Inzicht in samenloop binnen de Wmo in het nieuwe rapport Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Lees online
  |  Gegevens wijzigen
Logo VNG
Weekoverzicht 16 - 20 januari 2023
20 januari 2023
 
Laat gemeenten zelf besluiten over correctief referendum
Bestuur

De Tweede Kamer debatteert komende week over een initiatiefvoorstel tot het invoeren van het bindend correctief referendum. Volgens het voorstel wordt het correctief referendum ook verplicht op lokaal niveau. Dat doet geen recht aan de lokale afweging om wel of geen correctief bindend referendum toe te staan.

Lees meer
 
Extra geld voor verbeteren toegankelijkheid verkiezingen
Bestuur

Gemeenten maken al werk van toegankelijke verkiezingen. Om de toegankelijkheid van verkiezingen voor mensen met een beperking nog verder te verbeteren, ontvangen gemeenten eenmalig in totaal € 2,7 miljoen van het rijk.

Lees meer
 
Betrokkenheid gemeente bij plan energie-infrastructuur nodig
Energie en Klimaat

Dit voorjaar moeten de provinciale Meerjarenprogramma’s Infrastructuur Energie en Klimaat klaar zijn. Omdat dit impact gaat hebben op de ruimtelijke plannen en de energietransitie is het van belang dat gemeenten aangehaakt zijn bij de provinciale werkgroepen. Ter ondersteuning is een handreiking beschikbaar.

Lees meer
 
VNG tegen afbouw salderingsregeling in huidig wetsvoorstel
Energie en Klimaat

De VNG vraagt de Kamer tegen het wetsvoorstel voor afbouw van de salderingsregeling voor kleingebruikers te stemmen. We hebben 4 bezwaren, die het huidige tempo van de energietransitie kunnen vertragen. Dat stellen we in onze brief aan de Kamer.

Lees meer
 
EU-voorzitter Zweden: veiligheid, energie en economie
Europa en internationaal

Komend halfjaar is Zweden voorzitter van de Raad van de Europese Unie. Als voorzitter kan een lidstaat zelf prioriteiten vaststellen. De 4 belangrijke thema’s van het Zweeds voorzitterschap zijn veiligheid in Europa, de energietransitie, de staat van de rechtsstaat en het concurrentievermogen van de EU.

Lees meer
 
Ervaringen met verfijnen taakvelden Wmo/Jeugd Iv3: oproep
Financiën

De ontwikkelingen van de afgelopen jaren onderstrepen het belang van goede data in het sociaal domein. Op het gebied van Wmo en Jeugd was het Iv3-model voor het aanleveren van begrotings- en rekeningcijfers vrij grofmazig. Daardoor is vergelijken lastig en zijn trends moeilijk te ontwaren.

Lees meer
 
Onderzoek bevestigt opnieuw financiële tekorten vanaf 2026
Financiën

Dat de zorgen over de financiële toekomst van gemeenten terecht zijn, blijkt uit nieuw onderzoek van BDO Accountants & Adviseurs.

Lees meer
 
VNG start nieuwe pilot e-learnings met RADIO
Informatiesamenleving

Naar aanleiding van vragen vanuit gemeenten start de VNG binnenkort een nieuwe pilot met RADIO (Rijksacademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid). RADIO is een leermiddelenomgeving in het kader van het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI).

Lees meer
 
Medewerking gevraagd aan CPB-onderzoek Wmo en Jeugdzorg
Jeugd

Het rijk en de VNG laten het CPB onderzoek doen naar de houdbaarheid van de Wmo en de groeiraming van uitgaven aan jeugdzorg. Hiermee willen we inzicht krijgen in hoe het beroep op de Wmo 2015 en de Jeugdwet zich op middellange termijn ontwikkelt. Het CPB heeft voor het onderzoek data van gemeenten nodig.

Lees meer
 
Nieuwe uitvraag monitor Dakloosheid uitgesteld
Maatschappelijke ondersteuning en zorg

De gegevensuitvraag voor de monitor Dakloosheid, die gepland stond voor februari, wordt uitgesteld. De verwachting is dat de volgende uitvraag op zijn vroegst in het najaar zal plaatsvinden.

Lees meer
 
Wetsvoorstel woonplaatsbeginsel BW nu bij Tweede Kamer
Maatschappelijke ondersteuning en zorg

Vandaag heeft het kabinet het wetsvoorstel woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen (BW) ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel regelt dat niet alleen de 43 centrumgemeenten maar alle 342 gemeenten verantwoordelijk worden voor beschermd wonen voor hun eigen inwoners.

Lees meer
 
Doordecentraliseren beschermd wonen: doen wat nodig is
Maatschappelijke ondersteuning en zorg

Met het rapport ‘Van Beschermd Wonen naar een Beschermd Thuis’ werd in 2015 een transformatie ingezet waarbij elke gemeente verantwoordelijk wordt voor haar eigen inwoners. In het Gooi had een aantal regiogemeenten die verantwoordelijkheid toen al op zich genomen: 'het ging tenslotte om ònze inwoners'.

Lees meer
 
Medewerking gevraagd aan CPB-onderzoek Wmo en Jeugdzorg
Maatschappelijke ondersteuning en zorg

Het rijk en de VNG laten het CPB onderzoek doen naar de houdbaarheid van de Wmo en de groeiraming van uitgaven aan jeugdzorg. Hiermee willen we inzicht krijgen in hoe het beroep op de Wmo 2015 en de Jeugdwet zich op middellange termijn ontwikkelt. Het CPB heeft voor het onderzoek data van gemeenten nodig.

Lees meer
 
VNG zet expertiseteam in voor verbetering leerlingenvervoer
Onderwijs

De VNG gaat een expertiseteam inzetten voor het oplossen van de knelpunten in het leerlingenvervoer. De minister van OCW heeft de VNG gevraagd dit gezamenlijk met gemeenten op te zetten.

Lees meer
 
Handreiking regelgeving klimaatadaptief bouwen vernieuwd
Ruimte en Wonen

Om weerstand te bieden tegen extremere weersinvloeden is het onder meer nodig de ruimtelijke ordening daarop aan te passen. Een vernieuwde handreiking laat met concrete voorbeelden zien wat gemeenten binnen decentrale regelgeving kunnen doen aan klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen, inrichten en beheren.

Lees meer
 
Verbod discriminatie om handicap of seksualiteit in Grondwet
Sociaal domein

De Grondwet krijgt een expliciet verbod op discriminatie wegens een handicap of seksuele gerichtheid. Vanmiddag heeft de Eerste Kamer een initiatiefvoorstel daartoe vandaag (definitief) aangenomen.

Lees meer
 
Jaarrapportage arbeidsmigranten 2022 naar de Tweede Kamer
Toezicht en handhaving in het sociaal domein

Het kabinet heeft de Jaarrapportage Arbeidsmigranten naar de Tweede Kamer gestuurd. De rapportage kent 2 doelen. Breed inzicht geven in de ontwikkelingen rond arbeidsmigratie en inzicht geven in de voortgang van de door het kabinet overgenomen aanbevelingen van het advies van het Aanjaagteam Arbeidsmigranten.

Lees meer
 
Eva maakt samenwerking in de regio makkelijker
Werk, inkomen en sociale zekerheid

Steeds meer gemeenten gebruiken instrumentengids Eva op regionaal niveau. Dit betekent dat gemeenten in de regio elkaars instrumenten voor werkzoekenden kunnen inzien in Eva. Lees de ervaringen van de gemeente Gouda en arbeidsmarktregio Zuid-Holland.

Lees meer
 
Aanpak mensenhandel vraagt extra investering
Zorg en veiligheid

Gemeenten geven de aanpak van mensenhandel op lokaal niveau steeds meer prioriteit. Ondanks de beschikbaar gekomen structurele financiering maken gemeenten en samenwerkingspartners zich zorgen over onvoldoende capaciteit, tijd en middelen om (goed) uitvoering te kunnen geven aan het beleid.

Lees meer
 
Save the date: Conferentie Van Opvang tot Integratie
Asiel tot integratie

Gemeenten hebben nu en de komende jaren een opgave om asielzoekers en Oekraïense vluchtelingen op te vangen en statushouders te huisvesten. Hoe kunnen we de opgaven op het gebied van huisvesting, integratie, onderwijs, leefbaarheid in de wijken/dorpen en draagvlak in de samenleving samen realiseren?

08-05-2023
Lees meer
 
Save the date: Dag voor de Raad
Bestuur

De Dag voor de Raad is de jaarlijkse ontmoeting tussen raadsleden en de wetenschap. Dit jaar staat deze bijeenkomst in het teken van het thema 'Hoe krijgt de raad gezag?'.

17-03-2023
Lees meer
 
Let’s get digital
Europa en internationaal

Digitalisering is een van de prioriteiten van de Europese Commissie. Regelmatig zijn er dan ook nieuwe Europese voorstellen voor wet- en regelgeving. In deze bijeenkomst gaat Kenniscentrum Europa Decentraal dieper in op het thema digitalisering met onder meer een interactieve tijdlijn en panelgesprek.

09-02-2023
Lees meer
 
Webinar: Woonplaatsbeginsel Beschermd Wonen
Maatschappelijke ondersteuning en zorg

Het wetsvoorstel Woonplaatsbeginsel Beschermd Wonen is op 16 januari ingediend bij de Tweede Kamer. Invoering is voorzien per 1 januari 2024. Als u vanuit de gemeente of zorginstelling betrokken bij de implementatie van deze wet, schrijf u dan in voor dit webinar.

02-02-2023
Lees meer
 
Stand-ups BW/MO 2023
Maatschappelijke ondersteuning en zorg

De stand-ups BW/MO zijn voor alle beleidsmedewerkers Beschermd Wonen (BW) en Maatschappelijke Opvang (MO). Doel is om vanuit de VNG te informeren over de meest relevante ontwikkelingen op dit gebied. De stand-ups zijn dit jaar op 14 maart, 6 juni, 3 oktober en 12 december.

14-03-2023
Lees meer
 
Vakbijeenkomst voor verzekeringsambtenaren
Risicobeheer

De Expertgroep Verzekeringen Overheden (EVO) van VNG Risicobeheer houdt een vakbijeenkomst voor medewerkers van gemeenten die betrokken zijn bij verzekeringen. Het is een gezamenlijk initiatief met de gemeente Amersfoort. Op het programma staan intervisie en een inleiding over cybercriminaliteit.

02-02-2023
Lees meer
 
Congres: Thuis in de Wijk
Ruimte en Wonen

Thuis in de Wijk is hét congres over de landelijke woonzorgopgave. In de plannen van ministers Helder en De Jonge staat uitbreiding van het aantal geschikte woningen voor ouderen en het realiseren van geclusterde woonvormen voor ouderen met een zorgvraag centraal.

22-03-2023
Lees meer
 
vng.nl
Facebook   Twitter   Linkedin   Youtube  
Dit bericht is verzonden door de VNG.
Lees onze proclaimer.