'We hebben hoge verwachtingen van onze leeringen'

‘Betty van Nieuwenhuizen heeft zich een duidelijk doel gesteld toen haar organisatie onderdeel werd van Pact Poelenburg Peldersveld. Het lid van het college van bestuur van OVO-Zaanstad, de stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Zaanstad: ‘Ik geloof heel sterk dat de aanpak die we in het Pact hebben gekozen en waar we ons allemaal voor 20 jaar aan hebben verbonden gaat werken. Ik denk dat onze aanpak jongeren zelfverzekerder maakt, en hen een brede horizon en goed toekomstperspectief kan bieden.

Met het Zuiderzee College richt Van Nieuwenhuizen zich op de jeugd van 12 jaar en ouder. ‘Ons streven is jongeren uit Poelenburg en Peldersveld de juiste opleiding te bieden, zodat zij in de toekomst een garantie op werk hebben.’ Gelukkig hoeft OVO daarvoor niet helemaal zelf het wiel opnieuw uit te vinden, geeft de onderwijsbestuurder aan. In Rotterdam zijn op dit vlak al prachtige onderwijsprojecten van de grond gekomen die tot voorbeeld kunnen dienen. ‘De aanpak in Rotterdam Zuid is aansprekend’, zegt ze. ‘Gekoppeld aan hun MBO-opleiding krijgen jongeren daar een stageplek aangeboden en direct ook een baangarantie. Dat willen we in Zaanstad ook. Jongeren stimuleren kansrijke opleidingen te volgen, door ze te garanderen dat ze na het MBO- diploma direct een baan hebben, waarvoor ze niet hoeven te solliciteren.’ Dit geldt ook voor de MBO in Zaanstad die onderdeel is van OVO.

Kansrijk
Door alle gezamenlijke inspanningen van de Pact-deelnemers moeten Poelenburg en Peldersveld de komende jaren structureel veranderen in een wijk waarin het voor iedereen goed toeven is. Doel is de kwetsbare wijk om te vormen tot een kansrijke wijk, waarin kinderen opgroeien met evenveel perspectief in de rest van Zaanstad. Waarin Cito-toetsen dezelfde scores laten zien.’

De scholen in deze wijken moeten over 20 jaar niet onder doen voor scholen in de rest van de regio. Voor- en vroegschoolse educatie zijn tegen die tijd in de ogen van Van Nieuwenhuizen gemeengoed geworden, waardoor ook de jeugd uit Poelenburg en Peldersveld na de basisschool uiteindelijk met voldoende bagage aan een vervolgopleiding begint. ‘Onze opdracht in het Pact is goed onderwijs te leveren en veel kansen te bieden aan onze leerlingen, maar dat kunnen we alleen door de intensieve en brede samenwerking, die wij nu met al die andere partners hebben vastgelegd. Niet incidenteel, maar structureel. We laten, door samen 20 jaar inzet te beloven, allemaal zien dat het ons menens is.’ Kinderen die geboren worden in Poelenburg en Peldersveld beginnen nu vaak aan hun schoolopleiding met een achterstand. ‘Hun schooladvies is structureel lager en gezondheidsrisico’s zijn hoger dan in andere wijken van Zaanstad. Daarnaast is de thuissituatie regelmatig niet ideaal om daar goed te kunnen studeren. Toch is het mijn rotsvaste overtuiging, dat veel leerlingen onderpresteren en meer kunnen’, meent Betty van Nieuwenhuizen. Ze zegt het met grote stelligheid. Er is namelijk hoop op verbetering.

Studiezalen
Van Nieuwenhuizen: ‘De leerlingen krijgen na schooltijd huiswerkbegeleiding en persoonlijke coaching waarbij ook ouders nadrukkelijk worden betrokken. Met meer begeleiding, in studiezalen die we inrichten en waarvoor steeds meer leerlingen zich spontaan melden.’ Het moet leiden tot een betere startkwalificatie voor de jongeren in de twee Pactwijken. Kinderen moeten in de toekomst door deze aanpak uitstromen op een passend niveau naar een kansrijke vervolgopleiding.”

Van Nieuwenhuizen: ‘In die aanpak gaan we echter niet lopen ‘pamperen’, maar worden aan alle leerlingen stevige eisen gesteld. Wij hebben van alle kinderen hoge verwachtingen en spreken naar hen die ambities ook uit. Ondanks de situatie waarin zij opgroeien, met vaak mindere kansen in vergelijking tot hun leeftijdgenoten elders. We mogen onze kinderen daardoor niet kleiner maken.’

De aanpak vergt vanzelfsprekend extra inzet van geld en (leer)middelen. Vanuit het ministerie is geld beschikbaar gesteld om achterstanden in te kunnen lopen. Daarnaast subsidieert de gemeente Zaanstad educatieve projecten in de wijk zelf. OVO-Zaanstad investeert ook extra vanuit eigen middelen.

De taalvaardigheid van veel jongeren in Poelenburg en Peldersveld is niet optimaal, doordat thuis niet altijd Nederlands de voertaal is. De scholen zetten daarom extra krachten in met de gedachte dat op termijn het Nederlands voor kinderen geen probleem meer mag zijn.

Van Nieuwenhuizen: ’Het mooie aan de brede Pactaanpak is dat we op diverse vlakken in de wijk met anderen in de Stuurgroep 12+ kunnen samenwerken. We organiseren buitenschoolse programma’s talentontwikkeling tot 17 uur. Daar verschijnen soms wel 100 leerlingen, terwijl het niet verplicht is. Jongerenwerk, het Jeugdteam, de studiezalen, de sociale wijkteams en het onderwijs trekken daarin echt gezamenlijk op.’

Dus, herhaalt de onderwijsbestuurder: ‘Heb ik heel veel geloof dat we er in slagen ook in Poelenburg en Peldersveld zelfbewuste jonge mensen op te kunnen leiden, die later met hun brede horizon naar onze samenleving zullen kijken met uitzicht op een mooie toekomst.’’