‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
online lezen  |  afmelden
Nieuwsbrief Netwerk LPO
2 februari 2022
Voorwoord
De raden (PO-Raad en VO-raad), sectorraden (Netwerk LPO, Sectorraad swv vo en Sectorraad GO) en de VNG willen meer werk maken van inclusiever onderwijs. De Hervormingsagenda Jeugd biedt een goede aanleiding om inclusiever onderwijs in een inclusieve samenleving gezamenlijk en voort-varend op te pakken.
Een mooie kans dachten we eind vorig jaar en vonden elkaar als onderwijs-partners in deze beleving. In een propositie (januari 2022) van raden en sectorraden doen wij een aanzet om te komen tot een overkoepelende visie op en gezamenlijke leidraad voor inclusiever onderwijs- en jeugdbeleid, die richting kan geven aan de uitwerking van de Hervormingsagenda en de Verbeteragenda passend onderwijs. Daarbij is integraal werken aan maat-schappelijke vraagstukken, over sectoren heen, het uitgangspunt met als doel een samenleving waarin iedereen actief kan meedoen en kansen krijgt. Daar waar het om kinderen en jongeren gaat, kunnen onderwijs en gemeenten dit alleen samen doen.
Op onze volgende kennisdelingsbijeenkomst op 16 februari a.s. praten we verder met Natalie Jonkers van VWS over de hervormingsagenda en plaatsen dit in de context van het maatschappelijk debat over mentaal welbevinden van de jeugd samen met Anita Kraak van het NJi. Hieronder lees je meer hierover.
 
“Laten we met elkaar het gesprek voeren hoe we kinderen en jongeren meer tijd, ruimte en maatwerk kunnen geven bij het opgroeien. Wat daarvoor nodig is. Wat wij daaraan bij kunnen dragen door lef te tonen en te luisteren zonder te oordelen. En hoe we daar ook maatschappelijk draagvlak voor creëren. Als veel mensen op veel plekken veel kleine stappen zetten, wordt de wereld steeds meer een wereld waarin ieder kind zichzelf mag zijn en erbij hoort. Een kans voor het nieuwe jaar?” Met deze woorden eindigde ik eind vorig jaar de column van het Netwerk LPO en Sectorraad swv vo in het PO Magazine. Op 15 februari gaan we als bestuur op de spreekwoordelijke hei aan de slag met het jaarplan 2022 en de portefeuilleverdeling. Een dag later, op 16 februari, aansluitend aan de kennisdelingsbijeenkomst, praten we verder hierover met jullie in onze ALV. Wat gaan we doen, wat kunnen we voor elkaar daarin betekenen en wat hebben we daarbij nodig?
 
Zie ik je daar?
Namens het bestuur van het Netwerk LPO,

Jetta Spaanenburg
voorzitter 
 
In deze nieuwsbrief
 
Uitvraag onder- en zij-instroom s(b)o/vso
Uitvraag 24-uursbijeenkomst  
Ondersteuning bij Ouder- en jeugdsteunpunten
Tweede monitoring terug-dringen bovenmatige reserves
Met Andere Ogen gaat door in 2022
Netwerkbijeenkomst PO/VO-J42 'Welbevinden van de jeugd en de effecten van corona
Bijeenkomsten Steunpunt Passend Onderwijs
Personeelswisselingen bij SWV'en
Belangrijke data
 
Uitvraag onder- en zij-instroom s(b)o/vso
 
Onze uitvraag over de toename van de onder- en zij-instroom in het gespecialiseerd onderwijs heeft veel reacties opgeleverd, en ook veel vragen. Een aantal samenwerkings-verbanden vond het lastig de vragen in te vullen omdat het voor hen niet altijd duidelijk was welke cijfers er precies werden verlangd. We vroegen enerzijds steeds of in het swv sprake is van een toename van onder- en zij-instroom, en zo ja, hoe groot die toename dan (naar schatting is) op 1 oktober 2021, vergeleken met 1 oktober 2020.
Een aantal swv’en gaf ook aan meer tijd nodig te hebben de precieze cijfers en percentages te achterhalen. We hebben daarom besloten de uitvraag nog open te stellen tot maandag 14 februari a.s. Wie nog vragen heeft, kan deze stellen via secretariaat@netwerklpo.nl. Wij zullen zorgen dat deze dan bij de juiste personen terechtkomen.

Tussentijdse resultaten

Inmiddels hebben 58 swv’en PO en VO de uitvraag ingevuld, voldoende om alvast de tussentijdse resultaten te presenteren:
 • De helft van het aantal swv PO herkent het beeld van een toename van onderinstroom in het s(b)o. De gemiddelde geschatte toename is 13%; 57% van deze kinderen komt vanuit de zorg, 22% uit de kinderopvang.
 • Een derde van het aantal swv PO en VO herkent het beeld van een toename van zij-instroom in het (v)so, 60% herkent dit niet. De gemiddelde geschatte toename is ook hier 13%; 47% van deze kinderen komt uit het reguliere onderwijs, 13% uit de zorg.
 • Een kwart van de respondenten signaleert een toename van tlv’s voor de instroom van regulier PO naar het vso, bij ruim de helft is daar geen sprake van; een kwart weet het niet. De gemiddelde geschatte toename (in swv’en waar sprake is van een toename) is 78%.
 • Ook wat een gesignaleerde toename van tlv’s voor de instroom van sbo naar het vso betreft zegt een kwart van de respondenten zich in dit beeld te herkennen en een kwart het niet te weten. De gemiddelde geschatte toename (in swv’en waar sprake is van een toename) is 27%.
 • 40% van de respondenten signaleert een verschuiving van bekos-tigingscategorie van laag naar midden en/of hoog. Categorie laag neemt daarbij licht af, categorie midden laat een gemiddelde geschatte stijging zien van 8,3%, categorie hoog een stijging van 26,4%.
 • 45% van de respondenten heeft onderzoek gedaan naar de toe- of afname van verwijzingen naar het gespecialiseerd onderwijs, 17% is dit nog van plan.
 • Als vermoedelijke oorzaken voor de toename van verwijzingen naar het GO worden o.a. genoemd: een verruiming van de criteria voor cluster-3- en -4-scholen; zwaardere en complexere ondersteuningsbe-hoeften; wachtlijsten in kdc’s en jeugdhulp; meer en vroeger instroom van emb-leerlingen.
 
Grote verschillen tussen swv’en
Algemeen valt op dat er grote verschillen bestaan tussen swv’en: bij een (grote) minderheid van swv’en is sprake van een toename, bij de meerderheid dus niet. En waar sprake is van een stijging, laat deze een grote variatie zien tussen swv’en, van 0 tot 550%. De gemiddelde stijging (daar waar sprake is van stijging) is fors: van 13 tot 78%. Aan de andere kant laten meerdere swv’en weten dat in 2020 (het eerste coronajaar) juist sprake was van een opvallende daling van instroom in het (v)so, in 2021 gevolgd door stijging in dezelfde orde van grootte, waarmee de cijfers inmiddels weer op het niveau liggen van de jaren daarvoor.
Nader onderzoek blijft sowieso gewenst. De respondenten geven vele suggesties voor vragen die in een vervolgonderzoek aan de orde zouden kunnen komen, waaronder: welke regio’s laten geen groei zien en hoe is dat te verklaren? Wat mist er aan expertise binnen regio's waar dit speelt? Welke visie is daar op passend onderwijs en kan dat verschillen verklaren? Wordt leer- en ontwikkelrecht ‘misbruikt’ om zorgkosten van gemeenten te beperken?
Kortom: de uitvraag levert ons veel waardevolle informatie op om over door te praten en verder te onderzoeken. Wie dat nog niet gedaan heeft kan de uitvraag nog invullen tot maandag 14 februari a.s. Alvast bedankt!
Link naar de uitvraag
Omhoog
 
Uitvraag 24-uursconferentie 2022
 
Op de uitvraag over de 24-uursbijeenkomst hebben tot dusverre 18 swv’en PO en VO gereageerd. Dit is te weinig om een alvast een tussenresultaat te kunnen presenteren. Ook deze uitvraag zetten wij graag opnieuw open tot 14 februari a.s. De werkgroep die zich bezighoudt met de organisatie van de komende 24-uurs op 3 en 4 november 2022 stellen het op prijs als zoveel mogelijk leidinggevenden van swv’en de uitvraag nog in willen vullen.
Link naar de uitvraag
Omhoog
 
Ondersteuning bij Ouder- en jeugdsteunpunten
 
Bij de aanbieding van de leidraad ‘Samen bouwen aan ouder- en jeugd-steunpunten’ heeft de toenmalige Minister voor Basis- en Voortgezet onderwijs en Media aangekondigd samenwerkingsverbanden te zullen ondersteunen met een ‘vliegende brigade’, die samenwerkingsverban-den op maat zal ondersteunen bij het vormgeven van de steunpunten. Ook zal aan samenwerkingsverbanden een set aan landelijk geldende informatie over passend onderwijs worden aangeboden die is afgestemd op de behoeften van ouders en leerlingen. Zowel de vliegende brigade als degene die de informatieset gaat ontwikkelen starten deze week. 
 
