Platform Samen Opleiden & Professionaliseren Online lezen
  |  Afmelden
Platform Samen Opleiden & Professionaliseren
Nieuwsbrief | 5 juli 2023
Najaarsbijeenkomst 2023 Interprofessioneel Samen Opleiden: de kracht van diversiteit
Op dinsdag 28 november organiseert het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren een najaarsbijeenkomst van 10.00 tot 13.00 uur met aansluitend lunch bij de Prodentfabriek in Amersfoort. Het thema van deze rijkgevulde bijeenkomst met plenaire sprekers, gesprekstafels en inhoudelijke accenten is interprofessioneel Samen Opleiden. Naast leraren heeft het onderwijs steeds meer te maken met andere professionals. Hoe zorg je ervoor dat je met elkaar de kwaliteit van het onderwijs aan leerlingen versterkt? Wat zegt dat over het leren op de werkplek van (aanstaande) leraren en andere (aanstaande) professionals om ze goed voor te bereiden op het beroep? Via praktijkvoorbeelden kijken we wat interprofessioneel Samen Opleiden vraagt van de leeromgeving, organisatie en professionalisering in je partnerschap. We verkennen daaraan gerelateerde vraagstukken als flexibilisering, inclusiever onderwijs, veranderende rollen en samenwerking over sectoren heen en buiten het onderwijs.
> Direct aanmelden
 
Actueel Vijftien nieuwe erkende partnerschappen Samen Opleiden
Na bijna vier jaar bouwen aan een stevige basis voor Samen Opleiden, hebben de aspirant-partnerschappen die gestart zijn in 2019 in april en mei deelgenomen aan de beoordelingsgerichte peer review. De beoordelingscommissie Peer Review heeft 15 partnerschappen een positieve beoordeling gegeven. Zij hebben met hun dossier en op de bezoekdag Peer Review kunnen aantonen voor welke kwaliteit zij staan. Vanuit het Platform wensen we alle partnerschappen veel succes en plezier met de doorontwikkeling.
Meer lezen
Opdenksessies Rol programmaleiders SO&P in onderwijsregio’s
Iedere programmaleider is direct of indirect betrokken bij de in te richten onderwijsregio’s. En iedere programmaleider krijgt allerlei vragen rond de vorming van onderwijsregio’s in relatie tot het partnerschap Samen Opleiden. Tijdens drie online sessies dit najaar maken we gebruik van intercollegiale denkkracht om het eigen denken en handelen van programmaleiders te versterken. Vragen die aan de orde komen zijn 1) Hoe wil je als partnerschap in de onderwijsregio (gaan) staan? 2) Wat wordt er van jou verwacht als programmaleider? 3) Wat heb jij nodig als programmaleider om een stevige rol te pakken in deze ontwikkeling? 4) Welke ideeën en aanpakken zijn er om te delen en verder te doordenken? 5) Wat kunnen wij met elkaar uitwerken en delen?
Meer lezen & aanmelden
Advies Onderwijsraad Aanhoudend lerarentekort dwingt tot harde keuzes
Lerarentekorten houden aan en zijn ongelijk verdeeld, stelt de Onderwijsraad in de verkenning ‘Schaarste schuurt’. De raad verkent in het rapport opties in twee richtingen. Het ene spoor is beperking van het onderwijsaanbod in inhoud en tijd. Het andere spoor gaat over de manier waarop het werk in scholen wordt georganiseerd en de aanwending van mensen en middelen daarbij. Dit zijn ingrijpende opties met grote implicaties voor het beroep van leraar, onderwijskwaliteit en kansengelijkheid. De raad maakt inzichtelijk dat onderwijs geven met een tekort aan leraren pijnlijke keuzes vergt. Maar die keuzes moeten wel worden gemaakt om scholen te helpen het lerarentekort het hoofd te bieden.
Meer lezen
Netwerk Huisacademies Bijeenkomsten 2023-2024
Het Netwerk Huisacademies komt vier keer per jaar bij elkaar om over allerlei onderwerpen - op strategisch, tactisch en operationeel niveau - met elkaar te spreken. In veel bijeenkomsten is ruimte voor een expert op het onderwerp voor theoretische onderbouwing en inspiratie. Ook is er tijd voor het uitwisselen van kennis en ervaringen. Het Netwerk komt in het schooljaar 2023-2024 op de volgende momenten bij elkaar:
•    Donderdag 5 oktober 2023 van 09.30 – 11.30 uur | Online
•    Donderdag 8 februari 2024 van 09.30 – 11.30 uur | Online
•    Donderdag 11 april 2024  van 09.30 - 11.30 uur | Live
•    Donderdag 6 juni 2024 van 09.30 – 11.30 uur | Online
 
Vragenlijst & bijeenkomst De rol van schoolleiders bij Samen Opleiden & Professionaliseren

Het afgelopen jaar heeft het Platform op verschillende manier aandacht besteed aan de rol van schoolleiders bij partnerschappen SO&P. We vragen programmaleiders en schoolleiders om met ons mee te denken en het landelijke gesprek over de rol van schoolleiders bij SO&P te voeden met inzichten en praktijken uit de eigen context.
> Naar vragenlijst programmaleider
> Naar vragenlijst schoolleider

Op dinsdag 3 oktober 2023 vindt van 15.00 tot 17.00 uur een online bijeenkomst waarin we met programmaleiders, opleiders en schoolleiders onze kennis verdiepen rond het versterken van de rol van schoolleiders bij SO&P.

Meer lezen & aanmelden
Verslag Bestuurlijke sessie onderwijsregio’s
Tijdens de bestuurlijke sessie op het congres van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren op 13 april jl. gingen deelnemers uit partnerschappen met elkaar en met deelnemers uit de sectorraden, VOION/APPO en OCW in gesprek om beelden te delen en input te leveren voor zowel de verdere landelijke uitlijning van onderwijsregio’s als de regionale aanpak ervan.
Meer lezen
Uitnodiging Ontwikkeltraject Samen Opleiden voor programmaleiders 2024

De organisatie van jullie partnerschap Samen Opleiden staat. De samenwerking is intensief. Je bent verantwoordelijk voor de aansturing en (door)ontwikkeling van het partnerschap. Je wordt geacht op verschillende niveaus in deze complexe context te acteren. In dit ontwikkeltraject ga je als programmaleider aan de slag met het verkennen en verdiepen van de vraagstukken die jij in jouw functie tegenkomt, onder begeleiding van Jantsje van der Wal, Mario Kieft en Edmée Suasso.
> Meer lezen & aanmelden

 
Artikel Digitale bekwaamheid in gezamenlijk curriculum van partnerschappen Samen Opleiden | MBO
De vraag naar digitale competenties in vrijwel alle beroepen neemt toe, ongeacht de sector. Digitale bekwaamheid verdient dan ook een plek in de curricula van partnerschappen Samen Opleiden & Professionaliseren. Voor dit artikel gingen we op zoek naar een diepgaander beeld van (het belang van) digitale bekwaamheid door in gesprek te gaan met een expert op dit gebied: Marit Montsanto, adviseur professionalisering & digitale transformatie bij MBO Digitaal. Vervolgens verkennen we welke rol partnerschappen kunnen spelen in de positionering van digitale bekwaamheid in het Samen Opleiden & Professionaliseren.
Artikel lezen
Actueel Uitbreiding partnerschappen met nieuwe schoolbesturen
Op maandag 26 juni ondertekende Hogeschool KPZ nieuwe samenwerkingsovereenkomsten Samen Opleiden en Professionaliseren, waarmee drie van de vier erkende partnerschappen (Partnerschap EPZ e.o., Partnerschap mijnplein, Partnerschap Vista, Partnerschap Samen) worden uitgebreid met een flink aantal schoolbesturen. Op dezelfde dag ondertekenden maar liefst 15 nieuwe besturen een samenwerkingsovereenkomst met het Opleidingsnetwerk Samen Opleiden. Deze partnerschappen dragen hiermee actief bij aan de ambitie van het ministerie van OCW, de lerarenopleidingen (VH, UNL) en de drie sectorraden om toe te werken naar 100% samen opleiden in 2030.
Meer lezen
Actueel Groeifondsaanvraag voor het versterken van de professionalisering van leraren toegekend
Het kabinet heeft vrijdag 30 juni besloten om het advies van de commissie van het Nationaal Groeifonds over te nemen en voor de 'Nationale Aanpak Professionalisering van Leraren' (NAPL) een bedrag van 73,1 miljoen euro toe te kennen en een bedrag van 86,5 miljoen euro voorwaardelijk toe te kennen. Voorwaarden voor het toekenning van het gehele bedrag zijn onder andere de inrichting van de uitvoeringsorganisatie, een effectieve uitwisseling van best practices en merkbare resultaten in de klas. Er komt een tussenevaluatie om te toetsen of aan de voorwaarden wordt voldaan.
Meer lezen
Save the date Congres Samen Opleiden 2024
Noteer alvast in je agenda: op donderdag 11 april 2024 vindt het congres Samen Opleiden plaats. Dit keer in het Spant in Bussum.
 

Bekijk onze agenda
21 september 2023
Opdenksessie #1 | Rol programmaleiders SO&P in onderwijsregio’s
28 september 2023
Netwerkbijeenkomst mbo | Beroepsgerichte didactiek in Samen Opleiden & Professionaliseren
28 september 2023
Opdenksessie #2 | Rol programmaleiders SO&P in onderwijsregio’s
3 oktober 2023
Bijeenkomst | De rol van schoolleiders bij Samen Opleiden & Professionaliseren
5 oktober 2023
Bijeenkomst #1 | Netwerk Huisacademies
11 oktober 2023
Leernetwerk | Inductie binnen partnerschap Samen Opleiden
28 november 2023
Najaarsbijeenkomst | De kracht van onderwijsprofessionals bij Samen Opleiden
30 november 2023
Netwerkbijeenkomst mbo | Samen Opleiden & innovatie in het mbo
19 januari 2024
Bijeenkomst #1 | Ontwikkeltraject Samen Opleiden voor programmaleiders
Over Platform Samen Opleiden & Professionaliseren
Binnen het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren bundelen schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen hun krachten om samen een duurzame inrichting van opleiding én professionalisering voor leraren te realiseren. Het platform zet zich in voor versterking van de samenwerking tussen besturen, scholen en lerarenopleidingen in het primair en voortgezet onderwijs, en het middelbaar beroepsonderwijs rond dit thema.
Deze nieuwsbrief is een publicatie van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren, een samenwerking tussen de PO-Raad, de VO-raad, de MBO Raad en lerarenopleidingen. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op via platformsamenopleiden@poraad.nl, platformsamenopleiden@vo-raad.nl of platformsamenopleiden@mboraad.nl .
Deel deze nieuwsbrief f t in g
U ontvangt deze mail, omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren. Klik hier om u af te melden