Platform Samen Opleiden & Professionaliseren Online lezen  |  Afmelden
Platform Samen Opleiden & Professionaliseren
Nieuwsbrief | 13 december 2023
Factpack 2023 Steeds meer studenten opgeleid binnen partnerschappen SO&P
Wil je meer inzicht in de landelijke stand van zaken over het aantal studenten dat opgeleid wordt binnen partnerschappen Samen Opleiden & Professionaliseren? Ben je benieuwd waar de meeste kansen zijn om tot 100% opleiden via Samen Opleiden in partnerschappen/ onderwijsregio’s te komen? In deze factpack lees je hoe het landelijk beeld eruit ziet. Goed nieuws: het aantal leraren dat opgeleid wordt binnen SO&P stijgt.
Naar factpack
Terugblik Najaarsbijeenkomst Interprofessioneel Samen Opleiden
Ruim 180 deelnemers en meer dan 20 gespreksleiders uit partnerschappen door het hele land waren op dinsdagochtend 28 november 2023 bij de Najaarsbijeenkomst van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren. Thema van de dag was ‘Interprofessioneel Samen Opleiden: de kracht van diversiteit’. Op de terugblikpagina zijn de presentaties, het verslag en de foto’s van deze bijeenkomst te bekijken.
Naar terugblikpagina
Interview Beroepsgerichte didactiek in Samen Opleiden

Beroepsonderwijs kent een andere logica en dynamiek dan funderend onderwijs en vraagt om een eigen vorm van didactiek. Beroepsgerichte didactiek speelt in op de eigenaardigheden van het beroep, die leidend zijn voor inrichting van leerprocessen. En dat vraagt in lijn daarvan om een andere manier van opleiden van mbo-docenten. Lees hierover het interview met ervaringsdeskundigen Marco Mazereeuw (Lector Beroepsgerichte didactiek en Leven Lang Ontwikkelen) en Hanneke Maassen (Programmaleider opleidingsschool Groen Consortium, opleidingsschool voor docenten in beroepsgerichte vakken in het groene domein).

> Interview lezen

 
Resultaten Opdenksessie Samen Opleiden en onderwijsregio’s
Om een beeld te krijgen hoe het partnerschap SO&P zich verhoudt tot de onderwijsregio, hebben een groot aantal programmaleiders van partnerschappen SO&P een poll ingevuld. In de poll zijn vraagstukken opgenomen die in de eerste opdenksessie voor programmaleiders naar voren zijn gekomen. De ingevulde antwoorden hebben richting gegeven aan de keynote van Patrick Kenis tijdens de tweede opdenksessie van 28 november. Ook biedt de uitkomst van de poll input voor verdere activiteiten van het Platform die begin 2024 gepland staan. Bekijk hier de uitkomsten van de poll, de presentatie van Patrick Kenis en het verslag van de bijeenkomst.
Naar uitkomsten
Actueel Verontrustende cijfers PISA & oproep tot Deltaplan Lerarentekort; kunnen partnerschappen SO&P een rol spelen?
Vanuit de werkgevers- en werknemersorganisaties is de afgelopen week een oproep gedaan aan de informateur en de onderhandelende partijen om in het nieuwe regeerakkoord een Deltaplan Lerarentekort op te nemen. Het oplossen van het lerarentekort vergt een samenhangend plan over meerdere kabinetsperiodes heen. In dezelfde periode bracht PISA de nieuwste onderzoeksresultaten naar voren: In Nederland zien we met name de forse en significante daling van de leesvaardigheid van 15-jarigen, wat grote zorgen baart.

In partnerschappen Samen Opleiden waar lerarenopleidingen, scholen/mbo-instellingen en besturen intensief samenwerken, regionale netwerken, allianties en huisacademies wordt al jarenlang geïnvesteerd in kwalitatief sterke professionals, ook om leraren te behouden en met plezier te blijven werken. Bij het versterken van de basisvaardigheden kan eveneens goed gebruik worden gemaakt van de sterke infrastructuur van partnerschappen, netwerken en academies.

Welke partnerschappen, netwerken en huisacademies denken graag mee over hoe zij nog meer van betekenis kunnen zijn voor een gerichte aanpak van basisvaardigheden? Of welke praktijken of ambities zou je willen delen als het gaat om toerusting van (aanstaande) onderwijsprofessionals voor versterking van de basisvaardigheden van leerlingen in het po, vo en mbo? Laat het ons weten, dan nemen we contact met je op.
Meer lezen & aanmelden
Praktijkportret Samen academische leraren opleiden
Het aspirant-partnerschap Samen opleiden van academische leraren richt zich op studenten van de Academische lerarenopleiding primair onderwijs (ALPO). Naast het primaire doel om uitstekende academische leraren op te leiden, wil dit partnerschap de onderzoekende cultuur in het basisonderwijs versterken omdat dit bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs. Doelen die elkaar versterken, stelt programmaleider Zita Albon. “Als scholen meer onderzoeksmatig werken, is het onderwijs voor deze leraren een aantrekkelijker werkomgeving. En vice versa: academische leraren dragen bij aan een onderzoekende cultuur in de school.”
Naar praktijkvoorbeeld
LOCK-portret Draagvlak Samen Opleiden bij leidinggevenden
Een grote groep collega’s uit partnerschappen heeft binnen het LOCK-traject (Leren Onderzoeken Creëren Kwaliteitscultuur Samen Opleiden) acht producten ontwikkeld die een impuls geven aan de kwaliteitscultuur van partnerschappen. De acht producten staan gebundeld in het LOCK-dossier. Iedere nieuwsbrief zetten we een LOCK-product en het ontwikkelproces van de makers ervan in de schijnwerpers, zodat het brede veld van Samen Opleiden de producten optimaal kan benutten.

Deze keer kijken we naar het LOCK-product Draagvlak Samen Opleiden bij leidinggevenden, een routekaart gericht op het versterken van eigenaarschap onder het management van scholen. De ontwikkelaars zijn Dionne Donlou en Margret Peters (Opleidingsnetwerk Samen Opleiden), Rik Jansen (Opleidingsschool Zaanstreek), William Meuleman (Samen in Ontwikkeling), en Mildred Wijma Kolkman (Opleidingsschool IJssel-Veluwe).
Portret lezen
Gezocht! Instrumenten om te werken aan kwaliteit(scultuur) binnen Samen Opleiden & Professionaliseren
Naast de hierboven uitgelichte LOCK-producten uit het LOCK-traject zijn er in het land vele voorbeelden van instrumenten, werkvormen en hulpmiddelen die bijdragen aan het werken aan kwaliteit en kwaliteitscultuur voor SO&P. Deze voorbeelden willen we graag in kaart brengen en toegankelijk maken voor alle partnerschappen. Dus heb jij instrumenten, werkvormen en hulpmiddelen die bijdragen aan het werken aan kwaliteit en kwaliteitscultuur voor SO&P waar je positieve ervaringen mee hebt en die je wilt delen met collega’s? Stuur dan een mail met beknopte informatie over het instrument naar platformsamenopleiden@vo-raad.nl
 
Velon Congres 2024 Opleiden in verbinding
Op 18 en 19 maart 2024 komen ruim 700 lerarenopleiders uit Nederland en Vlaanderen samen in Utrecht op het Velon congres. Het thema “Opleiden in verbinding” staat dan centraal; het leren en ontwikkelen van leraren en lerarenopleiders binnen, tussen en over onderwijssectoren heen.
Meer lezen & aanmelden
Fijne feestdagen & gelukkig nieuwjaar
Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren wenst je hele fijne feestdagen en een mooi nieuw jaar vol inspiratie en inzichten om verder te bouwen aan Samen Opleiden en Professionaliseren. Tot ziens in 2024!
 

Bekijk onze agenda
8 februari 2024
Bijeenkomst #2 | Netwerk Huisacademies
27 februari 2024
Opdenksessie #3 | Rol programmaleiders SO&P in onderwijsregio’s
11 april 2024
Save the Date | Congres Samen Opleiden 2024
Over Platform Samen Opleiden & Professionaliseren
Binnen het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren bundelen schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen hun krachten om samen een duurzame inrichting van opleiding én professionalisering voor leraren te realiseren. Het platform zet zich in voor versterking van de samenwerking tussen besturen, scholen en lerarenopleidingen in het primair en voortgezet onderwijs, en het middelbaar beroepsonderwijs rond dit thema.
Deze nieuwsbrief is een publicatie van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren, een samenwerking tussen de PO-Raad, de VO-raad, de MBO Raad en lerarenopleidingen. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op via platformsamenopleiden@poraad.nl, platformsamenopleiden@vo-raad.nl of platformsamenopleiden@mboraad.nl .
Deel deze nieuwsbrief f t in g
U ontvangt deze mail, omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren. Klik hier om u af te melden