Platform Samen Opleiden & Professionaliseren Online lezen
  |  Afmelden
Platform Samen Opleiden & Professionaliseren
Nieuwsbrief | 2 november 2021
Update Kwaliteitskader en peer review
Het Kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie en de werkwijze ontwikkelingsgerichte peer review uit januari 2020 is het afgelopen jaar door de schrijfgroep waar nodig aangepast, mede ingegeven door pilots met een aantal partnerschappen, eerder dit jaar. De uitwerking van de vier waarborgen kent geen grote aanpassingen en wordt breed onderschreven. In de werkwijze peer review vinden nog wel aanpassingen plaats n.a.v. de pilots. De ontwikkelingsgerichte peer review blijft de centrale pijler in de werkwijze. Eind van dit jaar ligt het bijgewerkte kwaliteitskader en de werkwijze peer review voor bij de bestuurders van de vijf sectorraden en OCW en vindt vaststelling plaats.
 
Ondertussen zijn veel partnerschappen bezig de waarborgen van het kwaliteitskader te implementeren en de betrokkenen in het partnerschap mee te nemen in de route richting peer review. Op welke manier zijn partnerschappen bezig om toe te werken naar dat nieuwe kwaliteitskader en de peer review? En welke inzichten doen zij op? Opleidingsscholen MOS en ROS Rijnland geven een kijkje in de keuken:
 
> Op weg naar de beoordelingsgerichte peer review | Interview Meerwegen Opleidingsschool (MOS)
> “Wij zijn zeer gecharmeerd van de ontwikkelingsgerichte peer review” | Interview ROS Rijnland
Save the date De week van Samen Opleiden 2022
‘Krachtig partnerschap’, hét thema van De week van Samen Opleiden 2022! Een week vol sprekers, sessies, podcasts en webinars. Van 11 tot en met 13 april 2022 biedt het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren een divers en rijk offline én online programma boordevol kennisdeling en ontmoeting. Het offline gedeelte vindt op woensdagmiddag 13 april 2022 plaats bij Theater Gooiland in Hilversum.
Meer lezen
Toolkit Samen innoveren in een innovatieteam
Henderijn Heldens en Anje Ros van het lectoraat Goed Leraarschap, Goed leiderschap van Fontys Hogescholen, hebben een praktische toolkit ontwikkeld die (bovenschoolse) teams en partnerschappen Samen Opleiden helpt om op een effectieve manier samen te werken aan een innovatief vraagstuk. Op vrijdag 19 november geven Heldens en Ros een webinar over deze werkwijze.
Meer lezen
Podcast Samen Opleiden Inspiratie vanuit de student: Ondernemen en vernieuwen
Anna van Vliet en Luuk Thissen zijn startende leraren die tijdens hun opleiding waardevolle initiatieven hebben ondernomen: studenten begeleiden bij het ontwikkelen van een positief zelfbeeld, en verbetering van online-onderwijs in een ontdekkingsreis met leerlingen. Anna en Luuk spreken met gastheer Joep Stassen over deze initiatieven, hoe die de ruimte kregen om tot stand te komen in de samenwerking met de school en het instituut, en hoe zij de partnerschappen kunnen inspireren.
Meer lezen
Kennisdelingssessie Zij-instroom en Samen Opleiden
16 november 2021
     14.00-16.30 uur
Op donderdag 16 december van 14.00 - 16.30 uur vindt een online bijeenkomst plaats omtrent zij-instroom en Samen Opleiden voor partnerschappen po, vo en mbo. Tijdens deze bijeenkomst wordt u meegenomen in de uitkomsten van recent onderzoek m.b.t. zij-instroom. U gaat met elkaar in gesprek over de aanbevelingen uit deze onderzoeken, de verbinding met Samen Opleiden en u wordt uitgenodigd goede voorbeelden en actuele ontwikkelingen uit de praktijk te delen. Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren organiseert deze bijeenkomst samen met de PO-Raad.
Meer lezen & aanmelden
Regio van de maand

 “Theorie en praktijk zijn hier innig met elkaar verweven”
Partnerschappen geven het Samen Opleiden op hun eigen manier vorm en inhoud. In deze rubriek portretteren we telkens kort een partnerschap. Deze maand is de beurt aan dat van Opleidingsschool ROC Friese Poort – met zo’n 200 aspirant mbo-docenten per jaar – en NHL Stenden Hogeschool, dat de drie noordelijke provincies bedient. Sinds september dit jaar is bovendien de lerarenopleiding van het Zwolse Windesheim bij het partnerschap aangesloten. Een ‘regiogrensoverschrijdend’ initiatief kortom, aldus programmaleider Samen Opleiden en Professionaliseren Berinda de Jong.

> Meer lezen

Werkomgeving inclusieve cultuur Voor het bevorderen van diversiteit in scholen
Leraren hebben een inclusieve cultuur nodig waarbij ze zich gewaardeerd voelen om wie ze zijn. Als een school de interne cultuur op dit vlak wil verbeteren, is het soms lastig te bepalen waar te beginnen. Om scholen hierbij te helpen hebben lectoren Anje Ros en Gert-Jan Veerman een werkomgeving ingericht waar een school in kaart kan brengen waar het nu staat wat betreft een inclusieve cultuur. Van daaruit zijn er stappen te zetten om te werken aan het duurzaam verbeteren van de inclusieve cultuur binnen de eigen school.
Meer lezen
Informatiebijeenkomst Bestuursakkoord Flexibilisering Lerarenopleidingen en Samen Opleiden
  22 november 2021    
     14.30-16.30 uur
Het ministerie van OCW heeft met de Vereniging Hogescholen (VH) en Vereniging Universiteiten (VSNU) een bestuursakkoord afgesloten met als doel om de flexibilisering van de lerarenopleidingen te versnellen en versterken. Tijdens deze bijeenkomst praten we u bij over het bestuursakkoord en de bijbehorende activiteiten en wat dit voor de partnerschappen Samen Opleiden kan betekenen.
Meer lezen & aanmelden
Terugblik Webinar ‘Loopbaanontwikkeling vanuit het perspectief van de leraar’
Ter ere van ‘De dag van de leraar’ verzorgden Marco Snoek en Erik Ex een webinar over de vraag hoe leraren met plezier en passie hun loopbaan over langere tijd vorm kunnen geven. Daarnaast vond tijdens deze webinar de lancering plaats van de nieuwe website www.loopbaanleraren.nl. Een website boordevol inspiratie en handvatten bij het nemen van loopbaanstappen. Het webinar is in zijn geheel terug te kijken.
Meer lezen
Digitalks Bouwen aan een samenhangend curriculum voor het opleiden van leraren
De ontwerpkit met handreikingen en instrumenten om als driehoek – student, schoolopleider, instituutsopleider – een samenhangend curriculum(onderdeel) te ontwerpen is uitgebreid met Digitalks. In deze filmpjes vertellen Miranda Timmermans en Chris Kroeze hoe de ontwerpkit optimaal is te gebruiken. De eerste Digitalk gaat over de ontwerpkit in zijn algemeen. De overige Digitals gaan over De Uitdaging, De Leeropbrengst, De Maat en De Leerweg.

> Meer lezen
 
Bekijk onze agenda
11 november 2021
Netwerkbijeenkomst mbo | De meerwaarde van het Samen Opleiden
Tijdens deze netwerkbijeenkomst staat het uitwisselen over de meerwaarde van het Samen Opleiden in het mbo centraal. De uitkomsten uit het onderzoek ‘De meerwaarde van Samen Opleiden & Professionaliseren’ worden toegelicht en vindt er onderlinge uitwisseling plaats tussen de deelnemers. 
18 november 2021
Informatiebijeenkomst | Aangepaste werkwijze Peer Review
Tijdens deze bijeenkomst lichten Miranda Timmermans, Chris Kroeze en Edmee Suasso – namens de schrijfgroep van het Kwaliteitskader en de werkwijze peer review – de werkwijze ontwikkelingsgerichte  peer review toe en wisselen de deelnemers onderling uit wat dit betekent voor het eigen partnerschap.
19 november 2021
Webinar | Samen innoveren met impact
Henderijn Heldens en Anje Ros hebben een praktische toolkit ontwikkeld voor iedereen die in (bovenschoolse) teams op een effectieve manier wil samenwerken aan een innovatief vraagstuk. Tijdens dit webinar nemen Heldens en Ros u mee in deze effectieve werkwijze.
22 november 2021
Informatiebijeenkomst | Bestuursakkoord Flexibilisering Lerarenopleidingen en Samen Opleiden
Het ministerie van OCW heeft met de Vereniging Hogescholen en Vereniging Universiteiten een bestuursakkoord afgesloten met als doel om de flexibilisering van de lerarenopleidingen te versnellen en versterken. Tijdens deze bijeenkomst praten we u bij over het bestuursakkoord en de bijbehorende activiteiten en wat dit voor de partnerschappen Samen Opleiden kan betekenen.
Over Platform Samen Opleiden & Professionaliseren
Binnen het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren bundelen schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen hun krachten om samen een duurzame inrichting van opleiding én professionalisering voor leraren te realiseren. Het platform zet zich in voor versterking van de samenwerking tussen besturen, scholen en lerarenopleidingen in het primair en voortgezet onderwijs, en het middelbaar beroepsonderwijs rond dit thema.
Deze nieuwsbrief is een publicatie van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren, een samenwerking tussen de PO-Raad, de VO-raad, de MBO Raad en lerarenopleidingen. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op via platformsamenopleiden@poraad.nl, platformsamenopleiden@vo-raad.nl of platformsamenopleiden@mboraad.nl .
Deel deze nieuwsbrief f t in g
U ontvangt deze mail, omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren. Klik hier om u af te melden