Platform Samen Opleiden & Professionaliseren Online lezen
  |  Afmelden
Platform Samen Opleiden & Professionaliseren
Nieuwsbrief | 8 november 2022
De week van het Samen Opleiden 2023 Sterk in ontwikkeling
 
Sterk in ontwikkeling, hét thema dat centraal staat tijdens de Week van Samen Opleiden 2023. Dit thema sluit naadloos aan bij ons dynamische veld van Samen Opleiden & Professionaliseren. De afgelopen jaren zijn mooie resultaten bereikt en er is volop ambitie om landelijke uitdagingen aan te pakken. Van 11 tot en met 13 april 2023 draait het om van en met elkaar leren. Op 11 en 12 april via webinars en op donderdag 13 april op locatie bij het Spoorwegmuseum in Utrecht. Ook dit jaar kan je je weer inschrijven voor de dagelijkse congresmail en zelf een bijdrage leveren aan de week.
Meer lezen
Ontwikkelingsgerichte peer review Eerste ervaringen pilots
Opleidingsschool Mondriaan in Den Haag had op woensdag 2 november de primeur: zij organiseerden de eerste ontwikkelingsgerichte peer reviewdag van de pilots 2022. Partnerschappen FC-NHL en De Dam maakten deel uit van het bezoekend panel, en expert Bob Koster begeleidde zowel het ontvangend als bezoekend partnerschap om de opbrengsten van de peer review zo rijk mogelijk te maken. Opleidingsschool Mondriaan organiseerde tafelgesprekken met studenten, werkplekbegeleiders, opleiders, directeuren en bestuurders: “Je voelde heel goed de wederzijdse nieuwsgierigheid” en “Goed om weer eens introspectie te doen: doen we nog steeds de goede dingen?”
Meer lezen
Ontwikkelingsgerichte peer review In de startblokken
Alle erkende partnerschappen po, vo en mbo hebben medio oktober bericht gekregen over het kiezen van een tijdblok voor de uitvoering van de ontwikkelingsgerichte peer review. Veel partnerschappen hebben al aan die oproep gehoor gegeven. Duidelijk wordt dat veel partnerschappen hun peer review in 2025 organiseren, wat betekent dat er dan ook veel partnerschappen een rol krijgen in een bezoekend panel. Klik hier voor de actuele stand van zaken.

Ben je programmaleider en heb je nog geen tijdblok in de Peer Review Planner aangegeven? Doe dit dan vóór 1 december 2022 en kijk of het mogelijk is om de peer review in 2023 of 2024 te plannen, om zo de belasting voor alle partnerschappen wat meer te spreiden.
 
Uitbreiding website Inductie & Professionaliseren van leraren
Op ons nieuwe domein Inductie & Professionaliseren van leraren vind je informatie gericht op inductie van startende leraren, doorgaande professionalisering en het beroepsbeeld van de leraar overzichtelijk bij elkaar. Interessant voor partnerschappen Samen Opleiden, besturen, scholen, lerarenopleidingen en leraren!
Naar domein
Terugblik Najaarsbijeenkomst Platform Samen Opleiden & Professionaliseren
Met ruim 150 betrokkenen bij Samen Opleiden en Professionaliseren, uit heel Nederland én de Cariben, vond afgelopen donderdag in Utrecht een goedgevulde en levendige bijeenkomst plaats. Veel partnerschappen leverden een bijdrage om samen kennis te delen en dit ook weer te verdiepen.

In de ochtend stond de leeromgeving van Samen Opleiden centraal, waarbij de bouwstenen uit ‘Parels uit de Praktijk 3’ veelvuldig aan bod kwamen. Er werden gesprekken gevoerd over betrokkenheid van schoolleiders, en er vonden sessies plaats over het beroepsbeeld, flexibilisering, klassenmanagement en het gebruik van VR-brillen bij Samen Opleiden. In de middag was het tijd voor diverse lezingen en gesprekstafels en werden inzichten en praktijken over inductie en doorgaande professionalisering van leraren uitgewisseld.
Terugblik & presentaties bekijken

100% Samen Opleiden Notitie kern-schil in relatie tot groei
Rond verschillende partnerschappen Samen Opleiden wordt gewerkt met zogenaamde kern-schil constructies. Het Platform signaleert dat de kern-schil constructie een belangrijke (kwantitatieve en kwalitatieve) bijdrage kan leveren aan de invulling van de praktijk van het Samen Opleiden en het realiseren van de 100 % Samen Opleiden ambitie. Deze notitie – opgesteld met input verkregen uit twee ontwikkelsessies met partnerschappen  schetst de context van de 100% Samen Opleiden ambitie, de doelen waarvoor de kern-schil constructie kan worden ingezet, de verschijningsvormen in de praktijk en bevat een advies aan het ministerie van OCW ten aanzien van de regeling.
Notitie bekijken
100% Samen Opleiden Factpack: inzicht in cijfers
Deze factpack geeft inzicht in de landelijke stand van zaken over het aantal studenten dat opgeleid wordt binnen partnerschappen Samen Opleiden & Professionaliseren (SO&P) met betrekking tot de ambitie 100% Samen Opleiden. De regionale factpacks met data per instelling zijn beschikbaar bij de opleidingen en kunnen op regionaal niveau of door de aan de instelling verbonden partnerschappen gebruikt worden bij het bepalen van de groeistrategie.

> Factpack bekijken
> Naar dossier 100% Samen Opleiden
 
Netwerkbijeenkomst Samen Opleiden in en voor het mbo
  Do 17 november 2022
       14:00 - 16:30
Het thema van de volgende online netwerkbijeenkomst mbo is 'Samen Opleiden in en voor het mbo'. Tijdens de bijeenkomst deelt Marco Verschure, projectleider van Curio Opleidingsschool, een inspirerend voorbeeld met betrekking tot dit thema en gaan we onder begeleiding van Ellen Klatter, lector Versterking Beroepsonderwijs, in op wat opleiden voor de beroepspraktijk inhoudt. Aanmelden kan tot 15 november via deze link.
Bijeenkomst Samen leraren toerusten voor inclusiever onderwijs
  Do 2 februari 2023        09:00 - 14:30
Het Platform organiseert samen met het Steunpunt Passend Onderwijs een derde bijeenkomst over de toerusting van leraren op passend en inclusiever onderwijs. Op welke manier worden (aanstaande) leraren voorbereid op passend en inclusiever onderwijs? Welke rol ligt hier voor de partnerschappen Samen Opleiden en bijvoorbeeld de samenwerkingsverbanden? Hoe kan men elkaar versterken?
Meer lezen & aanmelden
Ontwikkeltraject programmaleiders Acteren in een complexe context
Je bent als programmaleider verantwoordelijk voor de aansturing en (door)ontwikkeling van het partnerschap. Je wordt geacht op verschillende niveaus in deze complexe context te acteren en dat is lang niet altijd een makkelijke opgave. In dit ontwikkeltraject ga je in drie bijeenkomsten onder begeleiding van Jantsje van der Wal, Mario Kieft en Edmée Suasso aan de slag met het verkennen en verdiepen van de vraagstukken die jij in jouw functie tegenkomt.
Meer lezen & aanmelden
Op zoek naar goede voorbeelden Samen Opleiden & Professionaliseren en Basisvaardigheden
Eind oktober heeft het ministerie van OCW bekend gemaakt aan welke po-scholen en welke vo-scholen zij subsidie verstrekken voor om een gerichte impuls te geven aan het versterken van de basisvaardigheden. Op 3 november verscheen bovendien een rapport van de Onderwijsraad ‘Taal en rekenen in het vizier’, waarin de zorg voor bekwame leraren in taal- en rekenonderwijs een duidelijke plek heeft.

Op wat voor manier is jouw partnerschap of huisacademie bezig met dit thema? Op welke manier draag je bij aan de toerusting van (aanstaand) leraren om de basisvaardigheden van leerlingen te versterken? Heb je daar ideeën over of ben je al betrokken bij plannen rond basisvaardigheden vanuit je partnerschap of huisacademie? Dan komen we graag met je in contact.
 
Manifest Alliantie Divers voor de klas
De Alliantie Divers voor de klas – een samenwerkingsverband tussen het ministerie van OCW, Meestert!, het LOBO, VH en de PO-Raad – wil werk maken van diversiteit en inclusiviteit in het primair onderwijs. Op 3 oktober hebben deze partijen samen met de pabo’s van Fontys, Hogeschool Rotterdam, Inholland, Marnix Academie en Thomas More het manifest ‘Alliantie Divers voor de klas’ ondertekend waarmee zij meer werk willen maken van diversiteit en inclusie in het onderwijs. De feestelijke ondertekening werd omlijst met een werkconferentie waarin o.a. Gert-Jan Veerman en Anje Ros de werkomgeving ‘Inclusieve cultuur’ presenteerden. 
Meer lezen
 

Bekijk onze agenda
16 november 2022
Ontwikkelsessie | Interprofessioneel opleiden & Samen Opleiden
17 november 2022
Netwerkbijeenkomst | Samen Opleiden in en voor het mbo
23 november 2022
Leernetwerk | Inductie binnen partnerschap Samen Opleiden
7 december 2022
Bijeenkomst #3 | Ontwikkeltraject Leren Onderzoeken Creëren Kwaliteitscultuur
Over Platform Samen Opleiden & Professionaliseren
Binnen het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren bundelen schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen hun krachten om samen een duurzame inrichting van opleiding én professionalisering voor leraren te realiseren. Het platform zet zich in voor versterking van de samenwerking tussen besturen, scholen en lerarenopleidingen in het primair en voortgezet onderwijs, en het middelbaar beroepsonderwijs rond dit thema.
Deze nieuwsbrief is een publicatie van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren, een samenwerking tussen de PO-Raad, de VO-raad, de MBO Raad en lerarenopleidingen. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op via platformsamenopleiden@poraad.nl, platformsamenopleiden@vo-raad.nl of platformsamenopleiden@mboraad.nl .
Deel deze nieuwsbrief f t in g
U ontvangt deze mail, omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren. Klik hier om u af te melden