Platform Samen Opleiden & Professionaliseren Online lezen
  |  Afmelden
Platform Samen Opleiden & Professionaliseren
Nieuwsbrief | 6 september 2023
Subsidieregelingen | Onderwijsregio's, RAP en partnerschappen SO&P
De subsidieregelingen voor de voorlopers onderwijsregio’s (2023) en voor de onderwijsregio’s, RAP en partnerschappen SO&P (2024) zijn gepubliceerd. Een aanvraag voor de subsidie kan worden ingediend van 2 oktober 2023 tot en met 31 oktober 2023. De subsidie kan worden aangevraagd met gebruikmaking van het digitale aanvraagformulier dat daartoe op de website van de DUS-I beschikbaar wordt gesteld.

RAP-regio’s en SO&P-partnerschappen, die in 2024 nog niet direct de overstap maken naar onderwijsregio’s, kunnen in 2024 via de subsidieregeling gericht op het kalenderjaar 2024 gebruik blijven maken van een subsidie voor het uitvoeren van activiteiten RAP en SO&P voor de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024. Voorwaarde is wel dat zij activiteiten ondernemen hoe zij aan kunnen gaan sluiten bij onderwijsregio’s of zelf onderwijsregio’s gaan vormen, zodat per 1 januari 2025 een landelijk dekkend netwerk van onderwijsregio’s is gerealiseerd.
 
Zie verder de uitwerking subsidieregeling 2024. Binnenkort verschijnt ook een FAQ op de website van DUSi.
 
Subsidieregeling voorlopers 2023
Subsidieregeling onderwijsregio’s 2024
 
Najaarsbijeenkomst Interprofessioneel Samen Opleiden: de kracht van diversiteit
  Dinsdag 28 november        10:00 - 13:00
Het thema van onze rijkgevulde najaarsbijeenkomst met plenaire sprekers, gesprekstafels en inhoudelijke accenten is interprofessioneel Samen Opleiden. Hoe zorg je ervoor dat je met elkaar – leraren en andere onderwijsprofessionals – de kwaliteit van het onderwijs aan leerlingen versterkt? En wat betekent dat voor het leren op de werkplek van (aanstaande) leraren en andere professionals? Via praktijkvoorbeelden kijken we wat interprofessioneel Samen Opleiden vraagt van de leeromgeving, organisatie en professionalisering in je partnerschap.
Direct aanmelden
Scan Samen Opleiden in de school Ontwikkeling tot een lerende organisatie
Hoe ontwikkel je als opleidingsschool binnen een partnerschap tot een lerende organisatie? De scan Samen Opleiden in de school brengt zowel de huidige stand van zaken als mogelijke vervolgstappen in beeld. De scan is gebaseerd op de principes van een lerende organisatie en betrekt de rollen die in het partnerschap zijn beschreven. Op basis van de uitkomsten van de scan voer je gesprekken over de kwaliteit van Samen Opleiden zowel binnen de school als het partnerschap en kun je als school gezamenlijk en met elkaar als partnerschap vaststellen welke aspecten van het Samen Opleiden aandacht behoeven en op welke manier dat vorm kan krijgen. Bekijk hier de handleiding en ga aan de slag!
Naar scan
Kwaliteitscultuur SO&P Acht producten in de schijnwerpers
Iedere nieuwsbrief zetten we een van de acht producten in de schijnwerpers die door de deelnemers aan het LOCK-traject zijn ontwikkeld. De producten zijn gericht op het versterken van de kwaliteitscultuur in partnerschappen en zijn dóór en vóór het veld van Samen Opleiden & Professionaliseren gemaakt. In deze eerste editie lees je meer over het kaartenspel voor studenten, waar tijdens de lancering op 13 april veel belangstelling voor was.
> Meer lezen
 
Artikel De positionering van PDG in Samen Opleiden & Professionaliseren
 In mbo-onderwijsland wordt dankbaar gebruik gemaakt van de PDG-route (Pedagogisch Didactisch Getuigschrift). Omdat de PDG-route binnen de Regeling Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen valt, zijn de eisen uit het Kwaliteitskader Samen Opleiden & Professionaliseren ook op deze opleidingsvorm van kracht. Menig mbo worstelt met de vraag hoe een passend inductietraject in te richten voor afgestudeerde PDG-ers dat tegemoetkomt aan de eigen kwaliteiten en ontwikkelbehoeften van deze zij-instromers. De verschillen hierin zijn groot, maar over het belang van integratie in het Samen Opleiden & Professionaliseren is men het eens. 
Naar artikel
Praktijkvoorbeeld Als Primor onderzoek doen in je eigen school
De academische leerkrachten Caroline Verschoor en Mara Nagtegaal runnen op hun scholen een zogenoemd ‘Primoraat’. Eén dag in de week doen zij praktijkgericht onderzoek in hun eigen school met het doel het onderwijs te verbeteren. Beide basisscholen – De Bergse Zonnebloem en Park16Hoven in Rotterdam – vallen onder stichting BOOR, een bestuur dat zijn scholen actief stimuleert om een onderzoekscultuur te ontwikkelen. Adviseurs onderwijskwaliteit Saskia Klomps en Mariëlle Rijsmus hebben als bovenschools coördinatoren Onderzoeksagenda de taak om de Primoren te begeleiden.
Meer lezen
 
Vragenlijst & bijeenkomst De rol van schoolleiders bij Samen Opleiden & Professionaliseren
Het afgelopen jaar heeft het Platform op verschillende manier aandacht besteed aan de rol van schoolleiders bij partnerschappen SO&P. De komende tijd zetten we in op de versterking van de rol van schoolleiders/ opleidingsmanagers/ teamleiders binnen partnerschappen vo en mbo. We vragen programmaleiders en schoolleiders middels een vragenlijst om met ons mee te denken en het landelijke gesprek over de rol van schoolleiders bij SO&P te voeden met inzichten en praktijken uit de eigen context. Verder organiseren we op dinsdag 3 oktober 2023 een online bijeenkomst over dit thema.
Meer lezen
Opdenksessies Rol programmaleiders SO&P in onderwijsregio’s
Iedere programmaleider is direct of indirect betrokken bij de in te richten onderwijsregio’s. En iedere programmaleider krijgt allerlei vragen rond de vorming van onderwijsregio’s in relatie tot het partnerschap Samen Opleiden. Tijdens drie sessies dit najaar maken we gebruik van intercollegiale denkkracht om het eigen denken en handelen van programmaleiders te versterken.
  • Donderdag 21 september | 10.00 uur – 12.00 uur | Online | Het partnerschap als onderdeel van de onderwijsregio
  • Dinsdag 28 november | 14.00 uur – 16.30 uur | Amersfoort, aansluitend op de Najaarsbijeenkomst | Kwaliteit en doorontwikkeling van Samen Opleiden in de onderwijsregio
  • Dinsdag 27 februari van 9.00 uur – 11.00 uur | Online | Organisatie en financiën
> Meer lezen & aanmelden
 
Podcast Samen Onderzoeken Leren door feedback

In deze podcast gaat het over feedbackgeletterdheid, ofwel Leren door feedback (gebaseerd op het dossier Leren door feedback). Als je leraar wilt worden, vraagt dat veel kennis en vaardigheden, maar ook een houding die erop is gericht om jezelf een leven lang te blijven ontwikkelen. Leraren zijn nooit uitgeleerd en leren in de opleiding al om zelf sturing te geven aan de eigen ontwikkeling. Dat start al dag één van de opleiding.

Naar podcast
Artikel De beroepsgroep als ambassadeur in regionale samenwerking
Hoe betrek je de beroepsgroep in de aanpak van de tekorten en andere arbeidsmarktvraagstukken? Hoe draagt het betrekken van de beroepsgroep bij aan goed werkgeverschap en daarmee aan het opleiden en behouden van docenten? En hoe kunnen vo en mbo in dit gezamenlijke vraagstuk rondom regionale samenwerking van elkaar leren? Om hier antwoord op te krijgen, organiseerden Voion en SOM in samenwerking met het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren de kennissessie ‘De beroepsgroep als ambassadeur in regionale samenwerking’ op dinsdag 6 juni jongstleden.
Naar terugblik
Velon Programma voor schoolopleiders en programmaleiders
Vanuit de beroepsvereniging voor lerarenopleiders Velon wordt de komende maanden weer van alles georganiseerd.
  • Vanuit het project ‘Focus op Professie’ vindt een webinar plaats voor lerarenopleiders, programmaleiders en hun werkgevers over de aanpassingen van de huidige registratieprocedure. Het webinar vindt plaats op 3 oktober van 15.30-17.00 uur en op 28 november van 13.00-14.30 uur. Stuur een mail naar info@brlo.nl om het bij te wonen.
  • De huidige lerarentekorten doen een groot beroep op flexibilisering van opleidingsprogramma’s en op de inzet en toerusting van werkplekbegeleiders en schoolopleiders. Op vrijdag 10 november is er een studiedag in Utrecht waarin ingegaan wordt op de implicaties van het bestuursakkoord voor lerarenopleidingen en partnerschappen. Leden van Velon kunnen daar gratis aan deelnemen.
  • Op 18 en 19 maart 2024 vindt het tweedaagse Velon-congres plaats waar voor lerarenopleiders en programmamanagers uit de beroepspraktijk veel te halen is.
  • Voor lerarenopleiders die zich willen doorontwikkelen binnen hun eigen organisatie of partnerschap is een professionaliseringstraject voor trajectbegeleiders gestart. Daarmee kunnen zij als begeleider en beoordelaar een belangrijke rol een belangrijke rol vervullen voor collega-lerarenopleiders die zich ook willen laten registreren binnen het landelijk beroepsregister. Wil jij een dergelijke rol vervullen of wil je je doorontwikkelen als Velon-beoordelaar, stuur dan een mail naar nfo@brlo.nl

Ook voor schoolopleiders en programmaleiders kan lidmaatschap van Velon een interessante optie zijn als zij zich met collega-lerarenopleiders door willen ontwikkelen. Kijk hier voor meer informatie.
 

Bekijk onze agenda
21 september 2023
Opdenksessie #1 | Rol programmaleiders SO&P in onderwijsregio’s
28 september 2023
Netwerkbijeenkomst mbo | Beroepsgerichte didactiek in Samen Opleiden & Professionaliseren
28 september 2023
Opdenksessie #2 | Rol programmaleiders SO&P in onderwijsregio’s
3 oktober 2023
Bijeenkomst | De rol van schoolleiders bij Samen Opleiden & Professionaliseren
5 oktober 2023
Bijeenkomst #1 | Netwerk Huisacademies
9 oktober 2023
Week van de Starter | Goed (door)starten in het vo
28 november 2023
Najaarsbijeenkomst | De kracht van onderwijsprofessionals bij Samen Opleiden
11 april 2024
Save the Date | Congres Samen Opleiden 2024
Over Platform Samen Opleiden & Professionaliseren
Binnen het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren bundelen schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen hun krachten om samen een duurzame inrichting van opleiding én professionalisering voor leraren te realiseren. Het platform zet zich in voor versterking van de samenwerking tussen besturen, scholen en lerarenopleidingen in het primair en voortgezet onderwijs, en het middelbaar beroepsonderwijs rond dit thema.
Deze nieuwsbrief is een publicatie van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren, een samenwerking tussen de PO-Raad, de VO-raad, de MBO Raad en lerarenopleidingen. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op via platformsamenopleiden@poraad.nl, platformsamenopleiden@vo-raad.nl of platformsamenopleiden@mboraad.nl .
Deel deze nieuwsbrief f t in g
U ontvangt deze mail, omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren. Klik hier om u af te melden