‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
online lezen  |  afmelden
Nieuwsbrief Netwerk LPO
8 juli 2022
Voorwoord
We zijn bezig met de laatste loodjes voor de zomervakantie. Nog even en het schooljaar zit er weer op. Dat betekent zeker niet dat we stil zitten, integendeel! Er speelt het nodige, met name op bedrijfsvoeringsvlak. De effecten van de vereenvoudigde bekostiging en aanscherping van de BTW-regels roepen nog de nodige vragen op bij samenwerkingsverbanden in het hele land, bleek wel in de laatste ALV. We voeren hier indringende gesprekken over met het Ministerie van OCW. Zoals toegezegd in onze ALV informeren we je over wat we nu weten verderop in deze nieuwsbrief en zullen dat uiteraard blijven doen. Meld je intussen vooral aan voor de netwerkbijeenkomst kwaliteit en bedrijfsvoering op 12 september van het steunpunt passend onderwijs.

De uitwisseling van kennis en dilemma’s wordt als zeer waardevol ervaren in de ALV. Via deze weg wil ik je dan ook van harte uitnodigen voor de 24-uurs bijeenkomst “Buiten de lijntjes” op 3 en 4 november. Een uitermate geschikt moment tot gezamenlijke reflectie!

Ook in deze nieuwsbrief nemen we afscheid van OOG Onderwijs en Jeugd als ondersteuning van het Netwerk LPO met veel dank voor de prachtige rol die zij de afgelopen jaren hebben vervuld. Per 1 augustus verwelkomen we Zunderdorp in die rol. Hoe we samen binnen het netwerk hebben nagedacht hoe we willen dat de ondersteuning eruit ziet de komende jaren en wat dat betekent voor behoeften en randvoorwaarden vanuit de visie en missie van ons netwerk, belichten we verderop in deze nieuwsbrief.

Namens het bestuur van het Netwerk LPO,
 
Jetta Spaanenburg
voorzitter
In deze nieuwsbrief
 
Compensatie btw-kosten samenwerkingsverbanden
Reminder netwerkbijeenkomst kwaliteitszorg en bedrijfs-voering op 12 september  
Aankondiging unieke subsidie voor niet-ingeschreven kinderen en jongeren
Reminder flitsenquête Steunpunt Passend Onderwijs
Onder- en zij-instroom gespecialiseerd onderwijs
Ervaringen in de route naar inclusiever onderwijs
Conferentie op 5 oktober | De volgende stap, hoe zorgen we voor een soepele doorstroom?
Verbetering aanvraagproces afwijking van onderwijstijd
Uitnodiging 24-uurs-bijeenkomst “Buiten de lijntjes” op 3 en 4 november
Nieuws vanuit het Ministerie van OCW
Ontwikkelingen residentieel onderwijs
Afscheid van OOG onderwijs en jeugd als ondersteuning
Nieuws van partners
Personeelswisselingen bij SWV'en
Belangrijke data
 
Compensatie btw-kosten samenwerkingsverbanden
Het was een ‘hot topic’ in de afgelopen ALV van juni: de btw. Tussen onderwijsinstellingen onderling was het in het verleden onder strikte voor-waarden mogelijk om personeel zonder verrekening van btw uit te wisselen. Tussen samenwerkingsverbanden passend onderwijs en scholen (school-besturen) is dat sinds december 2018 niet meer vanzelfsprekend omdat de regels voor de vrijstelling met betrekking tot het detacheren van personeel zijn aangescherpt.
Dit heeft ertoe geleid sommige Belastinginspecteurs verleende vrijstellingen aan schoolbesturen en/of samenwerkingsverbanden hebben ingetrokken op grond van de aangescherpte regels. Dit is echter in veel regio’s nog niet het geval en daar is deze aanpassing voor de berichtgeving over deze compensatie dan ook onbekend. Het is op dit moment niet duidelijk wanneer de belastinginspecteurs het gesprek over de verleende vrijstelling gaan voeren met de regio’s waar dit nog niet gebeurd is.
 
De aanscherping is onder andere dat detachering van personeel aan een sociaal-culturele instelling alleen mogelijk is indien zowel de inlener als de uitlener aangemerkt is als een sociaal-culturele instelling die vrijgesteld is van omzetbelasting; samenwerkingsverbanden zijn dit wel, maar scholen/ schoolbesturen zijn niet zo’n vrijgestelde instelling. Schoolbesturen die personeel detacheren aan samenwerkingsverbanden om de uitvoering van het Ondersteuningsplan mogelijk te maken zijn dus niet meer vrijgesteld van de heffing van omzetbelasting over deze dienst.
 
Een eerdere analyse van Infinite Financieel leidde tot de conclusie dat waarschijnlijk tussen de € 100 en € 150 miljoen gemoeid is met detacheringen van scholen naar samenwerkingsverbanden. Dat zou betekenen dat er jaarlijks tussen de € 21,0 en € 31,5 miljoen aan btw per jaar moet worden betaald. De ministeries van OCW en Financiën hebben afgesproken om een compensatie hiervoor beschikbaar te stellen van € 30,0 miljoen structureel met ingang van 2022. Dit bedrag zal hoogstwaarschijnlijk via een ophoging van de bekostiging voor zware ondersteuning aan de samenwerkingsverbanden worden toe-gekend. Dit is echter een generieke verdeling, terwijl de pijn van de aangescherpte btw-regels erg verschilt per samenwerkingsverband. Niet alle samenwerkingsverbanden detacheren personeel, terwijl andere samen-werkingsverbanden juist veel gedetacheerd personeel hebben. Naast de financiële effecten wordt er gevreesd voor een negatief kwalitatief effect, met als risico dat minder expertise vanuit de schoolbesturen kan worden ingezet vanwege de btw. Netwerk LPO heeft dit aangekaart bij het Ministerie van OCW, zoals afgesproken in de ALV.
 
Tijdens een gesprek hierover tussen OCW en het bestuur van het Netwerk LPO is afgesproken om het vraagstuk eind augustus opnieuw met elkaar te be-spreken. Op dat ogenblik is er waarschijnlijk een beter overzicht van de samenloop van incidentele en structurele compensaties voor de samen-werkingsverbanden. Op dat ogenblik zijn ook de kijkglazen 1 en 3 actief en kan er nagedacht worden over een aanpak die de pijn voor enkele samen-werkingsverbanden kan verlichten. We hebben van OCW begrepen dat er voor 2022 weinig meer veranderd kan worden aan de verdeling van de middelen over de samenwerkingsverbanden, maar we blijven stevig aandringen om te komen tot oplossingen om de negatieve effecten hiervan te neutraliseren en te komen tot een passende aanpak voor 2023 en verder. We blijven jullie hierover informeren.
Omhoog
 
Reminder netwerkbijeenkomst Kwaliteitszorg en bedrijfsvoering op 12 september
 
Het Steunpunt Passend Onderwijs organiseert in samenwerking met de Agendagroep bestaande uit mede-werkers van samenwerkingsver-banden po (namens Netwerk LPO: Johan Vroegindeweij) en vo op 12 september de netwerkbijeenkomst Kwaliteitszorg en bedrijfsvoering. Op het programma staan onder meer actuele ontwikkelingen, waarbij in elk geval de volgende onderwerpen aan de orde komen:
 • de toepassing van de Kijkdoos verrekening groei (v)so (voor de laatste maal in de periode augustus – december 2022);
 • het uitwisselen van ervaringen en aandachtspunten in het voor de eerste maal werken met de teldatum 1 februari;
 • de ‘Handreiking meer dan gemiddelde groei in scholen voor gespecialiseerd onderwijs’, die vanaf 2023 kan worden toegepast;
 • nieuwste versie stroomschema tlv’s sbo en (v)so, en
 • de stand van zaken ten aanzien van Maatregel M23 (afbouw vermogens swv).
Daarnaast is er een groot thematisch agendapunt over het ‘Doelmatig besteden van middelen die het swv aan de scholen verstrekt’. Enkele samen-werkingsverbanden presenteren goede voorbeelden, de Inspectie van het Onderwijs presenteert relevante informatie uit de Staat van het Onderwijs en haalt informatie op bij de deelnemers om het lopende Stelselonderzoek naar doelmatigheid te verrijken. Aan de orde komen vragen als: ‘Wat zijn criteria voor doelmatige besteding en waar toets je dat aan en hoe volg je dat?’, ‘Hoe voer je het goede gesprek daarover?’. Het programma vullen we de komende periode aan met actuele ontwikkelingen.

