Oudertraining ScheidingsATLAS: tools voor beter omgaan met scheiding Lees online
  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief Jeugd, september 2021
 
Uitgelicht
Parel voor oudertraining ScheidingsATLAS
De training helpt gescheiden ouders bij het vormgeven van hernieuwd ouderschap. En voorziet hen van steun, informatie en tools om beter met de scheiding om te kunnen gaan. Voor het laagdrempelige en preventieve karakter en het hiaat waarin de training voorziet, ontving het project een ZonMw Parel.
Meer weten over de training?
Twitter Facebook LinkedIn
Professionalisering
in de JGZ
Om professioneel te handelen binnen de JGZ is het belangrijk om te werken volgens de nieuwste richtlijnen. De ervaring en expertise van JGZ-professionals is onmisbaar voor een richtlijn die goed aansluit op de dagelijkse praktijk.
Hoe kunt u bijdragen?
Twitter Facebook LinkedIn
 
Onderzoeksagenda suïcidepreventie
De recent aangeboden onderzoeksagenda suïcidepreventie legt onder andere de focus op sociaal kwetsbare jongeren. Gevraagd wordt om voorrang te geven aan implementatiegericht onderzoek van kansrijke interventies en vroegsignalering. Daarbij wordt gepleit voor domein- en discipline-overstijgende samenwerking.
Bekijk de onderzoeksagenda
Jeugdhulp in onderwijstijd
Wanneer u jongeren in hun vertrouwde omgeving wilt helpen is samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp essentieel. Hoe kan deze samenwerking worden geoptimaliseerd? En hoe zorgt u ervoor dat jongeren weten waar ze met hun problemen terecht kunnen?
Laat u inspireren
Twitter Facebook LinkedIn
 
Waardevolle kennisproducten voor de jeugdsector - laatste mogelijkheid om een voucher aan te vragen!
De academische werkplaatsen transformatie jeugd hebben een schat aan kennis opgeleverd. Kennis die u met hulp vanuit de werkplaats kunt benutten binnen uw organisatie. Heeft u nog geen laagdrempelige subsidie aangevraagd? Dit kan nog tot uiterlijk 9 december.
Vraag subsidie aan
Nieuws
Meer dan 80% publicaties NWO en ZonMw Open Acces
Herziene handreiking ‘Samen Deskundig’ helpt bij de samenwerking tussen gemeenten en ervaringsdeskundigen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling
Toolkit Samen beslissen helpt hulpverlener en patiënt samen te beslissen over behandeling voor o.a. ADHD en angst
Online wegwijzer Begrijp je medicijn voor veelgebruikte medicijnen in de kinder- en jeugdpsychiatrie geüpdatet
Positief rapport over meerwaarde Kenniscentrum Kind en Scheiding gepresenteerd
Projectresultaten
Functie POH-GGZ: succesfactoren en verbeterpunten
De praktijkondersteuner huisarts GGZ (POH-GGZ) heeft een belangrijke rol in de hulpverlening voor gezinnen met psychische, psychosomatische en psychosociale problemen. Hoe wordt de functie in de dagelijkse praktijk georganiseerd en uitgevoerd, wat zijn de ervaringen en resultaten van de hulpverlening?
Bekijk de factsheet
  
Lokale persoonsgebonden aanpak voor ‘probleemjongeren’
Ze zijn jong, kampen met allerlei problemen en zijn bekend bij politie en justitie. Werk is voor ‘probleemjongeren’ een belangrijke factor om uit de problemen te komen én te blijven.
Binnen het project Startbaan werd onderzocht wat werkt in de Lokale Persoonsgebonden Aanpak (PGA). 
Dit project laat zien wat werkt
  
Podcast over dilemma’s op de IC
Wat gaat er vooraf aan de beslissing om een IC-behandeling van een ernstig ziek kind te staken? Voor welke dilemma’s komen artsen en naasten te staan? En hoe gaan zij hierover met elkaar in gesprek? In deze podcastserie hoort u diverse verhalen vanaf de neonatale en pediatrische IC.
Beluister de podcast
Nieuw onderzoek
Wat werkt bij het tijdig signaleren en ondersteunen van kwetsbare gezinnen
In 11 onderzoeksprojecten gaan onderzoekers aan de slag met 2 centrale vragen: Hoe kunnen gezinnen in kwetsbare omstandigheden tijdig gesignaleerd en bereikt worden? En hoe kunnen beschermende factoren geactiveerd en versterkt worden, zodat zij zo goed mogelijk ondersteund kunnen worden?
Meer over de onderzoeken
Evenementen
Matchmakingsbijeenkomsten voor
nieuwe NWA-calls
De NWA route Jeugd biedt subsidiemogelijkheden voor onderzoek naar de thema’s Jeugd en digitalisering, en Grip op jeugdcriminaliteit. Wilt u meer te weten komen over de calls of kennismaken met mogelijke consortiumpartners? Bezoek dan de matchmakingsbijeenkomsten!
Meer informatie over de bijeenkomst van Grip op jeugdcriminaliteit (30 september)
Meer informatie over de bijeenkomst van Jeugd en digitalisering (12 oktober)
Save the date: talkshow over inclusie en 5 jaar VN-verdrag Handicap
Sinds 5 jaar geldt het VN-verdrag Handicap in Nederland. Bedoeld om de positie van mensen met een beperking of ziekte te verbeteren. Hoe staat het met de uitvoering? Wat gaat goed, wat kan er beter en welke rol speelt kennis in het geheel? Daar gaan we op 16 november met elkaar over in gesprek.
Meld u alvast aan voor de talkshow
Jaarconferentie RVS 2021: De beloften van de regio
7
okt
 
14:00 - 14:45, Spoorstation Utrecht
 
Masterclass Jongerenparticipatie in onderzoek
8
okt
 
09:30 - 14:00, Digitaal
Subsidie
Subsidierondes Actieprogramma Grip op Onbegrip opengesteld
Het nieuwe Actieprogramma Grip op Onbegrip is officieel van start gegaan en de eerste 2 subsidiemogelijkheden zijn geopend.

Regionale Kenniswerkplaats Onbegrepen gedrag

Het doel van de oproep is de ontwikkeling van een landelijk dekkend netwerk van maximaal 20 regionale kenniswerkplaatsen over mensen met onbegrepen gedrag. Bestaande netwerken kunnen uitbreiden en een onderzoekscomponent toevoegen. Het gezamenlijk leren moet bijdragen aan het hanteerbaar maken van deze ingewikkelde problematiek.

Zorg en Veiligheid – Domein overstijgend samenwerken
Het doel van de oproep is het versterken van regionale samenwerkingsverbanden ten behoeve van een betere zorg en ondersteuning voor mensen met onbegrepen gedrag met zeer complexe problematiek.
Lees meer over de subsidieoproepen
Deadline: 4 november 2021, 14.00 uur
Implementatie Wijk-GGD'er
Deadline: 9 december 2021, 14.00 uur
Kennisvouchers Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd
 
Deadline: 14 december 2021, 14.00 uur
NWA: Jeugd en digitalisering - identiteitsontwikkeling, relaties en kansen(on)gelijkheid
Deadline: 22 januari 2022
NWA: Grip op jeugdcriminaliteit - betrokkenheid van jongeren bij zware en georganiseerde criminaliteit
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube