‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
online lezen  |  afmelden
Nieuwsbrief Netwerk LPO
3 juni 2022
Voorwoord
Dat het onderwerp ‘positie en inschaling leidinggevenden samenwerkings-verbanden’ bij jullie leeft, is duidelijk. De enquête is ingevuld door 96 personen. Hartelijk dank daarvoor! Dit geeft ons als Netwerk Lpo een goed beeld hoe wij jullie het beste kunnen vertegenwoordigen op dit onderwerp. De resultaten van de enquête en de vervolgstappen lees je in deze nieuwsbrief.

Het onderwijsveld is volop in beweging. Dat blijkt wel uit de diverse interessante bijeenkomsten die de komende tijd georganiseerd worden. Meld je aan en stuur het ook vooral door aan de schoolbesturen en -directeuren in jouw regio! Ook kun je binnenkort een vragenlijst op je digitale deurmat verwachten van de Inspectie van het Onderwijs over zicht en sturing op de doelmatige besteding van de middelen passend onderwijs. Een belangrijk onderwerp, dus we rekenen op je deelname.

Tot slot een oproep: altijd al columnist willen worden? Grijp je kans en zet jouw samenwerkingsverband in het zonnetje in onze nieuwsbrief en die van de Sectorraad swv vo!

Namens het bestuur van het Netwerk LPO,
 
Jetta Spaanenburg
voorzitter
In deze nieuwsbrief
 
Resultaat enquête 'De positie van leidinggevenden samenwerkingsverbanden passend onderwijs en hun personeel in CAO's'
Korte impressie conferentie 'Naar Inclusiever Onderwijs': samenwerking loont!  
Statusupdate stelselonderzoek 'Zicht en sturing op en ver-antwoording van doelmatige besteding middelen passend onderwijs'
Meedenken kan nog steeds! Sessie routekaart naar inclusie 8 juni
Bijeenkomst ‘op weg naar een vereenvoudigde bekostiging’ op 9 juni
Webinar: Jeugdhulp in de school – samen praten en vooral samen doen (14 juni)
Annulering netwerkbijeen-komst Leidinggevenden samenwerkingsverbanden PO/VO en gemeenten 22 juni
Aankondiging online sympo-sium “Kindermishandeling: de handelingsverlegenheid voorbij!” op 27 juni
Save the date: online informatiebijeenkomst Voortgang verbeteragenda passend onderwijs op 5 juli
Aankondiging INSA-conferentie op 5, 6 en 7 oktober
Oproep: nieuwe column over ervaringen in de route naar inclusiever onderwijs
Nieuws uit de vliegende brigade ouder- en jeugd-steunpunten
Praktijkvoorbeeld | Als betrokken buitenstaander toezicht houden
Terugblik netwerkbijeenkomst 13 april
Samenwerkingsverbanden en internationale leerlingen
Canon speciaal onderwijs
Nieuws van partners: Dyslexie centraal
Personeelswisselingen bij SWV'en
Belangrijke data
 
Resultaat enquête 'De positie van leidinggevenden samenwerkingsverbanden passend onderwijs en hun personeel in CAO'
 
In de afgelopen weken hebben 96 collega’s onze gezamenlijke uitvraag (met Sectorraad swv vo) over de inschaling van leidinggevenden van samenwerkingsverbanden po en vo ingevuld. Hiervoor onze dank. In deze nieuwsbrief geven we je een terug-koppeling van de resultaten en geven we aan welke actie we naar aanleiding van deze uitvraag gaan ondernemen. Goed om te merken dat de door ons geschetste problematiek door een grote meerderheid van de respondenten herkend wordt. Eén van de opmerkingen:
“In ons regionale netwerk bemerk ik al grote verschillen in de inschalingen tussen de verschillende directeur-bestuurders/directeuren.”

