‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
online lezen  |  afmelden
Nieuwsbrief Netwerk LPO
18 maart 2022
Voorwoord
We zeiden het al in de vorige nieuwsbrief: Netwerk LPO wil meer werk maken van inclusief onderwijs, samen met de raden (PO-Raad en VO-raad), sectorraden (Sectorraad swv vo en Sectorraad GO) en de VNG. Inmiddels is er meer bekend over het tijdpad naar de landelijke routekaart naar inclusie: deze wordt verwacht dit najaar. Je leest er meer over in de terugblik op de ALV en ook wat jij hierin kunt betekenen.
Tip: informeer vast je schoolbesturen dat de routekaart eraan komt! 


Als leidinggevende van een samenwerkingsverband vraagt deze tijd ook iets van ons voor de kinderen die gevlucht zijn uit Oekraïne. Ook zij hebben recht op passend onderwijs. Gelukkig blijken scholen in grote mate bereid om hen op te vangen, ondanks dat wij van een pandemie doorrollen in de volgende crisis. Als er nieuws is over landelijke maatregelen, zullen we jullie daar zo snel mogelijk over informeren. 
Maandag 21 maart spreek ik namens Netwerk LPO, samen met Marieke Dekkers van de Sectorraad swv vo, minister Wiersma. Een mooie kans om hem in aanloop naar het commissiedebat nog mee te geven dat het echte werk in de regio's gebeurt en dat bij extra taken voor de samenwerkingsverbanden ook extra middelen horen. 

Namens het bestuur van het Netwerk LPO,

Jetta Spaanenburg
voorzitter 
 
In deze nieuwsbrief
 
Eindresultaat uitvraag onder- en zij-instroom s(b)o/vso
Save the date: 24-uurs-bijeenkomst  
Webinars ouder- en jeugd-steunpunten
Terugblik netwerkbijeenkomst
Terugblik ALV
Stand van zaken uitvraag afbouw bovenmatige reserves swv'en
Afscheid bestuurslid Netwerk LPO
Staat van het Onderwijs
Nieuws van samenwerkings-partners
Personeelswisselingen bij SWV'en
Belangrijke data
 
Eindresultaat uitvraag onder- en zij-instroom s(b)o/vso
 
In de vorige nieuwsbrief berichtten we al over de tussentijdse resultaten van de uitvraag onder- en zij-instroom s(b)o en vso. Inmiddels is de uitvraag gesloten. Deze is ingevuld door 66 respondenten. Het beeld is over de gehele linie heel divers, met grote verschillen tussen de samenwerkings-verbanden.  Een (forse) minderheid heeft te maken met een verhoogde onder- en zij-instroom.
 • Bij ongeveer een kwart van de samenwerkingsverbanden PO is sprake van een toegenomen onderinstroom. Deze komt grotendeels uit medisch kinderdagverblijven.
 • Bij één derde van de respondenten is de zij-instroom toegenomen, maar niet altijd door een toename van cluster 3, zoals de hypothese was. Ruim de helft geeft aan dat de zij-instroom niet is toegenomen.
 • Iets meer dan een vijfde geeft aan dat het aantal leerlingen dat van het reguliere PO doorstroomt naar VSO is toegenomen, een kwart geeft aan dat dit geldt voor de leerlingen die doorstromen van S(B)O naar het VSO.
 • 38% geeft aan dat er een verschuiving plaatsvindt in de bekostigings-categorieën, met als opvallende uitschieter een toename van 300% van het aantal TLV's hoog.
 • 40% heeft onderzocht of laat op dit moment onderzoeken waar de toegenomen onder- en zij-instroom vandaan komt.
 • Er worden diverse redenen genoemd voor de toegenomen instroom. Soms puur inhoudelijk: als de criteria voor de afgifte van TLV's zijn aangepast en nu realistischer zijn. Corona heeft effect gehad op zowel de leerkrachten (minder draagkracht) als op de leerlingen (door afstands-onderwijs minder kunnen werken aan bepaalde vaardigheden).  Een aantal respondenten noemt toename zwaarte problematiek en wacht-lijsten in de jeugdhulp. Door de aandacht voor het leerrecht stimuleren KDC's dat meer leerlingen alsnog een passende onderwijsplek krijgen. Tot slot wordt genoemd dat de medische zorg voor cluster 3 leerlingen de afgelopen jaren sterk verbeterd is, waardoor meer leerlingen in staat zijn om onderwijs te volgen.
 • Als onderwerpen voor vervolgonderzoek wordt genoemd diepte-onderzoek naar de oorzaken, onderzoek naar verklaringen voor de verschillen tussen regio's en onderzoek naar hoe PO en VO beter kunnen samenwerken in de gehele schoolloopbaan van een leerling.

Netwerk LPO gaat de resultaten bespreken met de Sectorraad swv vo en het Ministerie van OCW om te kijken waar gezamenlijk opgetrokken kan worden voor vervolgonderzoek.
Omhoog
 
Save the date: 24-uursconferentie 3 en 4 november in de Bilderberg in Oosterbeek
 
Samenwerkingsverbanden hebben voort-durend te maken met ‘lijntjes’. Lijntjes die bepalen welke kinderen wél- en welke kinderen niet worden bediend. Richten we ons op begaafde kinderen? Of juist op de kinderen met veel minder cognitieve bagage? Missen we kinderen die zich buiten de lijntjes bevinden? Dan bestaan er ook nog lijntjes tussen ‘waar we over gaan’ en ‘waar we niet over gaan’. Denk aan de financiële lijntjes die de ministeries tussen de samenwerkingsverbanden en de gemeenten hebben getekend en aan de lijntjes tussen de leidinggevenden van het samenwerkingsverband en de schoolbestuurders. Last but not least, onze extra opdracht rondom leer = ontwikkelrecht noopt ons ook om de lijntjes op te zoeken. Waar liggen die lijntjes? En, wanneer kleuren we er buiten?
‘Buiten de lijntjes’ is dan ook hét thema van de 24-uurbijeenkomst op 3 en 4 november 2022 voor leidinggevenden en beleids-en staffunctionarissen samenwerkingsverbanden bij De Bilderberg in Oosterbeek.
De voorbereidingsgroep gaat aan de slag om een mooi en inspirerend programma samen te stellen rond dit thema. Voor jou de vraag om deze data te blokken in je agenda!

Praktische informatie
Wanneer:  Middag 3 november en ochtend 4 november 2022 
Waar:  De Bilderberg Oosterbeek
Voor wie: Leidinggevenden & beleids-en staffunctionarissen samenwerkings-verbanden PO en VO
Omhoog
 
Webinars ouder- en jeugdsteunpunten
 
De ontwikkeling van ouder- en jeugdsteunpunten bij de samen-werkingsverbanden wordt door OCW op verschillende manieren onder-steund.
In oktober 21 verscheen de
leidraad Samen Bouwen aan Ouder- en Jeugdsteunpunten. Deze geeft inzicht in waar een steunpunt aan moet voldoen en hoe je in dat proces aan de slag kunt gaan. Vanaf oktober is OCW begonnen met het ontwikkelen van een informatieset met de landelijk gelijke informatie over passend onderwijs, gericht op ouders en jeugdigen. Deze informatieset zal in gedeelten ver-schijnen en binnenkort verwachten we het eerste deel.

Tenslotte is de vliegende brigade ingesteld. Onder leiding van Mark Weghorst gaan Nico ’t Hooft, Dick Rasenberg, Floor Kaspers en Lucas van de Vijver werken aan het ondersteunen van de ontwikkelprocessen. Zij zijn te consulteren over inhoudelijke vragen en stimuleren de totstandkoming van de steunpunten. Er is een uitvraag gedaan bij de samenwerkingsverbanden die al door velen is ingevuld. De vliegende brigade zal met de informatie uit die uitvraag ook webinars gaan organiseren. De eerste is naar verwachting 22 april (enig voorbehoud, maar houd er alvast rekening mee). Houd de aankondiging daarvan op de website van steunpunt passend onderwijs in de gaten.
 
Lezen over de vliegende brigade kan ook:
Er verschenen onlangs artikelen in Onze Jeugd.nu en in PO-Magazine.
Omhoog
 
Terugblik netwerkbijeenkomst "Welbevinden van de jeugd en de effecten van corona"
 
Woensdag 16 februari was er weer een netwerkbijeenkomst PO/VO - gemeenten, georganiseerd door Netwerk LPO, Sectorraad samenwerkingsverbanden vo, VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), JongPIT en het Steunpunt Passend Onderwijs.
Jetta Spaanenburg (Netwerk LPO) sprak met Anita Kraak van het NJi over het welbevinden van de jeugd en de effecten van corona. Anita vertelde meer over wat we al weten van de effecten van corona op het welbevinden van de jeugd en wat ons met deze kennis de komende periode te doen staat.


Daarnaast lichtte Natalie Jonkers van het Ministerie van OCW toe wat de stand van zaken is van de Hervormingsagenda jeugd. We bespraken de noodzaak van een overkoepelende visie op en gezamenlijke leidraad voor inclusiever onderwijs- en jeugdbeleid, die richting kan geven aan de uitwerking van de Hervormingsagenda en de Verbeteragenda passend onderwijs. Daarbij is integraal werken aan maatschappelijke vraagstukken, over sectoren heen, het uitgangspunt met als doel een samenleving waarin iedereen actief kan meedoen en kansen krijgt. Daar waar het om kinderen en jongeren gaat, kunnen onderwijs en gemeenten dit alleen samen doen.

De opname van de netwerkbijeenkomst, de gebruikte powerpointpresentatie en het rapport van het NJi zijn te vinden op Netwerkbijeenkomst PO/VO-gemeenten | Welbevinden van de jeugd en de effecten van corona - Steunpunt Passend Onderwijs (steunpuntpassendonderwijs-povo.nl).

De eerstvolgende netwerkbijeenkomst is op 13 april 2022. Ook dit keer is het een digital bijeenkomst en wordt er gewerkt met het thema #welbevinden-enveerkrachthoedan?. Het programma en de mogelijkheid tot aanmelden volgt binnenkort.
Omhoog
 
Terugblik ALV
Hoe ziet het tijdpad naar de landelijke routekaart naar inclusie eruit en hoe stelt Netwerk LPO zich namens haar leden op in dit traject? Hier is een eerste verkenning over gevoerd in de ALV van 16 februari. Duidelijk werd dat de leden geen landelijk opgelegde protocollen willen, maar wel landelijk vastgestelde ijkpunten of mijlpalen. En dat liefst niet alleen voor het onderwijs, maar ook voor de gemeenten. Het bestuur neemt de input mee en geeft graag nog een vervolg aan het gesprek in een volgende ALV. Tot aan de zomer organiseert het ministerie verschillende sessies met vertegenwoordigers van de eindgebruikers zoals leerkrachten, ouders en leerlingen (6 april), vertegenwoordigers op landelijk niveau (22 april), regionaal niveau (18 mei) en van schoolniveau (8 juni) om input te leveren voor de routekaart. Na de zomervakantie zal alle input verwerkt worden tot een complete routekaart en voorgelegd worden aan het ambtelijk en bestuurlijk impulsoverleg.

Oproep
Heb jij al ervaring met inclusiever onderwijs of hier een heldere visie op en wil je meedenken in een van de sessies? Netwerk LPO mag per sessie een vertegenwoordiger naast een lid van het bestuur meenemen. Meld je zo snel mogelijk via secretariaat@netwerklpo.nl

Verder is in de ALV-vergadering de begroting 2022 vastgesteld en hebben we het gehad over de landelijke norm voor basisondersteuning en het landelijk TLV-format.

De vergadering is opgenomen voor de leden die niet aanwezig konden zijn. Terugkijken? Stuur een mailtje naar secretariaat@netwerklpo.nl om een link naar de opname te ontvangen.

De volgende ALV staat voor 13 april 2022 gepland. Het tijdstip van aanvang wordt gewijzigd naar 11.00 uur, aansluitend aan de netwerkbijeenkomst, in verband met de live-bijeenkomst van de Inspectie van Onderwijs over de Staat van het Onderwijs diezelfde middag plaatsvindt. Zie verder het artikel Staat van het Onderwijs.


