Platform Samen Opleiden & Professionaliseren Online lezen
  |  Afmelden
Platform Samen Opleiden & Professionaliseren
Nieuwsbrief | 7 september 2021
Actueel Wijzigingen Regeling Tegemoetkoming Kosten Opleidingsscholen
De Regeling Tegemoetkoming Kosten Opleidingsscholen (TKO) is gewijzigd. Eén van de wijzigingen betreft een éénmalige, aanvullende subsidie van € 30.000, beschikbaar voor het schooljaar 2021-2022, die bestemd is voor het stimuleren van de groei van de studentaantallen binnen de opleidingsschool of de aspirant-opleidingsschool in het derde en vierde schooljaar. Er hoeft geen apart plan worden ingediend en de verantwoording vindt niet apart plaats, maar maakt deel uit van de gebruikelijke verantwoording in de jaarverslaggeving.
Meer lezen
Onderzoek Grote tevredenheid onder partnerschappen over Samen Opleiden & Professionaliseren
In het po, vo en mbo is veel tevredenheid over Samen Opleiden & Professionaliseren. Dat blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd door ECBO. De mate van tevredenheid is het hoogst in de partnerschappen in het po (97%) en het laagst in het vo (89%); het mbo neemt met 94% een tussenpositie in. De belangrijkste voordelen van Samen Opleiden & Professionaliseren zijn volgens de respondenten een betere samenwerking tussen de scholen en de lerarenopleiding(en), een betere afstemming tussen theorie en praktijk en versterking van de begeleidingskwaliteit.
Meer lezen
Interview Miranda Timmermans aangesteld als lector Samen Opleiden & Professionaliseren

Per 1 mei jl. is Miranda Timmermans aangesteld als lector Samen Opleiden & Professionaliseren. Dit nieuwe lectoraat valt onder het partnerschap Partners in Opleiding en Ontwikkeling (POO), waarin de Marnix Academie Utrecht participeert. Als het aan Miranda ligt zullen ook andere partnerschappen profiteren van haar lectoraat. “Het is mooi als de innovaties die dit lectoraat onderzoekt en ontwikkelt ook landelijk kunnen worden gebruikt.”

> Interview lezen

Themabijeenkomst Kwaliteitscultuur bij Samen Opleiden
  Woensdag 13 oktober        09:30 - 12:00
In het Kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie wordt bij waarborg 4 gesproken over kwaliteitscultuur i.p.v. kwaliteitszorg, zoals eerder het geval was in de standaarden van de NVAO. Wat zijn nu elementen van een sterke kwaliteitscultuur bij Samen Opleiden, en hoe kun je die realiseren in je eigen partnerschap? Hoe richt je intern een proces in waarbij studenten structureel een rol en een bijdrage leveren aan de kwaliteitscultuur? Deze vragen en meer staan centraal op 13 oktober.
Meer lezen & aanmelden
Actueel Meer aandacht voor zij-instromers
‘100% Samen Opleiden’ vormt de kern van één van de ambities van het Ministerie van OCW en de vijf sectorraden. Uitgangspunt is om de meerwaarde van Samen Opleiden breder te benutten en vóór 2030 alle aanstaande leraren op te leiden in partnerschappen van scholen, besturen en instituten. Onder hen vallen ook studenten die de route Zij-instroom in het beroep (ZiB) volgen. Mbo-instellingen die deel uitmaken van partnerschappen Samen Opleiden maken voor hun ZiB’ers al gebruik al van deze infrastructuur, in po- en vo-partnerschappen is dat (nog) geen standaard gebruik en is de mogelijkheid wellicht ook niet breed bekend.
Meer lezen
Subsidie Pilot ‘Doorlopende begeleiding startende leraren’ | PO
De subsidie voor de pilots 'Doorlopende lijn begeleiding startende leraren po' zijn toegekend. Met deze subsidie kunnen de partnerschappen een doorlopende lijn van vraaggerichte begeleiding ontwikkelen en organiseren voor startende leraren in het po. Er gaan vier pilots van start: twee pilots vallen onder Partnerschap Opleiden in de School, een pilot vindt plaats binnen het partnerschap Opleidingsschool Samen Opleiden en een onder Opleidingsschool Utrecht-Amersfoort. Wij wensen de partnerschappen veel succes en zullen de ervaringen via de website en nieuwsbrief delen.
Regio van de maand Opleidingsschool Zutphen

Opleidingsschool Zutphen gaat het nieuwe schooljaar in als een erkende opleidingsschool. De NVAO heeft positief geoordeeld over de kwaliteit van dit partnerschap. Waar leidt die erkenning toe en welke weg is daaraan vooraf gegaan? Annelies Claassen deelt haar ervaringen als projectleider Opleidingsschool Zutphen.
> Meer lezen

Nieuw initiatief Dag van de Lerarenopleider 2021
  Vrijdag 5 november     
Op vrijdag 5 november 2021 is het de Dag van de Lerarenopleider. Een initiatief van Velon en verschillende beroeps- en vakverenigingen. Velon vraagt scholen, instituten en lerarenopleidingen om het initiatief te omarmen en lerarenopleiders om in hun eigen team – en op hun eigen werkplek – deze dag in te vullen om zo samen meer bekendheid te geven aan het prachtige beroep van de lerarenopleiders!
Meer lezen
Agenda
Dit najaar organiseren wij vanuit het Platform de volgende interessante bijeenkomsten. Aanmelden is nog mogelijk.
9 september 2021
Aftrap Mbo Onderzoeksjaar | Nieuwe ontmoetingen rondom onderzoek
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen! Hét moment om samen te starten met een nieuw Mbo Onderzoeksjaar. Binnen een mini-reeks (een kleine leergroep) werk je in meerdere sessies met andere onderwijsprofessionals aan inhoudelijke thema’s en de positionering van onderzoek in de school.
10 septmber 2021
Startbijeenkomst | Ontwerpnetwerk schooljaar 2020/2021
Tijdens het ontwerpnetwerk ontwikkelen driehoeken (school, instituut én student) po, vo of mbo, onder begeleiding van Miranda Timmermans en Chris Kroeze een onderdeel van een samenhangend curriculum.
16 september 2021
Netwerkbijeenkomst mbo | Onderzoekscultuur in het mbo
Tijdens deze bijeenkomst draait het om wat een onderzoekcultuur is en hoe deze is te bevorderen in het beroepsonderwijs. Expert Anje Ros geeft toelichting en we delen een good practice vanuit partnerschap Opleidingsschool Landstede mbo.
28 september 2021
Webinar | Leraren en passend onderwijs in de klas
Samen met het Steunpunt Passend Onderwijs organiseren we webinars over dilemma’s die er in de klas en in de school spelen als het gaat om passend onderwijs. Tijdens deze webinar maakt Ingrid Paalman, lector Goede Onderwijspraktijken, een verdiepingsslag naar ‘persoonlijk meesterschap van leraren’.
30 september &
9 december 2021
Bijeenkomst | Leernetwerk versterken van de onderzoekscultuur
Tijdens het leernetwerk gaan de deelnemers onder leiding van Anje Ros aan de slag met twee digitale leeromgevingen en reflecteren zij op basis van recente (internationale) inzichten op de onderzoekscultuur binnen het eigen partnerschap.
5 oktober &
2 december 2021
Werkbijeenkomst | Groei van Samen Opleiden
Deze bijeenkomsten draaien om vraagstukken rond de uitbreiding van Samen Opleiden en zijn geschikt voor diegenen binnen partnerschappen Samen Opleiden die zich bezighouden met het beleid en de organisatie.
7 oktober 2021
Bijeenkomst | Netwerk Huisacademies
Het landelijk Netwerk Huisacademies ondersteunt het delen van kennis en ervaring tussen academies. Er valt immers veel te leren van en met elkaar!
13 oktober 2021
Themabijeenkomst | Kwaliteitscultuur bij Samen Opleiden
Wat zijn elementen van een sterke kwaliteitscultuur bij Samen Opleiden, en hoe kun je die realiseren in je eigen partnerschap? Hoe richt je intern een proces in waarbij studenten structureel een rol en een bijdrage leveren aan de kwaliteitscultuur? Deze vragen en meer staan centraal op 13 oktober.
18 november 2021
Informatiebijeenkomst | Aangepaste werkwijze Peer Review
Tijdens deze bijeenkomst lichten Miranda Timmermans, Chris Kroeze en Edmee Suasso de Lima de Prado – namens de schrijfgroep van het Kwaliteitskader en de werkwijze Peer Review – de definitieve werkwijze Peer Review toe en wisselen de deelnemers onderling uit wat dit betekent voor het eigen partnerschap.
Over Platform Samen Opleiden & Professionaliseren
Binnen het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren bundelen schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen hun krachten om samen een duurzame inrichting van opleiding én professionalisering voor leraren te realiseren. Het platform zet zich in voor versterking van de samenwerking tussen besturen, scholen en lerarenopleidingen in het primair en voortgezet onderwijs, en het middelbaar beroepsonderwijs rond dit thema.
Deze nieuwsbrief is een publicatie van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren, een samenwerking tussen de PO-Raad, de VO-raad, de MBO Raad en lerarenopleidingen. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op via platformsamenopleiden@poraad.nl, platformsamenopleiden@vo-raad.nl of platformsamenopleiden@mboraad.nl .
Deel deze nieuwsbrief f t in g
U ontvangt deze mail, omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren. Klik hier om u af te melden