De collega’s die de uitvraag hebben ingevuld zijn gelijk verdeeld tussen primair- en voortgezet onderwijs, zes respondenten zijn leidinggevende van zowel een samenwerkingsverband po als vo. 62% van deze collega’s is directeur-bestuurder of bestuurder en 37% is directeur of coördinator. 85% van de respondenten herkent de problematiek rondom de inschaling. Wat opvalt is dat wanneer er een verandering van de governance-structuur binnen het samenwerkingsverband gaande is, ook de discussie over de inschaling van de leidinggevende gestart wordt, en er overeenstemming wordt gezocht. Op dit moment is 73% is ingeschaald als OOP in de CAO PO of VO en 19% van de collega’s is ingeschaald in de CAO voor bestuurders (po of vo). De overige collega’s hebben een afspraak buiten de CAO.


Naast de positie van de leidinggevende is ook de positie van medewerkers van samenwerkingsverbanden bevraagd. Uit de opmerkingen die bij de uitvraag zijn gemaakt kunnen we afleiden dat de inschaling van de medewerkers van de samenwerkingsverbanden in algemene zin aandacht behoeft. Het feit dat medewerkers van de samenwerkingsverbanden in geen van de onderwijs CAO’s genoemd worden, wordt ervaren als een gemis.


Voor de leidinggevenden van de samenwerkingsverbanden is uit de uitvraag gebleken dat er behoefte is aan een afwegingskader om met de toezicht-houders in gesprek te kunnen over de inschaling. De koppeling van de CAO Bestuurders aan leerlingaantallen wordt in de uitvraag aangegeven als een belemmering voor toezichthouders om over te gaan tot een inschaling in de Bestuurders CAO. Veel collega’s geven aan dat de functie van leidinggevende van een samenwerkingsverband passend onderwijs sinds de invoering van passend onderwijs is veranderd en dat de complexiteit is toegenomen. 35% van de collega’s geeft aan niet tevreden te zijn met de huidige inschaling. De toegenomen complexiteit, de kwetsbaarheid en het afbreukrisico van de functie worden o.a. als reden gegeven waarom er een behoefte is aan heldere criteria voor inschaling en keuze voor een CAO. Hierbij zou rekening gehouden moeten worden met o.a. het type samenwerkingsverband, de omvang, de grootte van de regio en de complexiteit.


We vroegen ook nog:
Waar moeten wij als Netwerk LPO en Sectorraad swv vo aandacht aan geven, volgens u? En wilt u tot slot nog iets aan ons kwijt? Hierop kwam erg veel respons, en waardering voor ons initiatief. Uit de uitvraag kunnen we concluderen dat we in ieder geval in gesprek kunnen gaan met de VTOI en de schrijvers van de CAO voor funderend onderwijs. Je wordt door ons op de hoogte gehouden.

 
Meer weten? Neem contact op met:
Karin Aarden via 
k.aarden@passendonderwijswf.nl
en/of met Johan Vroegindeweij via johan.vroegindeweij@swvunita.nl.
Omhoog
 
Korte impressie conferentie 'Naar Inclusiever Onderwijs': samenwerking loont!
 
Inclusie leeft! Dat werd wel duidelijk gister op de druk-bezochte conferentie ‘Naar inclusiever onderwijs’ in Bussum. Er waren diverse work-shops en kennisateliers. Ook Netwerk LPO mocht in de middag een workshop verzorgen. Het stemde vrolijk hoe vol de zaal zat met enthousiaste, betrokken mensen die inclusie een warm hart toedragen. Het bestuur heeft meerdere tips en aandachtspunten opgehaald in de workshop die we namens onze leden meenemen naar de sessies over de routekaart naar inclusie. Dat zijn:
 • De kern: Inclusie begint bij onszelf en samenwerking loont! Niet alleen tussen de verschillende schoolsoorten, maar ook met externe partners zoals de gemeente en de jeugdhulp. De ‘verzuiling’ naar onderwijssoort helpt daar niet bij. Een lokale procesregisseur kan helpen bij het stimuleren van de samenwerking, zowel op bestuurlijk, coördinerend als uitvoerend niveau.
 • Zorg voor een systemische aanpak, geen symptoombestrijding.
 • Maak het concreet en verbind daar de discussie op inhoud aan. De tijd van vrijblijvendheid is voorbij.
 • Besteed aandacht aan het meekrijgen van de leerkrachten en de benodigde verandering in hun mindset. Ieder kind kan het leren!
 • Belangrijke aandachtspunten zijn de kinderen die nu nog een vrijstelling onder 5A hebben en de overgang van PO naar VO.
 • Koester de goede voorbeelden en zorg voor inspiratie: organiseer uitwisseling tussen regio’s, inspiratiereizen, enzovoort.
 • Houd rekening met de demografische en geografische verschillen tussen regio’s, die kunnen heel bepalend zijn voor bepaalde keuzes.
Wij danken alle aanwezigen hartelijk voor hun input en betrokkenheid. Wil je nog eens doorpraten over inclusie of heb je nog aanvullende input voor ons? Neem dan contact op met:
Jetta Spaanenburg via jettaspaanenburg@swvutrechtpo.nl
en/of Bas Wesseldijk via B.Wesseldijk@stromenland.nl,
of mail naar het algemene mailadres secretariaat@netwerklpo.nl.
Omhoog
 
Statusupdate van het stelselonderzoek 'Zicht en sturing op en verantwoording van doelmatige besteding middelen passend onderwijs'
Op 11 mei waren de beide sectorraden voor het primair en voortgezet onderwijs, het Netwerk LPOen de Sectorraad samenwerkings-verbanden vo, uitgenodigd voor een tweede voortgangsoverleg betref-fende het stelselonderzoek ‘Zicht en sturing op en verantwoording van doelmatige besteding middelen passend onderwijs’.
Met dit stelselonderzoek ambieert de Inspectie van het Onderwijs de volgende onderzoeksvraag te beantwoorden: Wat is goed zicht en sturing op en verantwoording van doelmatige besteding van middelen passend onderwijs en wat zijn de factoren, actoren, processen en instrumenten in samen-werkingsverbanden die daaraan bijdragen? 

Projectteam
De portefeuillehouder van dit stelselonderzoek is de heer Rogier Oet, directeur Sector SO. Samen met inspecteur Jan Willem Maijvis, inspecteur Marieke van der Ros, inspecteur rekenschap Trude van Aalst en kennismedewerker Marieke Jepma voert inspecteur Nelleke Deelen-Geuze als projectleider dit onderzoek uit. Het projectteam heeft met negen externe experts in februari en maart ongestructureerde interviews afgenomen. De opnamen van deze interviews zijn getranscribeerd en verwerkt tot ingrediënten om te komen tot een theoretisch frame, waarmee de onderzoeksinstrumenten worden verrijkt. Momenteel staan nog twee dialoogsessies gepland met de externe experts om de opbrengst van alle interviews te bespreken en waar mogelijk te verduidelijken of beter in te kaderen.

Vragenlijst

Ondertussen hebben in april 2022 alle 151 samenwerkingsverbanden een brief ontvangen over het stelselonderzoek. Hierin is eveneens gecommuniceerd dat begin juni 2022 gevraagd zal worden een vragenlijst in te vullen voor de start van de zomervakantie 2022. Ter informatie: De beantwoording van de vragenlijst zal ongeveer 60 minuten in beslag nemen, het uitvoerend bestuur* van het samenwerkingsverband is diegene die in staat is de gehele vragenlijst in te vullen.

Steekproef

De afdeling Kennis binnen de Inspectie van het Onderwijs heeft de steekproef getrokken zodat er 20 samenwerkingsverbanden primair onderwijs en 20 samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs de steekproef vormen. Deze samenwerkingsverbanden bezoeken we na de zomer voor verdiepende gesprekken. De in totaal 40 samenwerkingsverbanden zijn eveneens in april 2022 geïnformeerd over het feit dat ze onderdeel zijn van de steekproef. De gesprekken met het uitvoerend bestuur*, het intern toezicht en diegene die de verantwoordingsrapportage aanlevert aan het uitvoerend bestuur zijn nagenoeg allen ingepland. De gesprekken vinden plaats in de periode september en oktober 2022. Voor eind mei 2022 leveren deze 40 samenwerkingsverbanden hiervoor relevante documenten aan.

Proces
Momenteel is het projectteam bezig de vragenlijst voor de bevraging van 151 samenwerkingsverbanden definitief te maken. De vragenlijst zal door een viertal onafhankelijke inspecteurs worden getest op tijdsinvestering, opbouw, indeling en toelichting. Onze afdeling Kennis zal dit vervolgens programmeren zodat het een digitale vragenlijst is die begin juni verstuurd wordt aan alle samenwerkingsverbanden. In de maanden juni en juli worden alle (door de samenwerkingsverbanden uit de steekproef) ingediende documenten geana-lyseerd, hierbij gebruiken we een gestructureerde scorelijst. In augustus worden de resultaten van de vragenlijsten (van de 40 samenwerkingsverbanden die de steekproef vormen) en de bureauanalyses gebruikt om de gesprekken met de 40 samenwerkingsverbanden voor te bereiden. In september en oktober gaan de drie inspecteurs van het team samenwerkingsverbanden met deze voorbereiding en aan de hand van een gestructureerde vragenlijst op pad om de gesprekken te voeren met de 40 samenwerkingsverbanden.


Vragen?
Bij vragen, suggesties of opmerkingen over het stelselonderzoek:
toezichtswv@owinsp.nl


Bijeenkomst
Het Steunpunt Passend Onderwijs organiseert in september en november netwerkbijeenkomsten over financieel management, bedrijfsvoering en kwaliteitszorg passend onderwijs waar deze onderwerpen ook terug komen. Meer informatie over deze bijeenkomsten volgt op korte termijn.

*Diegene die belast is met het uitvoeren van de bestuursbesluiten, dat kan de coördinator, de directeur, de directeur bestuurder, de bestuurder, of college van bestuur zijn.
Omhoog
 
Meedenken kan nog steeds! Sessie routekaart naar inclusie 8 juni
Jullie konden er al over lezen in voorgaande nieuwsbrieven: Tot aan de zomer organiseert het Ministerie van OCW verschillende sessies om input te leveren voor de routekaart naar inclusie. Woensdag 8 juni is de laatste sessie van 13.00 – 17.00 uur in de Jaarbeurs Meetup, Jaarbeursplein 6, Utrecht.
Tijdens deze sessie
komt aan de orde wat er op schoolniveau moet gebeuren en nodig is om inclusief onderwijs mogelijk te maken. Het ministerie zoekt mensen die daar een goed beeld van kunnen geven, o.a. schoolbestuurders, school-leiders, leraren, ondersteuners in de school/klas, ouders, leerlingen, andere actoren rond de school.

Na de zomervakantie zal alle input verwerkt worden tot een complete routekaart en voorgelegd worden aan het ambtelijk en bestuurlijk impulsoverleg. 
 
Meedenken kan nog steeds! Wil je erbij zijn op 8 juni? Stuur dan zo snel mogelijk een mail naar secretariaat@netwerklpo.nl!
Omhoog
 
Bijeenkomst 'Op weg naar een vereenvoudigde bekostiging' op 9 juni 
Op 9 juni aanstaande wordt het startschot gegeven voor de vereenvoudiging van de bekostiging in het primair onderwijs. Tijdens deze bijeenkomst lichten OCW, DUO en de PO-Raad de veranderde bekostiging toe, bieden je de gelegenheid verschillende verdiepingssessies bij te wonen over onderwerpen die hiermee samenhangen en stellen je in de gelegenheid vragen te stellen op een vragenmarkt. Laat je inspireren met sessies en praktische informatie en ontmoet collega’s met wie je kunt sparren over dit en andere financiële thema’s.
Vanaf 9 uur ben je welkom in Hart van Holland (Berencamperweg 12, Nijkerk). Om 9.30 uur start het programma. Dit duurt tot 12.30 uur (de vragenmarkt tot 13.00 uur). Inschrijven voor de bijeenkomst kan hier: Op weg naar een vereenvoudigde bekostiging - 9 juni 2022 | PO-Raad (poraad.nl)
Omhoog
 
Webinar: Jeugdhulp in de school - samen praten en vooral samen doen (14 juni 2022)
Het Steunpunt Passend Onderwijs organiseert ook dit jaar in samenwerking met het NJi twee informatieve webinars over de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. Mariette Haasen is op 14 juni de hoofdspreker. Zij is projectleider NRO-onderzoek Onderwijs & Jeugdhulp en lector Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg. Mariette zal o.a. haar onderzoek naar hoe leerlingen zich succesvol kunnen ontwikkelen door het aanbieden van een geïntegreerde preventieve aanpak door leraren en jeugdhulpverleners in de klas toelichten.
Het webinar is op 14 juni van 9.30-11.30 uur. Voor meer informatie en aanmelden zie Webinar | Jeugdhulp in de school: Samen praten en vooral samen doen - Steunpunt Passend Onderwijs (steunpuntpassendonderwijs-povo.nl)
Omhoog
 
Annulering Netwerkbijeenkomst leidinggevenden samenwerkingsverbanden PO/VO en gemeenten
22 juni 2022
De Agendagroep, die de netwerkbijeenkomsten voorbereidt, heeft besloten de netwerkbijeenkomst van 22 juni te annuleren. De groep heeft geconstateerd dat een aantal ophanden zijnde onderwerpen nog niet rijp is om centraal te bespreken tijdens een netwerkbijeenkomst. Daarnaast zijn de agenda’s van de leidinggevenden van samenwerkingsverbanden en medewerkers onderwijs/ jeugd van gemeenten op het ogenblik overvol. Het doven van de pandemie vraagt veel van de agenda’s van iedereen en om het nodige reset-werk. Het is goed om daarmee rekening te houden en jullie tijd te respecteren.
De planning voor de netwerkbijeenkomsten voor 2022-2023 wordt middels de volgende nieuwsbrief bekend gemaakt.
Omhoog
 
Aankondiging online symposium Kindermishandeling: de handelingsverlegenheid voorbij! Wat kan jij doen?
In Nederland worden naar schatting 119.000 kinderen geconfronteerd met kindermishandeling of huiselijk geweld. Dat betekent dat er gemiddeld één kind per schoolklas wordt mishandeld. Scholen spelen een belangrijke rol in het signaleren en handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Maar hoe weet je nu of jouw vermoeden klopt? Hoe breng je het ter sprake? En wat is dan de volgende stap? Kortom, wat kan jij doen? Antwoorden op deze vragen krijg je tijdens het online symposium ‘Kindermishandeling: de handelingsverlegenheid voorbij!’ op maandag 27 juni 2022 van 13.30 tot 16.30 uur. Meld je aan en breng het onder de aandacht van je eigen schoolbesturen en -directeuren!

Praktische informatie
Wanneer: Maandag 27 juni 2022

Waar: Online
Tijd: 13.30 – 16.30 uur
Voor wie: Iedereen werkzaam binnen het onderwijs, van de professional in en rondom de klas tot de schooldirecteuren en schoolbestuurders.
Kosten: Er zijn geen kosten verbonden aan dit symposium
Aanmelden: Via dit formulier
Omhoog
 
Save the date: online informatiebijeenkomst Voortgang verbeteragenda passend onderwijs
Op dinsdag 5 juli organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs samen met het Ministerie van OCW een online informatiebijeenkomst over de voortgang van de verbeteragenda passend onderwijs en de prioritering voor de komende periode.
De bijeenkomst start met een korte schets over de verbeteragenda passend onderwijs, de voortgangsrapportage en de toezeggingen die minister Wiersma aan de Tweede Kamer heeft gedaan tijdens het debat van 30 maart.
Meer informatie over het programma volgt en inschrijven kan via de link:
https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/actualiteit/save-the-date-online-informatiebijeenkomst-voortgang-verbeteragenda-passend-onderwijs/
Omhoog
 
Aankondiging INSA-conferentie op 5, 6 en 7 oktober 2022
 
Op 5, 6, en 7 oktober organiseert het ‘INTERNATIONAL NETWORK FOR SCHO-OL ATTENDANCE’ (INSA) een inter-nationale conferentie in het charmante Egmond aan Zee.
INSA is een wereldwijde organisatie die zich inzet voor het bevorderen van schoolaanwezigheid en het terugdringen van schoolverzuim.
Het thema van de conferentie is ‘Making Waves to Advance School Attendance’. Bekijk het voorlopige programma
Deze conferentie brengt actuele kennis uit praktijk en wetenschap. Het brengt mensen samen met verschillende rollen, expertise, strategieën en middelen, waaronder 's werelds leiders in het veld. Laat je inspireren door internationale gastsprekers, jongeren en bijdragers van over de hele wereld.
Via 2022 INSA CONFERENCE kom je meer over de conferentie te weten en kun je je inschrijven. De kosten voor deelname bedragen € 570,- .
We verwachten dat deze conferentie, zoals eerder die in Oslo, van betekenis zal zijn voor de ontwikkelingen in Nederland, zoals voor de transitie naar schoolaanwezigheid. Diverse Nederlandse partijen zullen aanwezig zijn en ook zelf een bijdrage leveren aan deze conferentie, waaronder het Steunpunt Passend Onderwijs, het NJi en Ingrado.
Omhoog
 
Oproep: nieuwe column over ervaringen in de route naar inclusiever onderwijs
 
Samen met de Sectorraad swv vo willen we starten met een nieuwe column door leidinggevenden van samenwerkingsverbanden po en/of vo. Indien gepubliceerd, komt het zowel in de nieuwsbrief van de Sectorraad swv vo als in onze nieuwsbrief. Dit idee kwam op tijdens de netwerkbijeenkomst integratie regulier-speciaal voor samenwerkings-verbanden op 19 mei jl.

Heb jij een goed voorbeeld in jouw samenwerkingsverband po en/of vo en wil je dit graag delen via de nieuwsbrief? Dan vragen we je om een tekst:

 • maximaal 600 woorden over de inhoud
 • jouw rol en de rol van het swv
 • korte beschrijving van je swv (grootte, regio ed.)
 • jouw contactgegevens
Dank alvast voor de inspiratie!

Insturen of meer weten?
Dat kan via Marieke Dekkers, dekkers@koersvo.nl en/of Bas Wesseldijk, B.Wesseldijk@stromenland.nl
Omhoog
 
Nieuws uit de vliegende brigade ouder- en jeugdsteunpunten
 
Vanuit de vliegende brigade wordt gewerkt aan de ondersteuning van de ontwikkeling van de ouder- en jeugdsteunpunten. De samenwer-kingsverbanden die in de uitvraag aangaven contact te willen met de vliegende brigade, zijn aan leden van de vliegende brigade toegedeeld. Zij worden of zijn inmiddels benaderd. Wil je alsnog contact? Mail naar
info@vliegendebrigade.com.


De ontwikkeling loopt gestaag en zeer hoopvol. Samenwerkingsverbanden zijn in grote getale aan de slag, zoekend naar ontwikkeling en vinden aansluiting bij eigen bestaande praktijken. Met name de ontwikkeling dat samenwerkingsverbanden met elkaar deze opgave bespreken is positieve bijvangst van deze route.

Webinars
De vliegende brigade heeft een drietal webinars georganiseerd. Deze zijn terug te kijken op het YouTube-kanaal van de vliegende brigade. Via deze link kom je bij het YouTube-kanaal van de vliegende brigade (met naast de webinars ook korte interviews). 

 
Inspiratiedocument
De vliegende brigade gaat aan de slag om voor de zomer de voorbeelden en praktijken, die we tegenkomen in de gesprekken met samen-werkingsverbanden, terug te geven aan de samenwerkingsverbanden. We hebben daar een formulier voor bedacht waar je ook zelf je voorbeeld/praktijk in kunt aangeven. Belangrijk! Het gaat niet alleen om de volledig succesvolle en prachtige praktijken, maar juist ook om de kleine, maar belangrijke stappen die door samenwerkingsverbanden worden gezet. We vullen zelf, als vliegende brigade, die formulieren bij gelegenheid in, maar nodigen ook uit om die door samenwerkingsverbanden in te laten vullen. Dan kunnen collega’s ook direct bij elkaar te rade gaan. Het formulier vind je hier.

Mocht je interesse hebben in de documenten over het betrekken van ouders en jeugdigen of over onafhankelijk werken: info@vliegendebrigade.com. 
Omhoog
 
Praktijkvoorbeeld | Als betrokken buitenstaander toezicht houden
Binnenkort verschijnt de nieuwe special van Verrassend Passend met het thema Governance als basis voor samen werken aan de maatschappelijke opdracht. Deze editie bevat zes portretten van samenwerkingsverbanden die allemaal een andere keuze hebben gemaakt voor de bestuurlijke inrichting van het samenwerkingsverband.
In deze nieuwsbrief het portret van Samenwerkingsverband Amstelronde. De samenwerkende schoolbesturen van samenwerkingsverband Amstelronde – de ‘deelnemersraad’ genoemd – hebben gekozen voor een professionele directeur-bestuurder die verantwoording aflegt aan een onafhankelijke, drie leden tellende Raad van Toezicht. Waarom kiest Amstelronde voor dit governancemodel? En wat zijn de bevindingen? Je leest het hier:
 Als betrokken buitenstaander toezicht houden - Steunpunt Passend Onderwijs (steunpuntpassendonderwijs-povo.nl)
Omhoog
 
Terugblik netwerkbijeenkomst PO/VO en gemeenten - #welbevindenvandejeugd - 13 april 2022
 
Op woensdag 13 april stond er weer een digitale netwerkbijeenkomst voor leidinggevenden samenwerkingsverbanden PO en VO en de gemeenten op de agenda. Jetta Spaanenburg en Fedor Heida startten het vervolggesprek op basis van het thema #welbevindenvandejeugd waarover we in de netwerk-bijeenkomst van februari het gesprek waren gestart.
Joline van Lier (GGD Haaglanden) gaf vervolgens een presentatie met als centrale vraag: Hoe geef je invulling aan welbevinden in de praktijk?
Na een korte break nam Anna de Haan (Pharos) het over. Anna gaf antwoord op de vraag: hoe werk je aan welbevinden op scholen met vluchtelingen en andere nieuwkomers?
De dilemma’s en vragen rond het opzetten van onderwijs voor leerlingen uit de Oekraïne werden via Teams met de deelnemers gedeeld door Nicole Weigergangs van de gemeente Ede.
De bijeenkomst werd afgesloten met breaks-out sessies. In deze sessies stond het thema Gezonde school of Welbevinden en nieuwskomers centraal.
Voor de terugblikpagina, klik hier.
Omhoog
 
Samenwerkingsverbanden en internationale leerlingen
 
Ons bereikte het bericht dat de positie van de Dutch International Schools niet bij alle samenwerkingsverbanden bekend is met het verzoek hier in onze nieuwsbrief enige aandacht aan te besteden.
 
In Nederland zijn er zo’n 30 Dutch International Schools voor PO en VO  waarop momenteel ruim 14.000 leerlingen staan ingeschreven. De Dutch International Schools zijn door OCW erkende en bekostigde scholen die een volledig internationaal en Engelstalig onderwijsprogramma bieden voor kinderen van internationals. Wellicht staan deze leerlingen je niet zo op het netvlies. Daarom brengen wij ze via deze weg onder de aandacht. 
 
De Dutch International Schools vallen onder de Nederlandse regelgeving en zijn dus ook aangesloten bij de samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs PO en VO (vaak via een reguliere Nederlandse ‘moederschool’). De Dutch International Schools zijn uit hun aard gewend aan gedifferentieerd onderwijs en hebben meestal een tamelijk breed schoolondersteuningsprofiel. Toch worden ook deze scholen soms geconfronteerd met een ondersteuningsbehoefte (‘special needs’) die zij niet kunnen bieden. Ook voor deze leerlingen heb je als samenwerkingsverband dus een verantwoordelijkheid om extra ondersteuning te organiseren als de leerling daar behoefte aan heeft. Dit geldt ook voor samenwerkingsverbanden waar geen Dutch International School gevestigd is, maar wel internationals wonen.
Voor internationals en Dutch International Schools is het lastig om hun weg te vinden in het extra ondersteuningsaanbod. Zorg dus voor gepaste onder-steuning in het lopen van de juiste routes voor deze scholen en leerlingen.  In Eindhoven, Amsterdam en Den Haag zijn nu interessante experimenten gestart waarbinnen de internationale scholen SO-expertise ‘ingevlogen’ wordt met behulp van het samenwerkingsverband. In andere regio’s (zonder Dutch International School) komt het voor dat meedenken en afstemmen over bekostiging van aanvullende arrangementen nog nodig is.
Meer weten over Dutch International Schools? Dat kan via
www.dutchinternationalschools.nl  
Omhoog
 
Canon speciaal onderwijs
 
De organisatie ‘Canon sociaal werk’ heeft een canon over het speciaal en aangepast onderwijs opgesteld. Dit geeft een mooi overzicht van de geschiedenis van het speciaal onderwijs en biedt stof tot nadenken over waar we vandaan komen en in de toekomst naartoe willen. De canon is hier te vinden: Canon Speciaal onderwijs (canonsociaalwerk.eu)
Omhoog
 
Nieuws van partners
Nu de zomervakantie er langzamerhand aan komt, komt ook de overstap van het PO naar VO in zicht voor de huidige groep 8 leerlingen. Voor leerlingen met dyslexie kan deze overstap extra spannend zijn. Dyslexie Centraal besteedt hier aandacht aan in hun nieuwsbrief: Nieuwsbrief april | Dyslexie Centraal (mailchi.mp)
Omhoog
 
Personele wisselingen samenwerkingsverbanden
Omhoog
 
 
Belangrijke data
 • wo 8 juni 2022: Sessie Routekaart naar inclusie
 • do 9 juni 2022: Bijeenkomst 'Op weg naar een vereenvoudigde bekostiging'
 • di 14 juni 2022: Webinar Jeugdhulp in de school
 • wo 22 juni 2022: ALV Netwerk LPO
 • ma 27 juni 2022: Online symposium Kindermishandelling
 • di 5 juli 2022: Online informatiebijeenkomst Voortgang verbeteragenda passend onderwijs
 • ma 12 september 2022: Netwerkbijeenkomst Kwaliteitszorg en bedrijfsvoering
 • woe 5, do 6 en vr 7 oktober 2022: INSA-conferentie 
 • do 3 en vr 4 november 2022: 24-uursbijeenkomst swv’en PO en VO met als thema “buiten de lijntjes”
Omhoog

Bezoek onze website:
www.NetwerkLPO.nl
het besloten ledengedeelte:
Leden.NetwerkLPO.nl
en volg Netwerk LPO op LinkedIn: