Platform Samen Opleiden & Professionaliseren Online lezen
  |  Afmelden
Platform Samen Opleiden & Professionaliseren
Nieuwsbrief | 14 december 2022
Actueel Partnerschappen SO&P en RAP: vanaf 2023 samen in een RATO
Op 15 december spreekt de Tweede Kamer over het lerarenbeleid.
De landelijke lerarenstrategie die voor ligt ter bespreking bestaat uit een mix van structurele en tijdelijke (nood)maatregelen en experimenten rond vier thema’s: regionale samenwerking, onderwijstijd, bevoegdheden en opleiden van leraren.

De vakbonden, het ministerie van OCW en de sectororganisaties hebben een werkagenda uitgewerkt met nieuwe stappen n.a.v. het in april afgesloten onderwijsakkoord  rondom de aanpak van het personeelstekort. De afspraken bouwen onder andere voort op de adviezen ‘Samen sterk voor elk kind’ van Merel van Vroonhoven, ‘Tijd voor Focus’ van de Onderwijsraad en recent het advies van Lodewijk Asscher ‘Kinderen eerst’.

Regionale Samenwerking
Bestaande regionale samenwerkingen worden verder versterkt via Regio’s voor de Arbeidsmarkt van de Toekomst van het Onderwijs (RATO’s) met bindende afspraken over de aanpak personeelstekort. Bekostiging vindt plaats via Regionale Aanpak Personeelstekort (bekostiging wordt duurzaam) en het Samen Opleiden.

Opleiden
De ambitie om 100 procent van de leraren op te leiden via de systematiek van het Samen Opleiden wordt verder uitgewerkt in regionaal verband; in de regio’s vindt nauwe afstemming plaats tussen opleidingen en scholen over de inhouden van elke fase van beroepsontwikkeling.

In afstemming met de sectorraden, vakorganisaties en OCW zal het Platform SO&P in het voorjaar met de partnerschappen de ontwikkelingen bespreken. Begin 2023 volgt daarover verdere informatie.

> Meer lezen
 
Actueel Tien nieuwe aspirant-partnerschappen Samen Opleiden
 
Goed nieuws! Tien nieuwe partnerschappen Samen Opleiden kunnen aan de slag. Maar liefst tien van de twaalf subsidie-aanvragen zijn positief beoordeeld en deze aspiranten hebben dus een kwalitatief sterk ontwikkelplan ingediend. Een mooie prestatie! De partnerschappen hebben de komende vier jaar de aspirantstatus en ontvangen hiervoor subsidie in het kader van de Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen.
Meer lezen
Maak kennis met onze nieuwe aspiranten
Vanuit het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren feliciteren wij deze nieuwe partnerschappen van harte met hun aspirant-status. Uit elke sector stelt een partnerschap zich aan je voor aan de hand van drie vragen.

Partnerschap Drenthe-Kop van Overijssel | PO
Partnerschap Lang Leve(n) Leren! | PO
Samen opleiden van academische leraren | PO > Maak nader kennis
Aspirant Opleidingsschool Dordrecht | PO
Ieder1 leert Anders | PO
EMPO-Aspirant Opleidingsschool | PO
Christelijke Opleidingsschool (COS) | VO
&wij | VO
Gelderse Onderwijsvallei | VO > Maak nader kennis
OpleidingsSchool Eindhoven Regio | MBO >  Maak nader kennis
 
Ontwikkelingsgerichte peer review Planning en ondersteuning
Al 75 erkende partnerschappen hebben hun ontwikkelingsgerichte peer review gepland in een van de vijf tijdsblokken in 2023, 2024 en 2025. De 13 partnerschappen die als eerste gaan starten (in schooljaar 2023/2024) ontvangen in januari bericht via de Peer Review Planner om de datum van de peer reviewdag vast te leggen én om bezoekende partnerschappen uit te nodigen voor de peer reviewdag om als peers aan hun ontwikkeling bij te dragen. Vanuit het Platform volgt begin 2023 informatie over de wijze waarop partnerschappen ondersteund worden om een peer review te organiseren middels informatie op de website, (online) bijeenkomsten en begeleiding door experts.
Meer info over peer review
Ontwikkelingsgerichte peer review
Inspiratievideo's
In het kader van de pilot Ontwikkelingsgerichte Peer Review organiseerden vier partnerschappen in november een peer reviewdag waarin de eigen ontwikkelvragen centraal stonden. Peers vanuit twee verschillende partnerschappen kwamen op bezoek om mee te denken, vragen te stellen, uit te wisselen, om zo met elkaar tot leren te komen. Bij FROSK en SCOPE Samen Opleiden hebben we de peer reviewdag in beeld gebracht, om ook andere erkende partnerschappen te informeren en inspireren hoe zo’n ontwikkelgerichte peer review er uit kan zien én wat dat inzichten en energie kan opleveren.

> Video's bekijken
 
Interview Interne audit inspireert en stimuleert 
In juni 2022 organiseerde het partnerschap School of Education een interne audit als onderdeel van het proces van kwaliteitsontwikkeling. Er werd gekozen voor een bijzondere vorm. “We wilden vieren wat we als opleidingsschool allemaal doen en wat we na corona allemaal weer kunnen”, zegt Irene Doornbos, de programmaleider van het partnerschap. Pascale Lucassen van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren maakte deel uit van het panel.
Meer lezen

Handreiking Kerndocument Samen Opleiden
De handreiking Kerndocument Samen Opleiden biedt handvatten voor partnerschappen Samen Opleiden om inzichtelijk te maken hoe de visie en het beroepsbeeld in de praktijk vorm en inhoud krijgt aan de hand van de vier waarborgen van het landelijk kwaliteitskader (bijvoorbeeld middels een kerndocument Samen Opleiden of opleidingsplan). Het bevat concrete suggesties, tips en adviezen met name gericht op aspirant-opleidingsscholen. De handreiking is een update van de handreiking Beleidsdocument opleidings-, professionaliserings- en kwaliteitszorgplan uit 2019. 
Naar handreiking
Najaarsbijeenkomst Terugblik & opbrengsten
Op 3 november 2022 vond de drukbezochte Najaarsbijeenkomst van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren plaats. Eén van de thema’s die centraal stond, was de rol van de schoolleider in het Samen Opleiden & Professionaliseren. Werkzame elementen voor invulling van deze rol zijn weergegeven in een uitgebreide praatplaat.

Een andere opbrengst is het katern Klassenmanagement dat begin 2023 uitkomt. Dit katern gaat over de beheersing van het klassenmanagement van aanstaande leraren, de specifieke uitdagingen waar zij in de praktijk tegenaan lopen, de manieren waarop in het partnerschap hun leerproces vorm krijgt en de wijze waarop opleiders in de scholen en van de instituten hen daarbij kunnen ondersteunen. Lees hier alvast het eerste hoofdstuk uit het katern en houd onze website in de gaten voor de lancering van de publicatie.

Naar terugblikpagina
 
Bijeenkomst Samen leraren toerusten voor inclusiever onderwijs
  Do 2 februari 2022        09:30 - 12:30
Het Platform organiseert samen met het Steunpunt Passend Onderwijs een derde bijeenkomst over de toerusting van leraren op passend en inclusiever onderwijs. Op welke manier worden (aanstaande) leraren voorbereid op passend en inclusiever onderwijs? Welke rol ligt hier voor de partnerschappen Samen Opleiden en bijvoorbeeld de samenwerkingsverbanden? Hoe kan men elkaar versterken?
Meer lezen & aanmelden
Nieuwe podcastserie Mijn eerste jaar voor de klas
Hoe is het als startend docent voor de klas, waar loop je tegenaan, wat heb je nodig? In de nieuwe podcastserie 'Mijn eerste jaar voor de klas' reflecteren starters Elisabeth (geschiedenis, vwo) en Maurice (Nederlands, vmbo) een schooljaar lang met experts op hun ervaringen en krijgen ze tips aangereikt. Heel herkenbaar en leerzaam voor (startende) docenten én hun begeleiders! Beluister nu de derde aflevering over de kloof tussen theorie en praktijk.
Naar aflevering
Artikel Samen professionaliseren van Entree-docenten
Entree-docenten en -instructeurs in het mbo krijgen veel te maken met het opleiden van jongeren en (jong)volwassenen in een kwetsbare positie. De bedrijfstakgroep (btg) Entree van de MBO Raad ontwikkelde daarom in 2019 een aanvulling op het kwalificatiedossier van de docent mbo. Op initiatief van de btg Entree, en met medewerking van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren, is er een werkmiddag georganiseerd om samen met entree-opleidingen en lerarenopleidingen te komen tot een ontwerp voor scholing van docenten(teams) die Entree-onderwijs verzorgen.
Artikel lezen
De week van het Samen Opleiden 2023 Sterk in ontwikkeling
Sterk in ontwikkeling, hét thema dat centraal staat tijdens de Week van Samen Opleiden 2023. Dit thema sluit naadloos aan bij ons dynamische veld van Samen Opleiden & Professionaliseren. De afgelopen jaren zijn mooie resultaten bereikt en er is volop ambitie om landelijke uitdagingen aan te pakken. Van 11 tot en met 13 april 2023 draait het om van en met elkaar leren. Op 11 en 12 april via webinars en op donderdag 13 april op locatie bij het Spoorwegmuseum in Utrecht. Ook dit jaar kan je je weer inschrijven voor de dagelijkse congresmail en zelf een bijdrage leveren aan de week.

> Meer lezen
 
Actueel Gratis toegang tot wetenschappelijke publicaties voor onderwijsprofessionals verlengd
Onderwijsprofessionals in het po, vo en mbo kunnen ook de komende twaalf maanden gebruik blijven maken van de wetenschappelijke database EBSCO Education Source. Al ruim 17.000 gebruikers hebben zich hier sinds 2019 voor aangemeld. Een mooie kans om opleidings- en professionaliseringspraktijken verder te verrijken met wetenschappelijke bronnen. 
Meer lezen

Bekijk onze agenda
19 januari 2023
Bijeenkomst #2 | Netwerk Huisacademies
20 januari 2023
Bijeenkomst #1 | Ontwikkeltraject Samen Opleiden voor programmaleiders
2 februari 2023
Bijeenkomst | Samen leraren toerusten voor inclusiever onderwijs
10 februari 2023
Bijeenkomst #4 | Ontwikkeltraject Leren Onderzoeken Creëren Kwaliteitscultuur
11-13 april 2023
De week van Samen Opleiden | Sterk in ontwikkeling
Over Platform Samen Opleiden & Professionaliseren
Binnen het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren bundelen schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen hun krachten om samen een duurzame inrichting van opleiding én professionalisering voor leraren te realiseren. Het platform zet zich in voor versterking van de samenwerking tussen besturen, scholen en lerarenopleidingen in het primair en voortgezet onderwijs, en het middelbaar beroepsonderwijs rond dit thema.
Deze nieuwsbrief is een publicatie van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren, een samenwerking tussen de PO-Raad, de VO-raad, de MBO Raad en lerarenopleidingen. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op via platformsamenopleiden@poraad.nl, platformsamenopleiden@vo-raad.nl of platformsamenopleiden@mboraad.nl .
Deel deze nieuwsbrief f t in g
U ontvangt deze mail, omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren. Klik hier om u af te melden