in beeld te brengen. De uitvraag wordt binnenkort uitgezet.

Daarnaast is een opdracht uitgezet om een indicatie te krijgen van de benodigde investeringen voor het realiseren van private laadinfrastructuur op bedrijventerreinen. Momenteel zijn subsidies hiervoor beperkt, maar vormt het een aanzienlijke investering van vervoerders en verladers om de overstap naar elektrisch te maken. De vraag is hoe groot die investering precies is en welke vormen van financiering en subsidiëring hier mogelijk van toepassing zijn.
Taakgroep publiek basisnetwerk voor logistieke voertuigen
Begin 2021 hebben Enpuls en ElaadNL het initiatief genomen voor LoLa, oftewel een basisnetwerk voor logistieke voertuigen. Zo’n basisnetwerk is publiek toegankelijk, ook voor heavy duty. Inmiddels is het plan hiervoor uitgewerkt en is het nu aan het ministerie van IenW om het vervolgtraject in te vullen. Het ministerie is de kwartiermakersfase gestart. Deze fase duurt naar verwachting een half jaar. Het is de bedoeling in deze periode de voorbereiding van vijf laadlocaties concreet gestalte te geven. Het uiteindelijke doel voor Lola is de realisatie van een zestigtal locaties. De NAL-werkgroep Logistiek blijft betrokken om te adviseren en richting te geven aan de organisatie en doelstellingen van het basisnetwerk.  
Taakgroep laden op bouwlocaties
Voor schoon en emissieloos bouwen is het in veel gevallen essentieel dat de elektrische mobiele machines kunnen opladen op de bouwplaats. Vaak is het dan handig dat een aansluiting op het elektriciteitsnet eerder in het bouwproces wordt gerealiseerd dan nu het geval is. In opdracht van de taakgroep is er daarom een opdracht uitgezet bij TwynstraGudde. Zij brengen het huidige proces van de aanvraag van een netaansluiting in kaart en komen met aanbevelingen voor een nieuw proces. Het rapport wordt in maart verwacht.
 
Agenda
Congres laadinfra, 22 maart
‘Tijd voor de volgende stap in laadinfrastructuur’ is de slogan van het Congres Laadinfra ’22, dat op 22 maart plaats vindt. In het plenaire deel en in de verschillende break-out sessies, gaat het  onder meer om de thema’s innovatie, hardware, grote gebruikers van laadfaciliteiten, geleerde lessen en de toekomst. Ga naar de website voor meer informatie en aanmelding.

Webinar Laadprognoses, 24 maart
De NAL-regio’s G4, Noordwest en Zuidwest hebben prognoses laten opstellen voor de (snel)laadbehoefte, waarin nu ook de behoefte van de logistieke sector, personen- en doelgroepenvervoer is meegenomen. In het webinar van 24 maart vertellen Anne van der Veen en Willem Knol van ‘Over Morgen’ welke methoden zij gebruikt hebben om tot de resultaten van het onderzoek te komen. In het tweede deel van het webinar presenteert Matthijs Kok de Utrechtse Laadkaart 2030, waarin prognoses zijn vertaald naar een samenhangend stedelijk laadnetwerk.
Ga naar de aanmeldpagina.

NAL-Event, 11 april
Op maandagmiddag 11 april vindt het NAL-event ‘Sluit aan en laad je op!’ plaats. Je kunt aan verschillende interessante sessies deelnemen en uiteraard draagt de NAL-werkgroep Logistiek haar steentje bij. Ga naar de aanmeldpagina.
 
   
Colofon
Contactgegevens
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag
Aanmelden
Afmelden
Privacybeleid
@RVO_Nederland
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Rijksdienstvoor
OndernemendNederland
RVO.nl/rss
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.