Praktische Informatie

Eerste bijeenkomst: 12 september maandag 12 september 2022
Tijd: van 9.30 – 15.30 uur
Locatie: De Observant Amersfoort
Voor wie: leidinggevenden swv’s, schoolbestuurders met kwaliteitszorg en bedrijfsvoering passend onderwijs in hun portefeuille, stafmedewerkers swv’s, stafmedewerkers schoolbesturen, medewerkers bedrijven die actief zijn voor swv’s
Kosten: Er worden geen kosten in rekening gebracht voor deze bijeenkomst
Aanmelden: 
Via dit formulier
Omhoog
 
Aankondiging unieke subsidie voor niet-ingeschreven kinderen en jongeren
Onderwijs betrekken bij kinderen en jongeren zonder schoolinschrijving? Het kan wél! Voorbeelden van scholen en samenwerkingsverbanden passend onderwijs in den lande laten dit zien. MinOCW en MinVWS willen graag méér van deze initiatieven. Om dit landelijk te stimuleren is er subsidie beschikbaar gesteld binnen project 'WEL in ontwikkeling'. Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs krijgen de mogelijkheid om een NPO-subsidie aan te vragen voor niet-ingeschreven kinderen en jongeren. Deze subsidieregeling is gekoppeld aan het project ‘WEL in ontwikkeling’ dat Gedragswerk, Ingrado en Ondersteuningsteam Zorg voor Jeugd (OZJ) op verzoek van VWS en OCW uitvoeren. Een aantal samenwerkingsverbanden in het land heeft hiermee al kennisgemaakt via regionale werkateliers op verschillende locaties.
Het doel van de regeling en het project is om jeugdigen met absoluut verzuim of een vrijstelling 5a weer aansluiting te laten vinden op een onderwijs-programma. Dit ondersteunen wij graag. Het project heeft het karakter van een beweging. Het daagt ons uit om voor deze jeugdigen creatieve wegen voor aansluiting op een onderwijsprogramma te maken. Inmiddels is de subsidieregeling gepubliceerd de aanvraagperiode ingegaan. Vóór 1 oktober moet de aanvraag ingediend zijn. 
De subsidieregeling en het aanvraagformulier zijn hier te vinden: https://lnkd.in/eGjuEFUc
Vragen? Meer informatie? Meld je aan voor de online vragenuren op 23 augustus of 29 augustus! via info@ingrado.nl
Omhoog
 
Reminder flitsenquête Steunpunt Passend Onderwijs
Wellicht heb je hem via de mail al voorbij zien komen, maar ook via deze weg vragen we graag nog een keer je aandacht voor de flitsenquête over het Steunpunt Passend Onderwijs. In opdracht van het Ministerie van OCW voert KBA Nijmegen een evaluatie uit naar de subsidie van het Steunpunt Passend Onderwijs.
Het Steunpunt Passend Onderwijs ondersteunt schoolbesturen, scholen en samenwerkingsverbanden in het primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs bij de vormgeving en de doorontwikkeling van passend onderwijs op school- en op samenwerkingsverbandniveau.
 
Via een zogenaamde flitsenquête willen de onderzoekers een beeld krijgen van de bekendheid van het Steunpunt Passend Onderwijs en het bereik daarvan.
Vanuit Netwerk LPO werken we graag aan het onderzoek mee. Wij hopen daarom dat je de korte vragenlijst wil invullen, óók als je (nog) niet bekend bent met het Steunpunt Passend Onderwijs. Het invullen kost slechts 2 minuten.
Het Steunpunt Passend Onderwijs is gericht op een brede doelgroep van medewerkers in het onderwijs. Om een zo groot mogelijk deel van deze doelgroep te bereiken, vragen we je deze uitnodiging ook verder te verspreiden onder de medewerkers van je samenwerkingsverband.
Klik op de link om naar de flitsenquête te gaan:
https://www.kbanijmegen.nl/survey/index.php/695775

De antwoorden worden vertrouwelijk behandeld en anoniem door de onder-zoekers verwerkt.
Voor vragen over het onderzoek kun je contact opnemen met
k.beurskens@kbanijmegen.nl
Omhoog
 
Onder- en zij-instroom Gespecialiseerd Onderwijs 
Enkele maanden geleden is onder alle samenwerkingsverbanden een uitvraag gedaan over de toename van de onder- en zij-instroom in het gespecialiseerd onderwijs. Die signalen kwamen vooral uit het PO over SO en SBAO, maar ook in het V(S)O werd er her en der over gesproken.
 • De respons was van 66 samenwerkingsverbanden, waarvan 35% PO, 59% VO en 6% PO/VO
 • In het PO werd toename van onderinstroom gemeld vanuit medisch kinderdagverblijven
 • Bij de helft van PO en VO was geen toename van zij-instroom
 • Bij een kwart was toename van instroom in VSO vanuit BAO en/of SBAO
 • 38% meldt toename van hogere bekostigingscategorieën
 • 40% onderzoekt zelf de toename van onder- en zij-instroom in GO
 • Genoemde redenen voor toename: wijziging (eigen) TLV-criteria, corona, meer OZA’s, meer aandacht voor “leerrecht”, betere medische zorg (meer leerlingen in staat om onderwijs te volgen), prestatiedruk in de maatschappij en minder tolerantie voor afwijkingen (normaliseren).
Op 2 juni was er naar aanleiding van de uitvraag een overleg van OCW, Netwerk LPO en Sectorraad swv vo. OCW bracht daar in dat de landelijke meerjarige cijfers (sinds 1998) laten zien dat er van een grotere krimp is uitgegaan, waar een lichte groei geconstateerd wordt. Cijfers zijn echter moeilijk hard te interpreteren. Veel samenwerkingsverbanden werken inmiddels met arrangementen en budgetten die in ondersteuningsaantallen vrijwel niet te zien zijn. Bovendien zijn er grote verschillen tussen samenwerkingsverbanden, waardoor cijfers niet goed te vergelijken zijn.
 
Actueel hangt er een hardnekkig mistgebied over de cijfers: Het is DUO nog niet gelukt betrouwbare cijfers van de 1 februari-telling 2022 aan de samen-werkingsverbanden te laten zien (kijkglazen). In meerdere opzichten is dat lastig: de bedrijfsvoering raakt meer en meer onder druk (verplichtingen, begroting/realisatie, beleidsruimte bepalen, enz.), maar ook het zicht op de cijfers per samenwerkingsverband (TLV, deelname GO, groei/vangnet) ontbreken. Om een nadere analyse op de cijfers uit te voeren , dan wel voor het bepalen van vervolgacties is dan ook meer tijd nodig. Tijd die soms geboden wordt: een jaar langer om subsidies te besteden, maar ook tijd die soms dringt: wegwerken van mogelijk bovenmatige reserves.
 
Vervolgacties die al wel zijn afgesproken op 2 juni (door OCW, Netwerk LPO en Sectorraad swv vo):
 • De macrocijfers vergelijken met de cijfers per SWV
 • Arrangements- en volumebekostiging buiten TLV’s om in beeld brengen
 • Correlatie met aantal plekken dagbesteding en jeugdzorgplus
Omhoog
 
Ervaringen in de route naar inclusiever onderwijs
 
In de vorige nieuwsbrief deden wij een oproep om je ervaringen in de route naar inclusiever onder-wijs met ons te delen, zodat wij hier samen met de sectorraad swv vo een column van kunnen maken in onze nieuwsbrieven. Naar aanleiding van deze oproep deelde Neely Anne de Ronde- Davidse van PPO Hoeksche Waard de bijdrage die zij had geschreven voor de Kennisagenda Onderwijs van het NRO. De Kennisagenda vormt een belangrijke bouwsteen voor het NRO-onderzoeks-programma “Kennis voor onderwijs van de toekomst”.
In haar bijdrage gaat Neely in op wat er nodig is op het thema “Toegang tot een inclusieve(re) leeromgeving” door middel van een combinatie van litera-tuuronderzoek en interviews met
professionals uit de praktijk. Om tot een ontwikkeling te komen, zijn vijf hoofdthema’s van belang:
 1. Kennis, attitude en vaardigheden van docenten/leerkrachten;
 2. Schoolleiderschap en teamcultuur;
 3. Visie op ontwikkeling van leerlingen;
 4. Out of the box denken en handelen;
 5. Hoe organiseer je het in de klas?
In de bijdrage worden de knelpunten, gamechangers en potentiële onderzoeksvragen opgeworpen. Is het bijvoorbeeld mogelijk het prestatiegerichte onderwijssysteem los te laten? Wat voor ander onderwijssysteem zou passen wat meer recht doet aan de uitgangspunten van inclusiever onderwijs? Zijn er regionale werkwijzen van samen-werkingsverbanden die effectief bijdragen aan het ondersteunen van de leerkracht? Hoe zien die werkwijzen eruit en is de effectiviteit te koppelen aan een laag verwijspercentage?
De kennisagenda en meer informatie over het onderzoeksprogramma zijn hier te vinden: NRO | Kennisagenda voor het onderwijs.
 