Landelijke norm voor basisondersteuning
Eén van de verbetermaatregelen passend onderwijs is het komen tot een landelijke norm voor de basisondersteuning. Dit is bij de stelselevaluatie ontraden, maar de Tweede Kamer heeft een motie die hierom vraagt aangenomen. Het ministerie van OCW heeft een begeleidingscommissie ingericht om tot een norm te komen. Het traject vordert langzaam door de verschillende belangen en verschillende inzichten bij de deelnemende organisaties.

Inmiddels is een stappenplan basisondersteuning (Stappenplan basisonder-steuning - basisondersteuning in 6 stappen | Rapport | Rijksoverheid.nl) opge-leverd. Dit stappenplan is zeker geen norm. Het omschrijft voor scholen en voor ouders welke stappen gevolgd kunnen worden om met elkaar over basis- en extra ondersteuning in gesprek te komen en te blijven. 
Het laatste nieuws is dat de PO-Raad zich uit de begeleidingscommissie heeft teruggetrokken en graag wil dat de opdracht aan de politiek wordt terug-gegeven. Netwerk LPO heeft de afweging gemaakt dat het in dit stadium beter is in gesprek te blijven.

Landelijk TLV-format
Het landelijke format is ontstaan in het kader van het terugdringen van de bureaucratie, met name voor het gespecialiseerd onderwijs. Er is een werkgroep opgericht met Netwerk LPO, VO, Sectorraad GO en het Ministerie. We houden vanuit Netwerk LPO sterk vast aan het resultaat van de eerdere uitvraag onder de leden: het format wordt vooral gefocust op puur de wettelijke basis.
Omhoog
 
Stand van zaken uitvraag afbouw bovenmatige reserves samenwerkingsverbanden
In lijn met de afspraken die de samenwerkingsverbanden hebben gemaakt in het ‘Sectorplan voor een snelle en doelmatige afbouw van de bovenmatige reserves van de swv po en vo’ heeft in januari 2022 de derde uitvraag plaats-gevonden door de werkgroep M23. Deze derde uitvraag geeft zicht op de stand van zaken per 1 januari 2022. Het doel van het sectorplan is om de boven-matige vermogens in 2023 teruggebracht te hebben tot het niveau van 3,5% van de bruto baten (signaleringswaarde).

Binnenkort zal de werkgroep haar eindrapport afronden en aanbieden aan de besturenraden, waaronder Netwerk LPO. Vooruitlopend op het eindrapport geven we in deze nieuwsbrief een update van het proces.


Inmiddels is een deelname van 100% gerealiseerd, zowel in po als vo samen-werkingsverbanden. Deze deelname illustreert nogmaals de grote betrokken-heid van de samenwerkingsverbanden bij de opdracht van het sectorplan.


Eerste bevindingen:

 • Er is in 2021 een stevige afbouw (41M) van de reserves, bijna het dubbele van 2020, maar minder dan was opgenomen in het sectorplan.
 • De samenwerkingsverbanden verwachten voor 2022 meer te kunnen afbouwen dan was gepland in het sectorplan. Dit leidt tot een verwacht niveau van 84% reductie van het bovenmatig vermogen van de samenwerkingsverbanden in 2023 waar 100% het doel is.
 • De 18M bovenmatig vermogen dat in 2023 nog resteert komt voor rekening van in totaal tien samenwerkingsverbanden po en vo.

Er liggen duidelijke verklaringen waarom de doelstellingen niet volledig zijn behaald:

 • Door coronabeperkingen konden veel geplande activiteiten geen door-gang vinden;
 • Vrijkomende middelen uit de samenwerkingsverbanden komen bovenop grote stromen geld bij de schoolbesturen, bijvoorbeeld Nationaal Programma Onderwijs;
 • Door het structureel personeelstekort in de sector is er een tekort aan handen om plannen en projecten in de scholen uit te voeren.

Bij de samenwerkingsverbanden die een deel van de besteding van de boven-matige reserves hebben doorgeschoven naar 2022 zien we een lichte ver-schuiving van de doelen. Daarbij wordt nu vaker genoemd dat de reserves zullen worden ingezet bij het opvangen van groei in het gespecialiseerd onderwijs en voor de ontwikkeling van samenwerkingsvormen tussen het gespecialiseerd en regulier onderwijs.

Na het afronden van het rapport en het vaststellen door de Raden zal het rapport worden aangeboden aan de minister. Uiteraard zullen we het rapport daarna integraal aanbieden aan de leden van Netwerk LPO.

Voor vragen of opmerkingen: theo.vanrijzewijk@swvbrabantsewal.nl.
Omhoog
 
Afscheid bestuurslid Netwerk LPO
Anita Gelmers gaat per 1 juni aan de slag als strategisch adviseur voor de gemeente Almere. Via deze weg willen wij Anita hartelijk danken voor haar inzet voor het Netwerk LPO.  In de ALV van april zal een nieuw bestuurslid worden voorgedragen.
Omhoog
 
Staat van het Onderwijs
 
Op 13 april 2022 presenteert de Inspectie van Onderwijs de Staat van het Onderwijs, dit jaar live vanuit MBO Utrecht met medewerking van studenten, en wordt de onderwijs-estafette geopend. Op 11 mei sluit de Inspectie de estafette af met een congres, dit jaar een fysiek congres in Rotterdam waar ze met een beperkt aantal deelnemers de diepte in willen gaan om te komen tot oplossingen die het onderwijs kunnen verbeteren.

Oproep
Wil je een bijdrage leveren aan de onderwijsestafette en het congres? Je kunt meedoen door een oplossingsrichting aan te dragen voor een van de volgende twee thema’s:

1. Basisvaardigheden
2. Kansengelijkheid

Jouw oplossingsrichting krijgt een podium tijdens de estafette en op het congres zullen de oplossingen nader verkend worden met input van zowel wetenschappers als professionals uit de praktijk; leerkrachten en docenten, schoolleiders en bestuurders. De organisatie print de ingeleverde oplossingen uit en hangt ze op. Je hoeft dus geen workshop of presentatie voor te bereiden, maar slechts aanwezig te zijn op het congres en de deelnemers met vragen te woord te staan. Na het congres bundelt de inspectie de oplossingen, inclusief de reflectie vanuit het congres, en bieden deze aan op hun website. 
 
Vul jouw oplossingsrichting uiterlijk 12 april in op dit webformulier en geef een contactpersoon uit je organisatie door aan Dorien Zevenbergen, programmaleider van de Staat van het Onderwijs (t.c.zevenbergen@owinsp.nl, 0652354381). Uiteraard kan Dorien ook benaderd worden voor vragen of opmerkingen.
Omhoog
 
Nieuws van samenwerkingspartners
 • Nieuwsbrief Dyslexie Centraal februari 2022, met o.a. een terugblik op het webinar over het nieuwe protocol en de brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie.
 
Omhoog
 
Personeelswisselingen bij SWV'en
Omhoog
Belangrijke data
 • Wo 30 maart 2022 Kamerdebat Passend onderwijs
 • wo 13 april 2022: Netwerkbijeenkomst swv’en PO/VO en gemeenten (J42) (9.00 - 11.00 uur)
 • wo 13 april 2022: ALV Netwerk LPO (11.00 - 12.00 uur)
 • wo 1 juni 2022: Conferentie 'Naar Inclusiever Onderwijs' (georganiseerd door Platform Naar Inclusiever Onderwijs)
 • wo 22 juni 2022: Netwerkbijeenkomst swv’en PO/VO en gemeenten (J42)
 • wo 22 juni 2022: ALV Netwerk LPO
 • do 3 en vr 4 november 2022: 24-uursbijeenkomst swv’en PO en VO met als thema “Buiten de lijntjes”
Omhoog
 

Bezoek onze website:
www.NetwerkLPO.nl
het besloten ledengedeelte:
Leden.NetwerkLPO.nl
en volg Netwerk LPO op LinkedIn: