Platform Samen Opleiden & Professionaliseren Online lezen
  |  Afmelden
Platform Samen Opleiden & Professionaliseren
Nieuwsbrief | 23 juni 2021
Terugblik De week van Samen Opleiden 2021
We kijken met veel plezier en voldoening terug op De week van Samen Opleiden 2021! Een week vol informatie, inspiratie, digitale ontmoetingen en hopelijk veel inzichten waarmee u in de eigen praktijk verder kunt. Op deze pagina kunt u alle podcasts, lezingen, publicaties en congresmails op uw gemak beluisteren en bekijken.
Naar terugblik
Ontwerpkit Bouwen aan een samenhangend curriculum voor het opleiden van leraren
Miranda Timmermans en Chris Kroeze hebben de ontwerpkit ‘Bouwen aan een samenhangend curriculum voor het opleiden van leraren’ ontwikkeld. Met de ontwerpkit kunnen partnerschappen zelf aan de slag met de ontwerpprincipes voor een curriculum in samenhang. Tijdens hun webinar namen Timmermans en Kroeze de kijker mee in het gebruik van de ontwerpkit en gingen in op de ontwerpprincipes.
Meer lezen
Nieuw Leeromgeving Onderzoekscultuur Opleidingen
De digitale Leeromgeving Onderzoekscultuur Opleidingen van het Platform Samen Onderzoeken ondersteunt opleidingen om op een onderzoekende manier te werken aan onderwijsontwikkeling. Met tips uit de tool kunnen opleidingen voortdurend hun kwaliteit verbeteren en werken aan een onderzoekscultuur. De leeromgeving is een initiatief van de PO-Raad en het NRO en is een vervolg op de eerder ontwikkelde Leeromgeving voor scholen en schoolbesturen.
Meer lezen
Leernetwerkbijeenkomsten Versterken van de onderzoekscultuur 
De twee leeromgevingen uit bovenstaand bericht staan centraal tijdens de bijeenkomsten op 30 september en 9 december van het ‘Leernetwerk versterken van de onderzoekscultuur in scholen en opleidingen PO-VO-MBO’. Onder leiding van expert Anje Ros gaan we op basis van recente (internationale) inzichten de meerwaarde na van beide leeromgevingen binnen het eigen partnerschap en delen wij onderling ervaringen rond het versterken van de onderzoekende houding.
Meer lezen & aanmelden
Advies AVG stages en video-opnames
Bij stages maken scholen soms gebruik van video opnames voor begeleiding, reflectie en beoordeling van de vaardigheden van studenten van (universitaire) pabo’s/lerarenopleidingen en mbo-instellingen. Bij het maken van deze opnames komt vaak niet alleen de student zelf in beeld, maar ook de leerlingen van de school. Daarop zijn de regels van de AVG van toepassing. In de praktijk zijn er verschillende zienswijzen. Hierover is nu een advies geschreven.
Meer lezen
Ontwerpnetwerk Een curriculum in samenhang

Na de zomer gaat een nieuw ontwerpnetwerk ‘Een curriculum in samenhang’ van start. Onder begeleiding van Miranda Timmermans en Chris Kroeze gaan zes driehoeken van student, school en opleiding uit het po, vo en mbo aan de slag met de ontwerpkit. Er is nog plek voor twee driehoeken!

> Meer lezen & aanmelden

Nieuw Werkomgeving inclusieve cultuur opleidingen
De werkomgeving inclusieve cultuur ondersteunt opleidingen om systematisch te werken aan een cultuur waarin diversiteit wordt nagestreefd en iedere student en iedere docent zich gewaardeerd voelt om wie hij/zij is. Door verschillende rolmodellen ontstaat er een afspiegeling van de samenleving in de schoolteams. Leraren met verschillende achtergronden brengen andere ervaringen, inzichten en talenten met zich mee. Diversiteit binnen schoolteams begint met een inclusieve cultuur op de opleidingen!
Meer lezen
Netwerkbijeenkomst Partnerschappen van betekenis voor Samen Opleiden én Inductie
  Woensdag 30 juni        09:30 - 11:00
Wilt u nieuwe stappen zetten om de inductiefase van startende leraren vanuit uw partnerschap Samen Opleiden te ontwikkelen of versterken? In deze netwerkbijeenkomst worden deelnemers aan de hand van verschillende opdrachten uitgedaagd elkaar te bevragen op knelpunten, aanpak en ambities rond het snijvlak van samen opleiden en inductie.
Meer lezen & aanmelden
Kwaliteitsreeks Drie nieuwe katernen over professionalisering

Vanuit het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren zijn er drie nieuwe katernen gepubliceerd over de professionalisering van (startende) leraren en lerarenopleiders die wij graag onder de aandacht brengen.

Professionele groei van lerarenopleiders
Om zicht te krijgen op de eigen leerbehoeften en leeropbrengsten en de daarvoor te ondernemen leeractiviteiten kan de lerarenopleider gebruik maken van het model van professionele groei. In dit katern is het model bewerkt tot een reflectie-instrument.

De rol van het partnerschap Samen Opleiden bij de begeleiding van startende leraren
Partnerschappen zoeken naar mogelijkheden en manieren om de begeleiding van starters op de partnerscholen te ondersteunen en te versterken. Dit katern – gebaseerd op een interview met Michelle Helms-Lorenz – geeft daarvoor handvatten.

Kennisnetwerk Lerende Leraren Samen professionaliseren in netwerken: de Twentse wijze
Met het Kennisnetwerk Lerende Leraren is in Twente een infrastructuur voor duurzame professionalisering gerealiseerd waarin alle onderwijssectoren en andere betrokken organisaties in de regio samenwerken. Dit katern schetst de achtergronden van het Kennisnetwerk.

Netwerkbijeenkomst mbo Onderzoekscultuur in het mbo
  Donderdag 16 sept
       14:00 - 16:30
Op donderdag 16 september van 14.00 – 16.30 uur vindt de tweede netwerkbijeenkomst mbo van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren plaats. Het thema wat tijdens deze netwerkbijeenkomst centraal staat is onderzoekcultuur in het mbo. We willen in gaan op hoe een onderzoekscultuur in het beroepsonderwijs te bevorderen valt.
Meer lezen & aanmelden
Kennisvlog #1 Ontwikkelingsgericht werken: Naar een theoriegestuurde onderwijspraktijk
In deze eerste kennisvlog van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren trapt lerarenopleider en onderwijsonderzoeker Martijn van Schaik af door in gesprek met docent Marius Splinter te gaan over ontwikkelingsgericht werken: naar een theoriegestuurde onderwijspraktijk. De kennisvlogs zijn bedoeld om de kennisdeling omtrent het opleiden en professionaliseren van leraren te versterken. Wat zegt de theorie ons hierover en hoe kan dit een plaats krijgen in de praktijk?
Kennisvlog #1 kijken
Werkbijeenkomsten Groei van Samen Opleiden
  5 okt en 2 dec 2021
       09:30 - 11:30
Op 5 oktober en 2 december organiseert het Platform werkbijeenkomsten voor partnerschappen die stappen (willen) zetten richting groei. De bijeenkomsten draaien om vraagstukken rond de uitbreiding van Samen Opleiden en zijn geschikt voor diegenen binnen de partnerschappen Samen Opleiden die zich bezighouden met het beleid en de organisatie van het partnerschap, zoals programmaleiders, coördinatoren en stuurgroepleden.
Meer lezen & aanmelden
Themabijeenkomst Kwaliteitscultuur bij Samen Opleiden
  Woensdag 13 okt
       09:30 - 12:00
Wat zijn elementen van een sterke kwaliteitscultuur bij Samen Opleiden, en hoe kun je die realiseren in je eigen partnerschap? Hoe richt je intern een proces in waarbij studenten structureel een rol en een bijdrage leveren aan de kwaliteitscultuur? Deze vragen en meer staan centraal op 13 oktober.
Meer lezen & aanmelden
Loopbaancompetentietool Invloed op je eigen loopbaan
De loopbaancompetentietool helpt leraren om hun loopbaan te beïnvloeden. Leidinggevenden en HR-managers kunnen de tool gebruiken bij de begeleiding van medewerkers en in ontwikkelgesprekken. Ook kunnen ze het inzetten om een ontwikkelcultuur in de organisatie te bevorderen.
Meer lezen
Bekijk onze agenda
24 juni 2021
Werkbijeenkomst | Groei van Samen Opleiden
30 juni 2021

Netwerkbijeenkomst Partnerschappen van betekenis voor Samen Opleiden én Inductie

10 september 2021
Startbijeenkomst | Ontwerpnetwerk schooljaar 2020/2021
16 september 2021
Netwerkbijeenkomst mbo | Onderzoekscultuur in het mbo
28 september 2021

Intervisiebijeenkomst | Coördinatoren partnerschappen

30 september 2021

Bijeenkomst | Leernetwerk versterken van de onderzoekscultuur

5 oktober 2021

Werkbijeenkomst | Groei van Samen Opleiden

13 oktober 2021

Themabijeenkomst | Kwaliteitscultuur bij Samen Opleiden

Over Platform Samen Opleiden & Professionaliseren
Binnen het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren bundelen schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen hun krachten om samen een duurzame inrichting van opleiding én professionalisering voor leraren te realiseren. Het platform zet zich in voor versterking van de samenwerking tussen besturen, scholen en lerarenopleidingen in het primair en voortgezet onderwijs, en het middelbaar beroepsonderwijs rond dit thema.
Deze nieuwsbrief is een publicatie van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren, een samenwerking tussen de PO-Raad, de VO-raad, de MBO Raad en lerarenopleidingen. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op via platformsamenopleiden@poraad.nl, platformsamenopleiden@vo-raad.nl of platformsamenopleiden@mboraad.nl .
Deel deze nieuwsbrief f t in g
U ontvangt deze mail, omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren. Klik hier om u af te melden