Platform Samen Opleiden & Professionaliseren Online lezen
  |  Afmelden
Platform Samen Opleiden & Professionaliseren
Nieuwsbrief | 2 februari 2022
Ontwikkelsessies | Groei van Samen Opleiden
Het Platform heeft in 2021 vier sessies georganiseerd voor partnerschappen die stappen (willen) zetten richting groei. Een aantal thematieken die daaruit naar voren kwamen, zetten we in gerichte ontwikkelsessies in 2022 nog eens centraal. We gaan dieper in op het onderwerp, verkennen mede op basis van ervaringen in partnerschappen de specifieke vraagstukken, dilemma’s en aanpakken. Deelnemers delen voorbeelden, bespreken adviezen en werken samen met het Platform aan handreikingen of praktijkillustraties.

Heb je ervaring als partnerschap op een of meer van deze thema’s? Wil je je eigen praktijkvoorbeelden en inzichten inbrengen? Wil je met andere partnerschappen gericht aan de slag op het thema? Heb je ideeën hoe we het thema nog verder kunnen verdiepen en andere partnerschappen maar ook landelijk verdere stappen kunnen maken? Dan nodigen we je van harte uit.
Meer lezen & aanmelden
Kwaliteitskader | Samen Opleiden & Inductie en werkwijze peer review
Op 13 december 2021 hebben de bestuurders van de vijf sectorraden en OCW hun akkoord gegeven aan het bijgestelde kwaliteitskader en de werkwijze peer review. Het kwaliteitskader beschrijft de basiskwaliteit van Samen Opleiden en Inductie en geeft partnerschappen Samen Opleiden handvatten voor de verdere ontwikkeling hiervan. Op deze webpagina vind je nu alle informatie over het kwaliteitskader en de peer review.

Pilots ontwikkelingsgerichte peer review | Interesse in deelname?
Wil je als erkend partnerschap meewerken aan het verkennen van de nieuwe werkwijze voor de ontwikkelingsgerichte peer review, je verdiepen wat daarbij komt kijken en de opbrengsten delen met andere partnerschappen? Meld je dan aan voor de pilots die het Platform in 2022 organiseert.

Webinar | Kwaliteitskader en werkwijze peer review
In dit webinar licht Miranda Timmermans, lid van de schrijfgroep en lector Samen Opleiden & Professionaliseren aan de Marnixacademie, het Kwaliteitskader en de aangepaste werkwijze peer review toe.

Podcast | Ontwikkelingsgerichte peer review
In deze nieuwe aflevering van onze podcast vertellen Chris Kroeze (lid schrijfgroep) en Dirkje Zwama (programmamanager) over hun inzichten en ervaringen op basis van de pilots peer review die in 2021 plaatsvonden.

Informatiepagina | Ontwikkelingsgerichte peer review
Erkende partnerschappen Samen Opleiden voeren elke zes jaar een ontwikkelingsgerichte peer review uit aan de hand van de waarborgen uit het Kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie. Deze pagina vullen we de komende tijd verder aan met informatie, handreikingen en praktijkvoorbeelden rond de werkwijze peer review.
Ontwikkeltraject  Programmaleiders partnerschappen Samen Opleiden
Tijdens het ontwikkeltraject voor programmaleiders Samen Opleiden van partnerschappen uit het po, vo, mbo en lerarenopleidingen ga je onder begeleiding van experts Jantsje van der Wal, Mario Kieft en Edmée Suasso aan de slag met jouw eigen vraagstuk en versterk je je positie en rol. Dit doe je door bijvoorbeeld een krachtenveldanalyse te maken, theoretische kennis omtrent veranderingsprocessen op te doen en collegiale consultatie. Het ontwikkeltraject bestaat uit drie bijeenkomsten in april en juni.
Meer lezen & aanmelden
Kennisvlog #2 Samen leraren opleiden tot weerbare en veerkrachtige professionals
Docent-onderzoeker Hanneke Maassen (Aeres Wageningen) neemt je mee in haar praktijkonderzoek naar creativiteitsontwikkeling bij leraren in opleiding. De maatschappij vraagt om jonge mensen die zich flexibel kunnen bewegen op de arbeidsmarkt. Dat vraagt niet alleen een mate van creativiteit van onze leerlingen en studenten, maar ook van hun leraren en dus van het opleiden van die leraren.
Naar kennisvlog
Oproep Ken jij interessante onderzoeken?
Welk actueel en relevant onderzoek benut je om Samen Opleiden & Professionaliseren in je partnerschap verder te brengen? Door welke theorieën of praktijkonderzoeken heb je je laten inspireren? En met welk onderzoek zouden andere partnerschappen ook kennis moeten maken? We horen het graag! Als Platform verkennen we samen met jou en je partnerschap hoe we de betekenis van het onderzoek breder bekendheid kunnen geven.
Terugblik Kennisdelingssessie Zij-instroom en Samen Opleiden
16 december 2021     
Tijdens de bijeenkomst van 16 december jl. werden de deelnemers meegenomen in de uitkomsten en aanbevelingen vanuit  onderzoeken naar de huidige staat van de zij-instroom. Deelnemers gingen met elkaar in gesprek over de aanbevelingen. Ben je benieuwd naar de uitkomsten? Kijk dan op onze website voor interessant materiaal over de kennisdelingssessie Zij-instroom en Samen Opleiden.
Meer lezen
Save the date | De week van Samen Opleiden

‘Krachtig partnerschap’, hét thema van De week van Samen Opleiden 2022! Van 11 tot en met 13 april 2022 biedt het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren een divers en rijk offline én online programma boordevol kennisdeling en ontmoeting. Klik hier voor meer informatie.

Maak een vlog!

Wij zijn voor De week van Samen Opleiden op zoek naar studenten, schoolopleiders, schoolleiders, leraren, etc. die in een korte vlog van maximaal 2 minuten vertellen hoe zij Samen Opleiden krachtig vorm geven in een partnerschap. Klik hier om je aan te melden.


Bekijk onze agenda
9 februari 2022
Voorlichtingsbijeenkomst | Nieuwe aspirant-partnerschappen 2022
10 februari 2022
Online bijeenkomst | Netwerk Huisacademies
10 maart 2022
Ontwikkelsessie | Kern – schilconstructies als groeimogelijkheid
25 maart 2021
Ontwikkelsessie | Groei van Samen Opleiden en financiële modellen
31 maart 2021
Ontwikkelsessie | Partnerschappen Samen Opleiden en bestuurlijke fusies
11-13 april 2022
De week van Samen Opleiden | Krachtig partnerschap
19 mei 2022
Ontwikkelsessie | Krimpregio’s en groei van Samen Opleiden
Over Platform Samen Opleiden & Professionaliseren
Binnen het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren bundelen schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen hun krachten om samen een duurzame inrichting van opleiding én professionalisering voor leraren te realiseren. Het platform zet zich in voor versterking van de samenwerking tussen besturen, scholen en lerarenopleidingen in het primair en voortgezet onderwijs, en het middelbaar beroepsonderwijs rond dit thema.
Deze nieuwsbrief is een publicatie van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren, een samenwerking tussen de PO-Raad, de VO-raad, de MBO Raad en lerarenopleidingen. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op via platformsamenopleiden@poraad.nl, platformsamenopleiden@vo-raad.nl of platformsamenopleiden@mboraad.nl .
Deel deze nieuwsbrief f t in g
U ontvangt deze mail, omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren. Klik hier om u af te melden