Oproep
Meedoen kan nog steeds! Heb jij een goed voorbeeld in jouw samen-werkingsverband po en/of vo en wil je dit graag delen via de nieuwsbrief? Dan vragen we je om een tekst: 
Maximaal 600 woorden over de inhoud 
Jouw rol en de rol van het swv 
Korte beschrijving van je swv (grootte, regio ed.) 
Jouw contactgegevens 
Dank alvast voor de inspiratie! 

Insturen of meer weten?
Dat kan via Marieke Dekkers, dekkers@koersvo.nl en/of Bas Wesseldijk, B.Wesseldijk@stromenland.nl 
Omhoog
 
Conferentie op 5 oktober - De volgende stap, hoe zorgen we voor een soepele doorstroom
 
Zoals de naam van de conferentie al verklapt, draait het op woensdag 5 oktober 2022 om overgangen. Zeker voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte zijn overgan-gen, bijvoorbeeld van kinderopvang naar school, van po naar vo of van ISK naar regulier onderwijs, kwetsbare momenten in de (school) loopbaan. Wat kunnen scholen i.s.m. samenwerkingsverbanden en partners doen om de overgangsmomenten te ondersteunen? En wat is jouw rol als begeleider hierin?
Tijdens de conferentie bij De Woonindustrie in Nieuwegein buigen we ons over de vraag hoe we echte aandacht kunnen geven aan alle leerlingen bij hun volgende stap. Gedurende deze interactieve dag doe je nieuwe inzichten op en leer je van en met collega’s uit het hele land en uit alle geledingen van kinderopvang tot en met mbo/ho.

Sessie
In de verschillende sessierondes kun je kiezen uit 13 sessies. De sessies bieden een breed scala aan onderwerpen. Uiteenlopend van Didactische overgang, Perspectief van ouder en leerling, 10-14 scholen tot Privacy en gegevensdeling. Kortom, er valt zeker iets te kiezen. Bij inschrijving kun je direct aangeven welke sessies je wilt volgen op 5 oktober. Als je je snel inschrijft heb je vast een plekje bij je favoriete sessies.

Voor meer informatie, het programmaboekje en inschrijven klik hier.
Omhoog
 
Verbetering aanvraagproces afwijking van onderwijstijd
In 2021 evalueerde de Inspectie van het Onderwijs het afhandelingsproces van het aanvragen van afwijking van onderwijstijd voor leerlingen die vanwege psychische of lichamelijke beperkingen tijdelijk niet of niet volledig naar school kunnen. Op basis van deze evaluatie gaat de inspectie het proces op twee onderdelen verbeteren.

De verbeteringen
 • Het doen van een aanvraag via het Internet Schooldossier (ISD) wordt vereenvoudigd. Het huidige stroomschema zal worden geïntegreerd in het aanvraagformulier.
 • De procedure van de afhandeling van de aanvraag wordt verder geautomatiseerd, waardoor dit proces sneller zal verlopen.
Handreiking
Het Steunpunt Passend Onderwijs schrijft op dit moment in samenwerking met Ingrado en de Inspectie een vernieuwde handreiking over het gebruik van de beleidsregel afwijking onderwijstijd. Tijdens het schrijfproces is aandacht voor mogelijke optimalisering van het aanvraagproces. Dit wordt in samenhang met de uitkomsten van het interne onderzoek van de inspectie bekeken en waar mogelijk verwerkt in de handreiking. De handreiking zal naar verwachting in het najaar beschikbaar komen.
Omhoog
 
Uitnodiging: 24-uursbijeenkomst 'Buiten de lijntjes' op 3 en 4 november 
 
Samenwerkingsverbanden hebben voortdurend te maken met ‘lijntjes’. Lijntjes tussen ‘waar we over gaan’ en ‘waar we niet over gaan’. Denk aan de financiële lijntjes die de ministeries tussen de samen-werkingsverbanden en de gemeenten hebben getekend en aan de lijntjes tussen de leidinggevenden van het samenwerkingsverband en de schoolbestuurders. Last but not least, onze extra opdracht rondom leer = ontwikkelrecht noopt ons ook om de lijntjes op te zoeken. Waar liggen die lijntjes? En, wanneer kleuren we er buiten? ‘Buiten de lijntjes’ is dan ook hét thema van de 24-uurbijeenkomst op 3 en 4 november 2022 voor leidinggevenden en beleids- en staf-functionarissen samenwerkingsverbanden bij De Bilderberg in Oosterbeek.
 
Op dag 1 draait het om wettelijke lijntjes. Waarom hebben we een route naar inclusiever onderwijs en wat betekent dat op nationaal, regionaal en lokaal niveau? Naast het beantwoorden van deze vragen formuleren wij concrete adviezen aan OCW en VWS, samenwerkingsverbanden, scholen en gemeenten. Een boswandeling maakt onderdeel uit van het programma, dus vergeet niet om je wandelschoenen mee te nemen!
Op dag 2 gaat Ismail Aghzanay, docent Engels, trainer, coach en gastspreker, in zijn keynote in op 100 manieren om buiten de lijntjes te kleuren.
We sluiten deze 24-uursbijeenkomst af met speeddates waarin we uitwisselen waar we zelf buiten de lijntjes hebben gekleurd.

Praktische informatie
Wanneer: 3 november en 4 november 2022
Tijd: 3 november van 11.00 – 18.00 uur met aansluitend diner (op eigen kosten) en 4 november van 9.00 – 12.30 uur met aansluitend lunch
Waar: De Bilderberg Oosterbeek
Voor wie: Leidinggevenden & beleids- en staffunctionarissen samen-werkingsverbanden po en vo
Kosten: €110,00 exclusief 21% btw en €133,10 inclusief 21% btw*. Dit bedrag is exclusief het diner en overnachting, deze zijn apart te reserveren
via deze website.
Aanmelden:
via deze website

Diner en hotelkamer
Via deze link boek je eenvoudig het diner en/of hotelovernachting bij hotel De Bilderberg en betaal je direct via iDEAL. Het dinerbuffet inclusief twee consumpties op donderdag 3 november bedraagt €52,50 en een hotelkamer €140,00. Voor €189,50 boek je zowel een hotelkamer als het diner inclusief twee consumpties. Deze bedragen zijn inclusief btw.
NB. Het is niet mogelijk om het diner rechtstreeks of ter plaatse bij hotel De Bilderberg te boeken.
Omhoog
 
Nieuws vanuit OCW: ouder- en jeugdsteunpunten
 
Informatiesets
Op 9 juni heeft OCW de informatieset passend onderwijs voor ouders met een kind/ kinderen in het voortgezet (speciaal) onderwijs aan alle samen-werkingsverbanden verstuurd; “Wat is passend onderwijs. Versie VO”.  Met de digitale versie is ook de platte tekst verstuurd. Als je de informatiesets niet hebt ontvangen, stuur dan een mail naar:
Implementatiepassendonderwijs@minocw.nl om deze alsnog aan te vragen.

De informatiesets bevatten landelijk geldende informatie. Vanuit OCW komt  het dringende verzoek de informatie niet aan te passen, maar aan te vullen met regio specifieke informatie.
In april hebben samenwerkingsverbanden passend onderwijs po de informatieset “Wat is passend onderwijs. Versie PO” ontvangen. Na de zomer volgen de informatiebrochures voor leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs en het primair onderwijs en de Engelse vertalingen van de informatiebrochures voor ouders.
 
Vliegende brigade
De vliegende brigade is nog steeds actief. De brigade heeft aan de hand van een uitvraag onder samenwerkingsverbanden drie hoofdthema’s geïdentificeerd waar samenwerkingsverbanden meer informatie over willen. Over deze thema’s heeft de brigade drie webinars gehouden. Deze kun je terugkijken via het kanaal van de vliegende brigade op youtube: https://www.youtube.com/channel/-UCTJdtU-To4BItU_9gZX32BA/featured
Alle producten van de vliegende brigade zullen binnenkort ook op de website van Steunpunt Passend Onderwijs komen te staan. Er is op deze website al een blok gereserveerd de ouder- en jeugdsteunpunten. Hou dit dus in de gaten. Je kunt contact opnemen met de vliegende brigade door een mail te sturen naar een van de leden:

Floor Kaspers: floor@vliegendebrigade.com
Nico ’t Hooft: nico@vliegendebrigade.com
Dick Rasenberg: dick@vliegendebrigade.com
Lucas van de Vijver: lucas@vliegendebrigade.com
Mark Weghorst: mark@vliegendebrigade.com
 
Wetsvoorstel “Versterking positie ouders en leerlingen in passend onderwijs”
Het Ministerie van OCW neemt de wettelijke verplichting voor de ouder- en jeugdsteunpunten mee als onderdeel van het wetsvoorstel “Versterking positie ouders en leerlingen in passend onderwijs”.
Dit wetsvoorstel bestaat naast de verplichting voor de ouder- en jeugd-steunpunten ook uit het wettelijk vastleggen van hoorrecht voor kinderen met een extra ondersteuning over hun eigen OPP en het opnemen van het extra ondersteuningsaanbod in de schoolgids. Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) als verplicht document komt hiermee te vervallen.
Naar verwachting start de internetconsultatie voor dit wetsvoorstel rond 11 juli en loopt door tot na de zomervakantie. OCW nodigt jullie uit te reageren op dit wetsvoorstel en zoveel mogelijk mensen hiervan op de hoogte te stellen.
 
Save the date
In november 2020 zijn de steunpunten aangekondigd in de Beleidsnota Evaluatie en verbeteraanpak passend onderwijs. In februari 2021 is het Ministerie samen met vertegenwoordigers van Netwerk LPO, Sectorraad samenwerkingsverbanden VO, ouders en leerlingen gestart met de uitwerking van deze maatregel. Het ministerie wil op 11 oktober 2022 samen met zoveel mogelijk samenwerkingsverbanden, ouders en leerlingen en de vliegende brigade evalueren hoe het proces tot nu toe is gegaan en wat er nog nodig is om ouder- en jeugdsteunpunten op te zetten. Tijdens deze bijeenkomst is het ook de bedoeling om met elkaar in gesprek te gaan. Wat hebben we van elkaar nodig? Hoe ver ben je al als samenwerkingsverband? Waar loop je tegenaan? Wat kunnen we van elkaar leren? De bijeenkomst zal in de middag (14.00-17.00) plaats vinden in Amersfoort.
 
En daarna
Na 11 oktober is de doorontwikkeling van de ouder- en jeugdsteunpunten nog niet klaar. Het ministerie is van plan om ook in deze fase de samen-werkingsverbanden te ondersteunen. Welke vorm dat krijgt, hoor je zo snel mogelijk.
Omhoog
 
Ontwikkelingen residentieel onderwijs
 
De ministeries van VWS en OCW zijn bezig met de ontwikkeling van scenario’s voor ‘residentieel onderwijs 2.0’. Hier zijn diverse partijen bij betrokken. Een kleine greep: drie ministeriële verantwoordelijk-heden (en dus wetgevingen), een veelheid aan zorginstellingen, een veelheid aan vso-besturen die residentieel onderwijs bieden, vaak meerdere gemeenten per regio die voor huisvesting en zorginkoop moeten zorgen. Al deze partijen zitten met elkaar om de tafel en stapje voor stapje worden de contouren zichtbaar van een scenario dat hopelijk breed gedragen kan gaan worden. VWS komt nog vóór de zomervakantie met een brief voor de Tweede Kamer. OCW krijgt dit niet vóór de vakantie rond; naar verwachting wordt dat pas november. Ondertussen zijn de door het ministerie aangestelde projectleiders bezig om van elke regio een ‘startfoto’ te presenteren. Deze startfoto’s vormen het uitgangspunt om per regio te zien wat er al gebeurt, wat steunende factoren zijn en welke knelpunten er nog zijn. De opbouw en dynamiek per regio is verschillend. Er zullen veelal ook verschillende keuzes gemaakt worden in de aanpak om tot transitie van het residentieel onderwijs te komen. 
In de meeste gevallen gaat het om residentieel onderwijs in het vso, maar effecten op het primair onderwijs zijn niet uitgesloten, afhankelijk van de voorzieningen in jouw regio. De sectorraad swv vo organiseert een online bijeenkomst voor samenwerkingsverbanden vo om informatie uit te wisselen. Ben je als samenwerkingsverband primair onderwijs ook bij deze ontwikkelingen betrokken en heb je ook behoefte aan een uitwisselingsbijeenkomst? Mail dit dan naar secretariaat@netwerklpo.nl.
Omhoog
 
Afscheid van OOG onderwijs en jeugd als ondersteuning
Ruim 10 jaar geleden hebben Dick Rasenberg en OOG onderwijs en jeugd zich samen met ons ingezet voor het voorbereiden en ondersteunen van de implementatie van passend onderwijs en, in het verlengde daarvan, de oprichting en vakkundige ondersteuning van het Netwerk LPO. Dat gebeurt altijd met veel passie en betrokkenheid: mailtjes die al om zes uur ’s ochtends binnenkomen zijn geen uitzondering! Vorig jaar zomer gaf Dick bij het bestuur aan dat hij zich op nieuwe dingen wil storten en meer ruimte wil om te ondernemen. Tegelijkertijd wilden we als netwerk aansluiten bij de behoefte van leden om samen goed te kijken hoe we willen dat de ondersteuning van Netwerk LPO eruit ziet de komende jaren.
 
September vorig jaar is een uitvraag gedaan onder zes partijen en vijf hiervan hebben een offerte gestuurd. Deze offertes zijn door Bas Wesseldijk, Brigitta Gadella en Jetta Spaanenburg getoetst op de prijs-tijdcriteria en op kwaliteitscriteria waaronder het vernieuwende en competenties-aspect. Op basis van deze beoordeling heeft de beoordelingscommissie het bestuur geadviseerd met drie kandidaten door te gaan. Dit advies is overgenomen. Met die kandidaten zijn dan ook eind november verdiepende gesprekken gevoerd door een selectiecommissie bestaande uit Jetta Spaanenburg, Bas Wesseldijk en Klaas Koelewijn. De resultaten van deze tweede ronde en het advies van de selectiecommissie zijn tijdens de bestuursvergadering van december besproken om tot een principebesluit te komen. In de ALV in februari hebben we ingezoomd op wat de nieuwe ondersteuning betekent voor het Netwerk LPO en hebben we verder het gesprek gevoerd met de leden over behoeften en randvoorwaarden vanuit de visie en missie van ons netwerk.
 
Onze keuze voor Zunderdorp als ondersteuning is een keuze passend bij de doorontwikkeling van het Netwerk LPO. We zijn als Netwerk LPO enorm dankbaar voor alle inzet betrokkenheid en expertise die OOG de afgelopen jaren in de ondersteuning, secretarieel en inhoudelijk, heeft geboden. Niet alleen Dick Rasenberg maar iedereen die vanuit OOG een rol heeft gespeeld bij de mooie professionele positie die Netwerk LPO nu speelt in de wereld van passend onderwijs, waaronder op het moment van schrijven Jenny Falke en Yvette Wettstein. Veel dank!
 
Uiteraard zorgen we dat er geen gat valt in de ondersteuning. In juni zijn we gestart met de overdracht van werkzaamheden. Vanaf 1 augustus start Zunderdorp formeel en OOG blijft ook dan nog even betrokken voor een warme overdracht. Na de zomer stellen wij Harriet Smit en Hanne Houwing namens Zunderdorp uitgebreider aan jullie voor!
Omhoog
 
Nieuws van partners
 • De handreiking voor de invulling van de ondersteuningsniveaus bij lees-/ spellingproblemen en dyslexie is nu aangevuld met een uitgebreide sec-tie met aanbevelingen voor de samenwerking tussen onderwijs, ouders en zorg op ondersteuningsniveau 4. Dit en meer lees je in de nieuwsbrief van Dyslexie Centraal: Nieuwsbrief juni | Dyslexie Centraal (mailchi.mp)
 • In de nieuwsbrief van het Steunpunt Passend Onderwijs vind je onder andere de verzamelpagina met alle informatie over de ouder- en jeugdsteunpunten en de terugblik op de voortgangsbijeenkomst van de verbeteraanpak van 5 juli jl.
Omhoog
 
Personele wisselingen samenwerkingsverbanden
Omhoog
 
 
Belangrijke data
 • ma 12 september 2022: Netwerkbijeenkomst Kwaliteitszorg en bedrijfsvoering
 • di 23 en ma 29 augustus 2022: Online vragenuren unieke subsidie voor niet-ingeschreven kinderen en jongeren
 • woe 5 oktober 2022: Conferentie De volgende stap, hoe zorgen we voor een soepele doorstroom?
 • woe 5, do 6 en vr 7 oktober 2022: INSA-conferentie
 • di 11 oktober 2022: Bijeenkomst Uitwerking maatregel ouder- en jeugdsteunpunten
 • woe 12 oktober 2022: Netwerkbijeenkomst voor leidinggevenden swv'en PO en VO en gemeenten
 • do 3 en vr 4 november 2022: 24-uursbijeenkomst swv’en PO en VO met als thema 'Buiten de lijntjes'
Omhoog

Bezoek onze website:
www.NetwerkLPO.nl
het besloten ledengedeelte:
Leden.NetwerkLPO.nl
en volg Netwerk LPO op LinkedIn: