Lees online
  |  Afmelden
VNG
Zorg + Veiligheid
28 mei 2021
VNG-opleiding Zorg en Veiligheid

De VNG lanceert een unieke opleiding Zorg en Veiligheid. In het najaar bieden we deze opleiding 4 keer aan, er is ruimte voor in totaal 48 deelnemers. Op basis van de aanmeldingen maken we een selectie, daarbij houden we rekening met een groepssamenstelling die aansluit bij de uitgangspunten van de opleiding. U kunt zich nu aanmelden! Aan het volgen van de opleiding zijn geen kosten verbonden.
Lees meer
 
Nieuwe podcast Beweging in Kwetsbaarheid: Bestaanszekerheid

Wat betekent bestaanszekerheid in een mensenleven? En hoe voorkom je ‘institutionele vernedering’ van mensen in kwetsbaarheid? Een gesprek met Anke Jansen en Jet Bussemaker over bestaanszekerheid.
Lees meer
 
Kijk terug: talkshow Professionals en Onderwijs

Een integrale aanpak van herstelgerichte zorg vraagt om de juiste kennis en een interdisciplinaire samenwerking tussen specialisten en generalisten. Om de kwaliteit van de zorg en ondersteuning te borgen, is het zinvol huidige en toekomstige professionals goed toe te rusten. Hoe dat kan worden ingevuld, stond centraal tijdens deze talkshow van #BewegingInKwetsbaarheid.
Lees meer
 
Webinar: Burgerparticipatie bij de Woonzorgvisie

Hoe betrek je ouderen en andere inwoners bij het maken van de woonzorgvisie? Hoe geef je ruimte aan adviesraden sociaal domein en andere lokaal georganiseerde verbanden zoals seniorenraden, ouderenbonden, lokale afdelingen van Alzheimer Nederland etc.?
 
Mark Verhijde en Nanneke van der Heijden bundelden hun uitgebreide ervaring met burgerparticipatie in een praktische gids: ‘In 10 stappen beter in Burgerparticipatie’ (2020). Voor dit webinar op woensdag 16 juni, 14.30-16.15 uur, passen ze de stappen uit hun boek toe op het proces om tot een gezamenlijke Woonzorgvisie te komen. En passant doorbreken ze de mythe dat ouderen digitaal niet uit de voeten kunnen.
Lees meer
 
Regionale samenwerking zorg en veiligheid in Zuid-Limburg

Burgemeesters, wethouders en ketenpartners in Zuid-Limburg slaan de handen ineen. Het traject Governance Zorg en Veiligheid in Zuid-Limburg richt zich op een betere samenhang op het gebied van zorg, welzijn, veiligheid en straf. Lees meer in de nieuwsbrief.
Nieuwsbrief Governance Zorg en Veiligheid
 
Criminaliteit binnen familienetwerken: Tilburgse aanpak lijkt te werken

De gemeente Tilburg pakt sinds een jaar criminele families aan op een andere manier. Een coach gaat nu bij 13 gezinnen op bezoek en probeert basale dingen als huisvesting, eten en inkomen op orde te maken. De eerste resultaten zijn positief.
Lees meer
 
Geheel vernieuwd CCV-dossier Voetbal- en overlastwet

Uit de tweede evaluatie van de Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO) blijkt dat veel gemeenten onvoldoende bekend zijn met de wet en de mogelijkheden ervan. De wet staat bekend als de Voetbalwet, maar is ook bedoeld voor de aanpak van (ernstige en) herhaalde overlast in wijken.

Om gemeenten te ondersteunen, maakte het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) een geheel vernieuwd dossier. Naast inhoudelijke informatie vindt u hier een uitgebreide database met passende jurisprudentie van situaties waar u als professional regelmatig mee te maken heeft.
Dossier Voetbal- en overlastwet
 
Meer acceptatie in de buurt: van ‘afgekeurd’ naar buurtgenoot

Mensen die in een kwetsbare situatie zitten, worden vaak niet begrepen of geaccepteerd door mensen die een dergelijke situatie niet kennen. Zo kan er in een wijk weerstand zijn tegen een dak- en thuislozenopvang. Maar ook mensen met wie het inmiddels beter gaat, kampen vaak met onbegrip en stigmatisering. Nieuwe, kleinschalige initiatieven door het hele land gaan daar wat aan doen. Van bewustwordingsbijeenkomsten tot een documentaire met bijbehorende talkshows.
Lees meer
 
Recordaantal burenruzies in coronajaar 2020

Vorig jaar kwamen ruim 20.000 meldingen van conflicten tussen buren binnen bij buurtbemiddelingsorganisaties. Dat blijkt uit de jaarlijkse benchmark buurtbemiddeling van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

Geluidsoverlast was het grootste probleem. Er kwamen veel klachten binnen over bijvoorbeeld te harde muziek, spelende kinderen of verbouwingen. ‘We zien dat de coronacrisis grote impact heeft op de leefbaarheid’ zegt Frannie Herder, adviseur buurtbemiddeling en woonoverlast bij het CCV.
Lees meer
 
Kwaliteits- en ontwikkelinstrument lokaal meldpunt zorgwekkend gedrag

In opdracht van het ministerie van VWS ontwikkelde GGD GHOR Nederland een kwaliteits- en ontwikkelinstrument voor de lokale meldpunten zorgwekkend gedrag. Het instrument (in de vorm van een doorklikbare PDF) geeft toegang tot informatie die relevant is voor (het verbeteren van) de kwaliteit van een meldpunt zorgwekkend gedrag.

Het instrument onderscheidt 6 elementen waarvan belangrijke kwaliteitsaspecten als checklist zijn opgesomd. Verder zijn tips verzameld en kan doorgeklikt worden naar achtergronddocumenten en inspirerende voorbeelden. Het instrument is bedoeld voor zowel uitvoerders, managers als beleidsmakers.

Lees meer
 
Dashboard Beveiligde Bedden

De zorg voor mensen die vanwege hun psychische stoornis en/of hun verstandelijke beperking en/of hun verslaving een (ernstig) risico voor zichzelf of hun omgeving vormen, moet beter. Dit is belangrijk voor de individuele patiënt maar ook voor de veiligheid van de samenleving. De verschillende partijen in de zorg voor beveiligde bedden trekken hier samen in op. De nieuwsbrief van mei informeert u over de inhoud en de voortgang van deze samenwerking.
Bekijk de nieuwsbrief
 
Eerste nieuwsbrief project Regio Zuid-Limburg

Het project ‘Aanpak personen met verward gedrag en een hoog veiligheidsrisico’ voor de regio Zuid-Limburg heeft een eerste nieuwsbrief uitgebracht. In deze nieuwsbrief worden de doelen van het project beschreven en komt een aantal betrokkenen aan het woord.
Bekijk de nieuwsbrief
 
Wvggz: monitoren en infographic 2020

Op de site Dwang in de zorg zijn de de monitoren én infoghrafic over 2020 gepubliceerd. Het gaat om:

  • De ketenmonitor Wvggz januari-december 2020
  • De infographic bij de Ketenmonitor Wvggz januari-december 2020
  • De regiomonitor januari-december 2020
Dwang in de zorg: ketenmonitor en regiomonitor
 
Betere samenwerking politie en zorg bij verward gedrag: politieopleiding

Een van de vaste aandachtspunten binnen de politieopleiding is het thema omgaan met personen met verward gedrag. Joris van 't Hoff en Bauke Koekkoek vertellen over hoe dat wordt aangepakt.
Lees meer
 
Onbegrepen gedrag: de Rapid Responder GGZ helpt

Mensen in een psychisch kwetsbare situatie die onbegrepen gedrag vertonen, eindigen vaak in een politiecel. Onbevredigend voor politie en hulpverleners, maar vooral nodeloos traumatiserend voor de persoon zelf. Als antwoord op dit probleem ontwikkelden betrokken organisaties in Friesland de Rapid Responder GGZ (RR-GGZ). Het team koerst op de-escalatie van de situatie en het voorkomen van onnodige opnames. Met succes.
Lees meer
 
Proef NS met Hulpkaart ook op station Leeuwarden

Mensen raken soms tijdelijk de regie over hun leven kwijt, of zijn letterlijk of figuurlijk even ‘de weg kwijt’. Door (te) veel prikkels of een stresssituatie kunnen zij dan in paniek raken. Voor omstanders is het soms onduidelijk hoe zij in deze situaties het beste kunnen handelen.

Om te kunnen doen ‘wat werkt’ in zo’n situatie is NS in november 2020 gestart met een proef met de Hulpkaart op de stations Hengelo en Enschede. Die aanpak wordt nu uitgebreid naar station Leeuwarden. Dat sluit mooi aan bij andere ontwikkelingen in Friesland, waar ook gemeenten al aan de slag zijn gegaan met de Hulpkaart.
Lees meer
 
Expositie ‘WIJ…’op 2 plaatsen tegelijk

Meer dan 25 gemeenten/regio’s zetten de landelijke expositie ‘WIJ…doorbreken de cirkel van geweld’ in, om huiselijk geweld en kindermishandeling in hun regio bespreekbaar te maken. Sinds de start op 12 november 2020 in Rotterdam, reisde ‘WIJ…’ al naar Breda, Oosterhout, Altena, Arnhem en Gouda. Vanaf 11 mei staat de binnen- en buitenexpositie op 2 plaatsen tegelijk in het land.
Lees meer
 
Compleet overzicht leeraanbod radicalisering en polarisatie

Workshops, trainingen, e-learning, maar ook consultaties, magazines, intervisie en casusbesprekingen: het leeraanbod voor (jeugd)professionals op het gebied van de preventie van polarisatie en radicalisering is divers. De nieuwe gids ‘Aanbod van de kennispartners radicalisering (jeugd)professionals’ biedt een overzicht van het totaalaanbod aan leermiddelen.
Lees meer
 
Hoe om te gaan met complotdenkende jongeren

Complotdenken is van alle tijden. Maar in periodes van grote maatschappelijke onrust en onzekerheid, zoals met de huidige pandemie neemt het fenomeen sterk toe. Volwassenen zoeken naar houvast, naar verklaringen, naar grip op de werkelijkheid. Jongeren net zo. Hoe ga je als (jeugd)professional om met jongeren die geloven in complottheorieën?
Lees meer
 
Perspectieven in polarisatie

Het VU Polarisation Lab en Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) houdt in samenwerking met de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) en de gemeente Amsterdam een online conferentie ‘Perspectieven in polarisatie’, woensdag 9 juni, 9.00-12.30 uur.
Lees meer
 
De Wet straffen en beschermen en de betekenis voor gemeenten

Wat houdt de Wet straffen en beschermen in en wat betekent deze wet voor gemeenten? Een informatiesheet van het Verbindend Landelijk OndersteuningsTeam (VLOT) geeft hierover uitleg.

De Wet straffen en beschermen wijzigt enkele wetten, zoals de Penitentiaire Beginselenwet (Pbw), de Penitentiaire Maatregel (Pm) en het Wetboek van strafrecht. Enkele onderdelen van de wet zijn voor gemeenten van direct belang. De informatiesheet geeft een overzicht van de hoofdlijn van de wet en gaat dieper in op de nieuwe artikelen 18a en 18b van de Pbw en artikel 20d van de Pm.

De informatiesheet is gebaseerd op wat er vooralsnog bekend is en kan naar aanleiding van diverse ontwikkelingen nog veranderen. Houd voor de meest actuele informatie de site van de VNG of de DJI in de gaten, eventueel kunt u contact opnemen met uw VLOT-regioadviseur.

Lespakketten om uitbuiting scholieren tegen te gaan

Seksuele uitbuiting en criminele uitbuiting zijn reële risico’s voor middelbare scholieren. Het Rode Kruis en CKM bieden scholen daarom een gratis training over preventie en herkenning van signalen van mensenhandel onder leerlingen. De training stelt hen in staat om signalen van mensenhandel te herkennen en om het thema in de klas te bespreken zodat leerlingen zich beter kunnen beschermen.

De training wordt eerst als pilot aangeboden in Limburg, Friesland, Haaglanden, Rotterdam-Rijnmond en Groningen, later ook in andere regio’s waar behoefte is. De training bestaat uit 2 onderdelen: een van anderhalf uur en een van 3 uur. De trainingen zijn flexibel in te plannen tijdens een docentenoverleg, teamdag of opleidingsdag. De trainingen zijn altijd op maat en kunnen op school, een gewenste locatie in de buurt of (deels) online gegeven worden.
Meer informatie en aanmelden
 
Persoonsgerichte aanpak jongeren in Lelystad

Samen met partners vanuit het veiligheids-, zorg- en onderwijsdomein heeft de gemeente Lelystad een persoonsgerichte aanpak (PGA) voor de doelgroep 18-min neergezet. Joris Bakker, voormalig kwartiermaker PGA-18 bij de gemeente Lelystad, zegt hierover:

‘We hebben een mooi proces doorlopen waarin we hebben ontwikkeld, gebouwd en de basis neergezet. Aan de hand van de eerste ervaringen kunnen we vaststellen dat de PGA een betekenisvolle bijdrage levert in het (preventief) terugdringen van jeugdcriminaliteit, het bieden van een veilige omgeving en de jongere echt een perspectief kunnen bieden om te werken aan een goede toekomst.’ Lees meer over de aanpak in de in de factsheet.
Factsheet PGA jongeren
 
Nieuw: toolbox wapens en jongeren


Samen met het ministerie van JenV maakte het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) een toolbox met informatie, instrumenten en best practices om wapenbezit onder jongeren tegen te gaan.

 

 

De toolbox Wapens en Jongeren komt voort uit het Actieplan Wapens en Jongeren en is ontwikkeld met partners die bij het actieplan betrokken zijn.

Lees meer
 
Verzoek aan gemeenten om aan te sluiten bij inleveractie steekwapens

De samenleving is de laatste anderhalf jaar regelmatig opgeschrikt door een toename van steekincidenten met jongeren. Vaak realiseren jongeren zich onvoldoende welke risico's zij voor zichzelf én voor hun omgeving opleveren door het dragen en gebruiken van een wapen.

Dit najaar is er daarom een landelijke inleveractie waarbij vooral jongeren worden aangemoedigd steekwapens anoniem in te leveren bij de politie. Minister Grapperhaus (JenV) en minister Dekker (Rechtsbescherming) stuurden de burgemeesters op 10 mei een brief met informatie over de actie en een verzoek om deel te nemen.
Lees meer
 
Leskaart over wapenbezit en wapengebruik

Het OM liet een leskaart ontwikkelen waarmee docenten met jongeren in gesprek kunnen gaan over wapenbezit en wapengebruik. De leskaart is ontwikkeld vanuit het OM-onderwijsprogramma 'Wie' grijpt in? (WGI), waarin preventief met jongeren gesproken wordt over criminaliteit, rechtsstatelijkheid en burgerschap.

Docenten krijgen kennis, handvatten en gespreksvaardigheden aangereikt om het thema wapens in hun klas te bespreken. Het zelfkritisch en corrigerend vermogen van leerlingen/studenten wordt aangesproken en het besef wordt gecreëerd dat het belangrijk is om met elkaar in gesprek te gaan en om samen actief na te denken over wat een veilige samenleving inhoudt.
Bekijk de leskaart
 
De 5 krachten in de aanpak van verharding van jeugdcriminaliteit

Volgens de officiële statistieken daalt de jeugdcriminaliteit al meerdere jaren. Tegelijkertijd zien we een verharding onder jonge daders. Deze verharding is op zich niet nieuw, maar wel dat het onder jonge daders gebeurt. Dit is een zeer zorgelijke trend. Dé oplossing is voorlopig nog niet gevonden. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) sprak met een aantal professionals tijdens een vragenuurtje en kwam tot de belangrijke elementen voor een aanpak.
Lees meer
 
Vereenvoudiging van de jeugdbescherming: laatste ontwikkelingen

De VNG en de ministeries van VWS en J&V presenteerden op 30 maart het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming Om dit scenario om te zetten in concrete plannen is het rijk een consultatie gestart. De VNG bundelt graag alle reacties van gemeenten op het scenario. Stuur voor 4 juni uw reactie naar tijne.berg@vng.nl.

Meer informatie vindt u op de website van de VNG. Daar leest u ook meer over de € 15 miljoen die dit jaar beschikbaar komt voor de vereenvoudiging van de jeugdbeschermingsketen.
Lees meer
 
Contact
070 - 373 83 93
info@vng.nl
vng.nl
Facebook   Twitter   Linkedin   Youtube  
Dit bericht is verzonden door:
Vereniging van Nederlandse Gemeenten