Verkenning aanlanding wind op zee
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie
17 februari 2022
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Nieuwsbrief VAWOZ
Verkenning aanlanding wind op zee
 
Inleiding
Vlak na het verschijnen van onze eerste nieuwsbrief is het langverwachte coalitieakkoord gepresenteerd met een ook voor de Verkenning aanlanding wind op zee (VAWOZ) heel toepasselijke titel “Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst”. In dit coalitieakkoord wordt volop ingezet op klimaatbeleid. Wind op zee zal hier naar verwachting een belangrijke rol in spelen. Voor VAWOZ is er derhalve ruimschoots werk aan de winkel.

In onze eerste nieuwsbrief van december 2021 hebben we u meegenomen door de resultaten van de Verkenning aanlanding wind op zee 2030 (VAWOZ 2030). In de VAWOZ 2030 hebben we samen met de omgeving onderzocht hoe de windenergie van de, nog te bouwen, extra windparken op zee het beste aan land kan worden gebracht in de periode tot en met 2030. Inmiddels zijn er op basis van de VAWOZ 2030 ruimtelijke procedures gestart naar Maasvlakte en Borssele. Hierin worden de nieuwe aanlandingen in samenspraak met belanghebbenden verder onderzocht. De start van een ruimtelijke procedure respectievelijk een ruimtelijk programma voor aanlandingen naar Geertruidenberg en Eemshaven zal naar verwachting snel volgen.

U kunt in deze nieuwsbrief lezen dat wij ondertussen zijn gestart met de eerste stappen voor het verkennen van kansrijke aanlandmogelijkheden van windenergie uit windparken die in de periode 2031-2040 worden gebouwd. Dit doen we door middel van zogenoemde voorverkenningen. Onder andere hierover kunt u in deze nieuwsbrief meer lezen. Veel leesplezier!

Heeft u ideeën voor de nieuwsbrief of vragen dan horen we dat graag en kunt u die mailen naar VAWOZ@minezk.nl.
 
Vooruitblik 2031 – 2040 – hoe nu verder?
Voor de start van de verkenning 2031-2040 wordt
door middel van een voorverkenning op hoofdlijnen in kaart gebracht wat kansrijke aanlandingsmogelijkheden en -locaties zijn voor verschillende (kust)regio’s. Het organiseren van omgevingsbijeenkomsten is daar een belangrijk onderdeel van. Tijdens deze bijeenkomsten wordt met de omgeving gesproken over de mogelijkheden, kansen en uitdagingen voor toekomstige aanlandingen. Met deze resultaten kan de verkenning straks gerichter van start gaan. De eerste omgevingsbijeenkomsten hebben al plaatsgevonden in Noord-Holland en in Zuid-holland / Noord-Brabant. De komende maanden zullen ook voor Zeeland/zuidwestelijk deel van Noord-Brabant en mogelijk een aantal locaties meer landinwaarts voorverkenningen worden georganiseerd. Een voorverkenning Noord-Nederland zal plaatsvinden in het kader van het ruimtelijk programma Eemshaven dat nu samen met de regio wordt vormgegeven als vervolg op de VAWOZ 2030. Voor een verkennend gesprek met de belanghebbenden die actief zijn op de Noordzee wordt ook een omgevingsbijeenkomst georganiseerd.
 
De 5 vragen aan… Lennart van der Knaap
De 5 vragen aan is een terugkerende rubriek in de nieuwsbrief waarbij we een van
de betrokken stakeholders aan het woord laten. Lennart van der Knaap, beleidsadviseur windenergie op zee en waterstof bij de provincie Noord-Holland is als eerste aan de beurt. Lennart blikt terug op de omgevingsbijeenkomsten die in het kader van de Voorverkenning VAWOZ 2031 – 2040 in Noord-Holland plaats hebben gevonden: “Het meest interessant aan het werken aan de Verkenning Aanlanding Wind op Zee (VAWOZ) is het verbinden van de aanlanding van de windenergie aan de andere opgaven waaraan wij in de provincie werken. De grootste uitdaging is om de komende tijd samen met de omgeving ervoor te zorgen dat projecten zo goed mogelijk worden ingepast in de omgeving en hierover met zoveel mogelijk betrokkenen in gesprek te gaan. Hoe zorgen we dat alle plannen die we maken op elkaar aansluiten en dat ze passen in het energiesysteem, zonder dat de verschillende projecten op elkaar blijven wachten”.
Lees het interview
 
Wind op zee & aanlanden van waterstof
Wind op zee en waterstof, in woord alleen al een
logische combinatie. Alle bestaande windparken op
zee vervoeren de opgewekte energie via elektriciteitskabels naar de kust van Nederland, waarna de elektronen naar de energiegebruikers gaan. Dit is een heel succesvolle combinatie gebleken. De toename van het vermogen van de windparken wordt opgevangen door de overstap van wisselstroom naar gelijkstroom kabels. In de toekomst gaan we echter nog grotere windgebieden aanwijzen, en liggen de gebieden verder van de kust. Met deze veranderende kenmerken van windparken begint waterstof ook een goed alternatief te worden voor het vervoeren van de energie. EZK verwacht dat het grootschalig op zee produceren van waterstof uit windenenergie vanaf 2030 zal gaan spelen. Daarom gaat VAWOZ 2031-2040 kijken naar aanlanding van de energie middels elektriciteit en waterstof.
Lees meer
 
Naamgeving nieuwe windenergiegebieden op de Noordzee
Om voor 2030 meer windenergie van de Noordzee te krijgen zijn nieuwe windenergiegebieden nodig. Nieuwe windenergiegebieden wijst het kabinet aan in het Programma Noordzee 2022-2027. Dit programma is een onderdeel van het Nationaal Waterprogramma 2022-2027, dat het Nationaal Waterplan 2016-2021 opvolgt. Het kabinet zal dit voorjaar een besluit nemen welke nieuwe windenergiegebieden op de Noordzee worden aangewezen. Lees hier meer informatie. Van 9 november tot en met 30 november 2021 heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een prijswedstrijd georganiseerd om namen te ontvangen voor de nieuwe windenergiegebieden. En dat is massaal gedaan: er zijn 5922 inzendingen ontvangen. Een jury onder leiding van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft alle inzendingen beoordeeld en is gekomen tot een top vijf van goedgekeurde namen. De definitieve namen en winnaars worden bekend gemaakt als de windenergiegebieden definitief worden aangewezen in het Programma Noordzee.

Voor het net op zee worden de volgende tijdelijke namen ‘Sloegebied’ en ‘derde 2GW Maasvlakte’ gebruikt. Deze tijdelijke namen zullen worden vervangen door de nieuwe namen van de nieuwe aangewezen windenergiegebieden.
Meer informatie
 
Agenda
 • 14 januari – 24 februari:
  Terinzagelegging MER, ontwerp-RIP en ontwerp-besluiten project Net op zee - IJmuiden Ver Alpha
 • 14 januari – 24 februari:
  Terinzagelegging voornemen en participatie projecten Net op Zee ‘extra verbinding Sloegebied’ en ‘Derde 2GW-verbinding Maasvlakte’
 • Q1:
  Voorbereiding RCR-procedure Geertruidenberg
 • Q1:
  Start Programma Aansluiting Wind op Zee
 • Eind Q2:
  Afronding voorverkenningen en start Verkenning aanlanding wind op zee 2031-2040
 • Q2:
  Bekendmaking namen nieuwe Windenergiegebieden
 
Over VAWOZ
Eind 2020 is het ministerie van Economische Zaken en Klimaat samen met betrokkenen uit het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en andere overheden gestart met de Verkenning Aanlanding Windenergie op Zee voor de periode tot en met 2030 (VAWOZ 2030). Deze verkenning brengt de mogelijkheden in kaart voor het aan land brengen van meer windenergie op zee in deze periode. VAWOZ 2030 is ondertussen afgerond. De voorverkenningen voor VAWOZ 2031-2040 starten eind 2021. Voor meer informatie kunt u terecht op: Verkenning aanlanding wind op zee (VAWOZ) | RVO.nl | Rijksdienst. Bij vragen kunt u een mail sturen naar vawoz@minezk.nl.
        
 
Colofon
Contactgegevens
Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland
Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag
Aanmelden
Afmelden
Privacybeleid
@RVO_Int_Ond
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Internationaal Ondernemen
RVO.nl/rss
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.