‘Vliegende brigade’
De vliegende brigade bestaat uit een projectleider en vier leden die zijn voorgedragen door Netwerk LPO, Sectorraad samenwerkingsverbanden vo, Ouders&Onderwijs en LAKS. De brigade biedt ondersteuning bij het vinden van welke vorm past bij het samenwerkingsverband of in die regio. Daarbij neemt de vliegende brigade een adviserende en motiverende rol aan. De uitvoering is de verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband. De mate van ondersteuning zal afhangen van waar in het proces een samenwerkingsverband zich bevindt en wat de concrete behoefte is van het samenwerkingsverband. De komende twee weken neemt de vliegende brigade contact op met de samenwerkingsverbanden om de ondersteuningsvraag vast te stellen.
U kunt nu reeds uw vraag mailen aan de vliegende brigade op
implementatiepassendonderwijs@minocw.nl.
Ook kunt u op dit adres de contactgegevens achterlaten van degene met wie de vliegende brigade het beste contact op kan nemen. 

 
Informatieset
De informatieset zal bestaan uit een: 
 • Q&A-overzicht voor ouders, leerlingen vo en leerlingen po;
 • korte animatiefilms van 2-3 minuten met uitleg over passend onderwijs per doelgroep, en 
 • korte flyers met beknopte informatie over passend onderwijs en ver-wijzing naar (de website van) het ouder- en jeugdsteunpunt voor meer informatie
De Q&A voor ouders zal het eerst worden aangeboden aan samenwer-kingsverbanden. Het streven is om dit eind februari/medio maart te doen. Daarna volgen de overige producten. De Q&A’s en flyers worden opgesteld in het Nederlands (B1; eenvoudig Nederlands) en Engels. De Q&A-overzichten worden zonder opmaak aangeleverd aan de samenwerkingsverbanden die deze sets kunnen aanpassen met de logo’s/opmaak van hun samenwer-kingsverband.
Omhoog
 
Tweede monitor terugdringen bovenmatige reservers
 
HERINNERING - De tweede monitoring bij het Sectorplan om de mogelijk bovenmatige reserves van samenwerkingsverbanden terug te brengen tot de signaleringswaarde (3,5%) vindt plaats in januari 2022. Via deze link tref je een Excel bestand als monitor-format aan en een pdf-bestand met een toelichting.
Na het opstellen van het Sectorplan en de op-vraag van de bestedingsplannen is de minister akkoord gegaan met de in het Sectorplan voorgestelde route. Vervolgens is voor de zomer van 2021 de 1e monitor uit-gevoerd met gebruikmaking van de eerste opvraag en de bestedingsplannen. Alle 151 samenwerkingsverbanden hebben toen hun input geleverd voor de 1e monitor.
Nu is het tijd voor de 2e monitor. Daarin wordt voortgeborduurd op de gege-vens van de 1e monitor en de bronbestanden met de Jaarverslagen van 2020. In de 2e monitor worden veel gegevens automatisch ingevuld. Aanvullend worden enkele nieuwe gegevens gevraagd. Die zijn voor een deel nog niet door besturen en accountants vastgesteld, maar de voorlopige officieuze gegevens (realisatie 2021 bijvoorbeeld) kun je gerust invullen.
Inmiddels hebben 37 PO-verbanden gereageerd, waarvoor dank. Helaas hebben wij dus nog niet van alle samenwerkingsverbanden de monitor binnen. Met OCW is afgestemd de samenwerkingsverbanden een week extra de tijd te geven. De uiterste inzenddatum is nu maandag 7 februari 2022. Het ingevulde Excel graag sturen naar lperre@infinitebv.nl.
Met veel dank weer voor ieders medewerking, namens werkgroep M23, Theo van Rijzewijk, (Netwerk LPO) en Riemer Poortstra (Sectorraad swv vo)
Omhoog
 
Met Andere Ogen gaat door in 2022
 
De aanpak Met Andere Ogen gaat door en verkent tot aan de zomer hoe het programma nog meer impact kan maken. De urgentie om samen op te trekken om ontwikkelkansen van kin-deren te vergroten is onverminderd groot. Astrid Ottenheym en Pieter van Dijk, beiden bestuurders van samenwerkingsverbanden en gedreven ambassadeurs van MAO, vertellen over het nut en de noodzaak van een netwerk als Met Andere Ogen.
 
En hoe gaat het nu met Yara?
In het voorjaar van 2021 maakten we kennis met  Jessica Heeman en haar dochter Yara, een meisje met het syndroom van Joubert dat zoekt naar de ‘geitenpaadjes’ in het systeem om het onderwijs te krijgen waar ze recht op heeft. Sindsdien is er veel gebeurd. “Er zijn enorme stappen gezet”, vertelt Jessica, “met een spectaculair effect op de ontwikkeling van Yara. Mede dankzij de onvermoeibare inzet van Buurtteams en het samenwerkingsverband zijn ze inmiddels op het hoogste niveau bezig voor Yara te regelen wat ze nodig heeft.' Een mooi voorbeeld van wat er mogelijk is als professionals uit verschillende jeugddomeinen de handen ineenslaan. En wat dit voor Yara betekent, vertelt ze het beste zelf, met een beetje hulp van haar moeder... 
lees hier het vervolgportret van Yara
Omhoog
 
Netwerkbijeenkomst swv'en PO/VO en gemeenten - 16 februari 2022
"Welbevinden van de jeugd en de effecten van corona"
Op de volgende netwerkbijeenkomst van samenwerkingsverbanden passend onderwijs en gemeenten samen met NJi en het Steunpunt Passend Onderwijs op woensdag 16 februari a.s. van 9.00 tot 10.30 uur spreken we met elkaar over het welbevinden van de jeugd en de effecten van corona.
Anita Kraak, expert van het Nji, zal meer vertellen over wat we al weten van de effecten van corona op het welbevinden van de jeugd en wat ons met deze kennis de komende periode te doen staat. Wil je je vast inlezen? Kijk dan op Naar gezamenlijke veerkracht en kansen voor iedereen (nji.nl).
Verder zal Natalie Jonkers van het Ministerie van VWS toelichten wat de stand van zaken is van de hervormingsagenda jeugd.

De bijeenkomst is bedoeld voor bestuurders en beleidsmedewerkers onderwijs en jeugd van gemeenten, en voor leidinggevenden van samenwerkingsverban-den en hun staffunctionarissen. Op 13 april is de volgende netwerkbijeenkomst tussen leidinggevenden van de samenwerkingsverbanden en gemeenten.
 
Aanmelden voor de bijeenkomst kan hier.
Omhoog
 
Bijeenkomsten Steunpunt Passend Onderwijs
 
Graag wijzen wij je op enkele bijeen-komsten en andere informatie vanuit het Steunpunt Passend Onderwijs:
 • Themabijeenkomst ‘Onderwijsverbetering door evidence informed werken’ (10 maart a.s.): wat leveren de ontwikkelingen rond evidence informed werken op voor jouw samenwerkingsverband én de deelnemende scholen? In de bijeenkomst krijg je informatie over de werkwijze, de laatste stand van zaken van het praktijkgerichte onderzoek van het NRO en een toelichting vanuit een praktijkvoorbeeld.
 • Webinar ‘Experiment onderwijszorgarrangementen’ (7 april a.s.): OCW en VWS vertellen – vooruitlopend op de definitieve regeling – wat de regeling inhoudt en wat nodig is aan voorbereiding voor het doen van een aanvraag voor deelname.
 • Artikel: Weg naar inclusiever onderwijs door Marlies Peters, projectleider PO van Steunpunt Passend Onderwijs: “Intensieve samenwerking van verschillende scholen en schoolsoorten onder één dak vergemakkelijkt symbiose en maatwerktrajecten.”
De meest recente nieuwsbrief van het Steunpunt is te vinden via deze link.
Omhoog
 
Personeelswisselingen bij SWV'en
Omhoog
Belangrijke data
 • di 8 februari 2022: Passend Onderwijs Congres (georganiseerd door PO Magazine)
 • wo 16 februari 2022: Netwerkbijeenkomst swv’en PO/VO en gemeenten (J42)
 • wo 16 februari 2022: ALV Netwerk LPO
 • wo 13 april 2022: Netwerkbijeenkomst swv’en PO/VO en gemeenten (J42)
 • wo 13 april 2022: ALV Netwerk LPO
 • wo 1 juni 2022: Conferentie 'Naar Inclusiever Onderwijs' (georganiseerd door Platform Naar Inclusiever Onderwijs)
 • wo 22 juni 2022: Netwerkbijeenkomst swv’en PO/VO en gemeenten (J42)
 • wo 22 juni 2022: ALV Netwerk LPO
 • do 3 en vr 4 november 2022: 24-uursbijeenkomst swv’en PO en VO
Omhoog
 
“We zitten midden in een transitie. De oude manier is: denken en handelen vanuit je eigen belang, argumenten aanleveren voor je eigen gelijk, en wie het hardste roept dicteert de werkelijkheid. Waar we naartoe gaan: we betrekken alle gezichtspunten en zoeken gezamenlijk, op een hoger niveau, naar een overkoepelend gelijk.”
 
(Astrid Ottenheym en Pieter van Dijk in Nieuwsupdate Met Andere Ogen, 28 januari 2022)


Bezoek onze website:
www.NetwerkLPO.nl
het besloten ledengedeelte:
Leden.NetwerkLPO.nl
en volg Netwerk LPO op LinkedIn: