Platform Samen Opleiden & Professionaliseren Online lezen  |  Afmelden
Platform Samen Opleiden & Professionaliseren
Nieuwsbrief | 7 november 2023
Oproep Tandems IO-SO (po, vo, mbo) gezocht voor sessie over werken met leeruitkomsten in partnerschappen Samen Opleiden & Professionaliseren
Op donderdag 7 december van 9.30-12.30 uur organiseert het Platform onder begeleiding van Bernadette Laudy en Miranda Timmermans een online sessie over het werken met leeruitkomsten in partnerschappen Samen Opleiden & Professionaliseren. Het doel van deze sessie is dat de tandems van partnerschappen behoeften delen en ervaring opdoen in het werken met leeruitkomsten in het Samen Opleiden. De sessie dient als pilot voor te ontwikkelen aanbod in de vorm van webinars in 2024. Er komen verschillende onderwerpen aan bod, zoals de betekenis en de rol van leeruitkomsten in flexibel opleiden, het begeleiden, opleiden, beoordelen van studenten en de professionalisering van lerarenopleiders d.m.v. oefeningen met casuïstiek en stellingen.

We zijn op zoek naar twee tandems van instituutsopleider & schoolopleider uit elke sector (po, vo, mbo) die op deze ochtend van 7 december aan de slag willen gaan met dit relevante thema. Het is niet nodig ervaring te hebben in het werken met leeruitkomsten, maar wel dat het thema geagendeerd wordt in het eigen partnerschap. Stuur een mail naar platformsamenopleiden@vo-raad.nl om je aan te melden voor deze sessie.
 
Verslag Opdenksessie ‘Het partnerschap als onderdeel van de onderwijsregio’
Tijdens de opdenksessie van 21 september 2023 over de positie partnerschappen SO&P als onderdeel van de onderwijsregio, maakten we gebruik van intercollegiale denkkracht van de circa 100 deelnemers. De sessie was erop gericht om het eigen denken en handelen te versterken. De deelnemers hebben zich gebogen over de vraagstukken die spelen rondom de vorming van onderwijsregio’s in verhouding tot Samen Opleiden.
Meer lezen
Terugblik De rol van schoolleiders bij Samen Opleiden & Professionaliseren 
Op dinsdag 3 oktober vond een online bijeenkomst plaats waarin de rol van de schoolleider in het Samen Opleiden & Professionaliseren centraal stond. Deelnemers waren naast programmaleiders en opleiders, die waarde van schoolleiders die stevig staan in en voor het Samen Opleiden goed zien, ook een aantal schoolleiders die actief zijn in partnerschappen Samen Opleiden. Er werd kennis gedeeld en gezamenlijke denkkracht gegenereerd om schoolleiders steviger te positioneren in het samen opleiden. Op het programma stonden daartoe presentaties, praktijkillustraties en gesprekken over dat wat werkt als het gaat om schoolleiders en Samen Opleiden.
Meer lezen
Update Ontwikkelingsgerichte Peer Review
In het voorjaar van 2023 vonden de eerste beoordelingsgerichte peer reviews plaats, vanaf december 2023 gaan ook de eerste partnerschappen met de ontwikkelingsgerichte peer review van start. Partnerschappen Passie voor Leren (vo) en POS (po) hebben het afgelopen jaar ingezet op een Kritische Reflectie met ontwikkelvragen én het voorbereiden van hun peer reviewdag in december, waar deze vragen centraal staan in gesprekken met de bezoekende partnerschappen. In 2024 volgen maar liefst 26 andere erkende partnerschappen die hun peer review organiseren met 52 bezoekende partnerschappen. Over en weer leren van elkaars praktijken, inzichten en expertise.
LOCK-product Versterk de kwaliteitscultuur van je partnerschap

Een grote groep collega’s uit partnerschappen heeft binnen het LOCK-traject (Leren Onderzoeken Creëren Kwaliteitscultuur Samen Opleiden) acht producten ontwikkeld die een impuls geven aan de kwaliteitscultuur van partnerschappen. De deelnemers werden daarbij begeleid door experts Miranda Timmermans, Gonnie Niemeijer en Myrte Legemaate. De acht producten staan gebundeld in het LOCK-dossier. Iedere nieuwsbrief zetten we een LOCK-product en het ontwikkelproces van de makers ervan in de schijnwerpers, zodat het brede veld van Samen Opleiden de producten optimaal kan benutten.

Deze keer is het LOCK-product ‘De kwaliteitswaaier: op weg naar kwaliteitscultuur’ waar Eveline van Hoppe (AOS West Brabant), Marloes Janssen (partnerschap Alium en partnerschap Quoers), Anna Los (partnerschap Samen Opleiden Noord-Holland) aan hebben gewerkt.

> Bekijk LOCK-product
> Portret lezen

 
Online bijeenkomst Professionele ontwikkeling van academische leraren op de werkplek
  Vrijdag 17 november        09:00 - 10:30 uur
Op 17 november organiseren we voor partnerschappen vo en mbo een bijeenkomst over het thema ‘Professionele ontwikkeling van academische leraren op de werkplek’. Op basis van eerder opgehaalde input hebben een werkdocument opgesteld met een uitwerking van verschillende profielen van aanstaand leraren met een academisch opleidingstraject/ mastertraject (personae). Hier gaan we in de bijeenkomst in november samen verder mee aan de slag.
Meer lezen & aanmelden
Loopbaanmonitor Samen Opleiden leidt tot betere begeleiding van starters
Partnerschappen Samen Opleiden zetten zich al jaren in voor een doorgaande lijn in de opleiding en begeleiding van aanstaande en startende leraren. Steeds meer opleidingsscholen hebben dan ook een gedegen inductieprogramma om leraren een goede start te laten maken en uitval te voorkomen. De loopbaanmonitor Onderwijs laat zien dat opleidingsscholen vaker een begeleidingsprogramma voor startende leraren hebben en dat ze deze leraren intensiever begeleiden dan scholen die niet in een partnerschap Samen Opleiden participeren.
Meer lezen
 
Subsidie Kennisnetwerken voor oplossing regionale onderwijsvragen
Bestaande regionale kennisnetwerken kunnen financiële steun krijgen om een oplossing te vinden voor onderwijsvraagstukken die spelen in de regio. Het NRO heeft daartoe de subsidieregeling 'Samenwerken aan onderwijskwaliteit in de regio 2024' opengesteld. Doel van de regeling is om de onderwijskwaliteit in de regio te verbeteren, door samen kennis te ontwikkelen en deze door te vertalen naar de onderwijspraktijk. De projecten hebben een maximale looptijd van vier jaar.
Meer lezen
Actueel Gratis toegang tot wetenschappelijke publicaties voor onderwijsprofessionals
Onderwijsprofessionals in het po, vo en mbo kunnen ook de komende drie jaar kosteloos gebruik blijven maken van EBSCO Education Source: een database met ruim 1 miljoen vrij verkrijgbare wetenschappelijke artikelen over (kennis uit) onderwijsonderzoek rond een breed aantal thema’s, waaronder bijvoorbeeld het lerarentekort, onderwijsachterstanden en de in- en doorstroom van leerlingen. Deze artikelen bieden onderwijsprofessionals de kans om hun lespraktijk verder te versterken op basis van kennis uit onderzoek en om meer evidence-informed te werken.
Meer lezen
Opdenksessies Rol programmaleiders SO&P in onderwijsregio’s
Iedere programmaleider is direct of indirect betrokken bij de in te richten onderwijsregio’s. En iedere programmaleider krijgt allerlei vragen rond de vorming van onderwijsregio’s in relatie tot het partnerschap Samen Opleiden. Tijdens verschillende opdenksessies maken we gebruik van intercollegiale denkkracht om het eigen denken en handelen van programmaleiders te versterken.
  • Dinsdag 28 november | 14.00 uur – 16.30 uur | Amersfoort, aansluitend op de Najaarsbijeenkomst | Kwaliteit en doorontwikkeling van Samen Opleiden in de onderwijsregio
  • Dinsdag 27 februari van 9.00 uur – 11.00 uur | Online | Organisatie en financiën
> Meer lezen & aanmelden
 

Bekijk onze agenda
14 november 2023
Bijeenkomst | Professionalisering lerarenopleiders mbo
17 november 2023
Online bijeenkomst | Professionele ontwikkeling van academische leraren op de werkplek 
28 november 2023
Opdenksessie #2 | Rol programmaleiders SO&P in onderwijsregio’s
28 november 2023
Najaarsbijeenkomst | De kracht van onderwijsprofessionals bij Samen Opleiden (wachtlijst)
30 november 2023
Netwerkbijeenkomst mbo | Samen Opleiden & innovatie in het mbo
19 januari 2024
Bijeenkomst #1 | Ontwikkeltraject Samen Opleiden voor programmaleiders
8 februari 2024
Bijeenkomst #2 | Netwerk Huisacademies
11 april 2024
Save the Date | Congres Samen Opleiden 2024
Over Platform Samen Opleiden & Professionaliseren
Binnen het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren bundelen schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen hun krachten om samen een duurzame inrichting van opleiding én professionalisering voor leraren te realiseren. Het platform zet zich in voor versterking van de samenwerking tussen besturen, scholen en lerarenopleidingen in het primair en voortgezet onderwijs, en het middelbaar beroepsonderwijs rond dit thema.
Deze nieuwsbrief is een publicatie van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren, een samenwerking tussen de PO-Raad, de VO-raad, de MBO Raad en lerarenopleidingen. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op via platformsamenopleiden@poraad.nl, platformsamenopleiden@vo-raad.nl of platformsamenopleiden@mboraad.nl .
Deel deze nieuwsbrief f t in g
U ontvangt deze mail, omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren. Klik hier om u af te melden