Evaluatie Wvggz en Wzd | Hoogtepunten 2021 en vooruitblik 2022 | Lokale initiatieven dak- en thuisloosheid uitgelicht
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Evaluatie Wvggz en Wzd | Hoogtepunten 2021 en vooruitblik 2022 | Lokale initiatieven dak- en thuisloosheid uitgelicht Lees online
  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief, december 2021
Geestelijke gezondheid

 
Uitgelicht
Voetballend op weg naar herstel
Reeks Lokale initiatieven dak- en thuisloosheid
Elke woensdagmiddag zijn ze op het voetbalveld te vinden: Rotterdammers die op wat voor manier dan ook in hun leven zijn vastgelopen en worden ondersteund om weer mee te kunnen doen in de wijk.
Lees hoe sport verbroedert
Twitter Facebook LinkedIn
Wetten rondom gedwongen zorg in praktijk lastig toepasbaar
Evaluatie door Amsterdam UMC en Trimbos-instituut in opdracht van ZonMw
Uit de evaluatie zijn knelpunten in de uitvoerbaarheid naar voren gekomen. Hierop zijn 43 aanbevelingen geformuleerd, gericht aan de wetgever, de overheid en de veldpartijen. 
Lees meer over de evaluatie
Twitter Facebook LinkedIn
Meer aandacht nodig voor sekse- en genderverschillen in onderzoek en zorg
Dubbelinterview met Rebecca Abma-Schouten en Teus van Barneveld
Groeiende bewustwording leidt tot meer aandacht voor sekse- en genderverschillen. Hoe komt dit hoog op de kennisagenda’s? Hoe vindt waardevolle nieuwe kennis uit het Kennisprogramma Gender en Gezondheid zijn weg naar de dagelijkse praktijk? 
Lees het dubbelinterview
Twitter Facebook LinkedIn
In het kort
Van onze hersenen en psyche weten we het minst
MIND start bewustwordingscampagne rond angst, depressie en stress
Vernieuwd kennisdossier: ggz die met jongeren meegroeit
Meer eenduidigheid in het definiëren en meten van mentale gezondheid
Nieuw wetenschappelijke tijdschrift op het terrein van pedagogiek, psychologie of psychiatrie: Jeugd in ontwikkeling
Gemeenten zetten steeds meer in op integrale aanpak gezondheidsverschillen
Veni financiering voor 89 veelbelovende jonge onderzoekers
3e editie online magazine 'Iedereen onder een dak'
Projectresultaten
Meedoen, erkenning en aandacht
Interviewreeks Lokale initiatieven dak- en thuisloosheid 
Komende maanden geven we een inkijkje in de opbrengsten en inzichten van diverse lokale initiatieven om het stigma rond dakloosheid te doorbreken. In een interviewreeks laten we cliënten en professionals aan het woord.
Lees over de lokale initiatieven
Twitter Facebook LinkedIn
   
Kansspelverslaving, gokgerelateerde schade en gokproblematiek
Kennissynthese en onderzoeksagenda
In opdracht van ZonMw heeft het Trimbos-instituut een kennissynthese en onderzoeksagenda opgesteld over kansspelverslaving, gokgerelateerde schade en gokproblematiek. Toekomstig onderzoek moet zich onder meer richten op preventie in de vorm van online en offline interventies en op behandeling.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
   
Aandacht voor ouderen met verlieservaringen
Reportage over project Het Goede Gesprek
Het Goede Gesprek is een maatjesproject voor ouderen die kampen met verlieservaringen. Onder begeleiding van geestelijk verzorgers besteden de maatjes aandacht aan de ouderen die er zelf niet meer goed uit komen. 
Bekijk de video over Het Goede Gesprek 
Twitter Facebook LinkedIn
Nieuwe projecten
Positieve psychische gezondheid na genderbevestigende behandelingen
Transgenderpersonen geven al langere tijd aan dat er een grote behoefte is aan psychologische nazorg in aanvulling op medische transitie. Tim van de Grift onderzoekt het proces na medische transitie en hoe zorgverleners kunnen ondersteunen om terugval in psychische klachten te voorkomen.
Lees het interview
Bekijk de projectpagina
Twitter Facebook LinkedIn
  
Virtual reality therapie voor stemmenhoren: in gesprek met je stemmen
Ongeveer 9 procent van de Nederlanders hoort weleens stemmen in hun hoofd. Een deel van de mensen heeft hier geen last van, maar voor sommige mensen is het beangstigend en geeft het problemen in het dagelijks leven. Chris Geraets gaat hiervoor een Virtual Reality behandeling (VR-VOICES) onderzoeken.
Lees het interview
Bekijk de projectpagina
Twitter Facebook LinkedIn
  
Hoogtepunten 2021 en vooruitblik 2022
Actieprogramma Verward Gedrag/Grip op Onbegrip
Hoogtepunten 2021
Resultaten uit het Actieprogramma Verward Gedrag zijn verwerkt in een serie talkshows, podcasts en publicaties over thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving met passende zorg en ondersteuning voor (psychisch) kwetsbare mensen.
Kijk, lees en luister hier terug
  Start Actieprogramma Grip op Onbegrip
  Onbegrepen gedrag? De Rapid Responder GGZ helpt
  Boek ‘Binnen de buitenkant’ over herstel in de ggz
  Gemeenten en ketenpartners enthousiast over wijk-GGD’ers

Vooruitblik naar 2022
Bekijk subsidiemogelijkheden voor komend jaar
Onderzoeksprogramma ggz
Hoogtepunten 2021
Fellowships zijn toegekend aan veelbelovende onderzoekers en praktijkprofessionals voor innovatief, creatief en grensverleggend onderzoek. Van angstbehandeling bij LVB tot inzet van Virtual Reality bij stemmen horen, maar ook onderzoek waarin specifiek aandacht is voor sekse- en genderverschillen in de ggz.
 Lees meer over de onderzoeken
Lee
Nieuw klinisch toegepast onderzoek naar ggz-stoornissen
Boek ‘Binnen de buitenkant’ over herstel in de ggz
 
Vooruitblik naar 2022
Deze subsidieoproepen staan gepland voor komend jaar 
Beschermd thuis
Hoogtepunten 2021
In opdracht van ZonMw stelde Deloitte 2 businesscases op voor de realisatie van tijdelijke woonunits in ofwel leegstaande kantoorpanden of op braakliggende sportvelden voor huisvesting van economisch dak- en thuislozen. Het eerste succesvolle huisvestingsinitiatief begeleid door Platform Woonplek, vond plaats in een leegstaand kantoorpand in Amstelveen.
Lees meer over dit initiatief
Vooruitblik naar 2022
We verwachten resultaten uit diverse nog lopende projecten. Komende maanden presenteren we in een interviewreeks opbrengsten en inzichten van de lokale initiatieven dak- en thuisloosheid.
 Bekijk de eerste artikelen uit de interviewreeks
Zorg voor vluchtelingen
Hoogtepunten 2021
Hoe verbeter je de psychische gezondheid van statushouders?Praktijkprojecten ontwikkelden nieuwe manieren om statushouders en zorgprofessionals te ondersteunen. Cultuursensitief werken is daarbij nodig, maar hoe pak je dat aan?
Lees meer over deze projecten
Lee
Vooruitblik naar 2022
We verwachten resultaten uit diverse nog lopende onderzoeks- en praktijkprojecten. Om de zorg en ondersteuning aan statushouders in Nederland te verbeteren streeft ZonMw naar een vervolg van het programma in 2022.
Bekijk de lopende onderzoeks- en praktijkprojecten
Gender en gezondheid
Hoogtepunten 2021
De interviewreeks 'Sekse en gender in onderzoek' laat zien dat de kennis en bewustwording over sekse- en genderverschillen de afgelopen jaren is gegroeid dankzij het kennisprogramma Gender en Gezondheid.
Naar de interviewreeks
Vooruitblik naar 2022
Deze maand is de taakopdracht Gender en Gezondheid gestart, waarbij ZonMw inzet op de verankering van sekse en gender in gezondheidsonderzoek. Binnen lopende ZonMw-programma’s zal het komende jaar meer aandacht komen voor sekse en gender.
 Houd de website in de gaten voor meer informatie
Onderzoeksprogramma Dementie
Hoogtepunten 2021
In 2021 ging het onderzoeks-programma Dementie van start. Met een budget van 140 miljoen euro worden de komende 10 jaar onderzoeken gefinancierd om de mechanismen van dementie verder te ontrafelen en therapieën te ontwikkelen om de ziekte te voorkomen, te behandelen en de diagnostiek te verbeteren.
Lees meer over het programma
Lee
Vooruitblik naar 2022
Jeroen Geurts was namens ZonMw op het Nationaal Dementie Congres van het ministerie van Volksgezond, Welzijn en Sport. In de sessie gaf hij een vooruitblik op de toekomst waarin we grote, multidisciplinaire samenwerkingsverbanden gaan financieren: onderzoeksconsortia. Hierin werken bestaande topcentra samen met andere onderzoeksgroepen en -disciplines, zorg- en onderwijsinstellingen en partijen uit het bedrijfsleven en de maatschappij.
 Kijk de sessie terug (toegang na invullen emailadres) 
Agenda
Week van de implementatie
24- 28
Jan
 

Dagelijks vinden er online activiteiten plaats.  

Themasessie Project preventieve ouderschapsondersteuning voor vluchtelingenouders
3
feb
 
14.00 - 16.00 uur, Online
  
Implementatiespreekuur ZonMw
25
jan
 
13.00 - 16.30, Online
   
Subsidie
Versterking aanbod dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie
Bent u binnen uw gemeente bezig met dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie? Vraag dan nu subsidie aan en ontwikkel een toekomstbestendig aanbod dat aansluit bij de wensen en behoeften van bewoners. Het indienen van een aanvraag tot €50.000 per gemeente kan tot 1 februari 2022.
Lees meer over deze subsidieoproep
Twitter Facebook LinkedIn
Vooraankondiging subsidieoproep JPND
Het EU Joint Programme Neurodegenerative Disease Research (JPND) opent begin januari 2022 een subsidieoproep voor onderzoek naar de mechanismen van niet-farmacologische interventies. Het begrijpen van deze mechanismen kan bijdragen aan een persoonsgerichte behandeling voor mensen met een neurodegeneratieve aandoening, zoals Alzheimer en Parkinson.
Lees meer hierover 
Twitter Facebook LinkedIn
Deadline: 11 januari 2021, 14.00 uur
Projectidee Klinische Fellows 2021
Deadline: 20 januari 2022, 14.00 uur
NWA: Grip op jeugdcriminaliteit
Deadline: 22 maart 2022, 14.00 uur
Flexibele schil Vliegende Brigade ervaringsdeskundigheid
Bekijk het overzicht van alle subsidieoproepen op onze website.
Contact
Telefoon: 070 349 54 70
Email: ggz@zonmw.nl
Website: www.zonmw.nl/ggz
Volg ons op LinkedIn
Alle informatie uit de nieuwsbrief staat ook op onze website.

Heeft u vragen? Wij beantwoorden ze graag.
Volg ons op Linkedin!
Op onze LinkedIn-pagina plaatsen we het laatste nieuws over geestelijke gezondheid. Blijf op de hoogte en discussieer mee met professionals.
Naar de LinkedIn-pagina
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube