Platform Samen Opleiden & Professionaliseren Online lezen  |  Afmelden
Platform Samen Opleiden & Professionaliseren
Nieuwsbrief | 6 februari 2024
Vernieuwd Scan Samen Opleiden in de school
De scan Samen Opleiden in de school helpt opleidingsscholen binnen partnerschappen/onderwijsregio’s zich te ontwikkelen tot een lerende organisatie door zowel de huidige stand van zaken en mogelijke vervolgstappen in beeld te brengen. Op verzoek van partnerschappen is de scan nu aangevuld met de mogelijkheid om de resultaten van verschillende scholen van een schoolbestuur, partnerschap of onderwijsregio te vergelijken.
Meer lezen
Opdenksessie #3 Rol programmaleiders SO&P in onderwijsregio’s
Als programmaleider krijg je te maken met allerlei vraagstukken rond de vorming van onderwijsregio’s in relatie tot je eigen partnerschap Samen Opleiden. Tijdens deze sessies maken we gebruik van intercollegiale denkkracht om het eigen denken en handelen te versterken. En buigen wij ons samen over de vraagstukken die spelen rondom de vorming van onderwijsregio’s in verhouding tot Samen Opleiden. Het thema van deze bijeenkomst is ‘Organisatie en financiën.’
Meer lezen & aanmelden
GROW-tool Sterk in onderwijsregio’s
De ontwikkeling naar onderwijsregio’s is van grote invloed op partnerschappen Samen Opleiden & Professionaliseren, aangezien de functies van de onderwijsregio voor een belangrijk deel overeenkomen met de functies die de partnerschappen momenteel vervullen. De GROW-tool helpt partnerschappen SO&P om in de onderwijsregio’s vanuit het overkoepelende doel (GOAL), via een analyse van de huidige stand van zaken (REALITY) een passende route te kiezen (OPTIONS) en tot slot aanbevelingen mee te geven voor het vervolg (WAY FORWARD).

> Naar GROW-tool

 
Eerste edities Ontwikkelingsgerichte peer review
In december 2023 vonden de allereerste edities van de ontwikkelingsgerichte peer review plaats. Partnerschappen POS (po) en Passie voor Leren (vo) hadden de primeur. Zij werkten met allerlei betrokkenen van hun partnerschap toe naar een Kritische Reflectie met hun belangrijkste ontwikkelvragen, én naar de peer reviewdag. Daar ontvingen zij een bezoekend panel bestaande uit twee partnerschappen, die denkkracht, inzichten, interessante praktijken en verrijkende vragen meenamen en inbrachten. Programmaleiders Claudia Lammerding (POS) en Carla Reijnierse (Passie voor Leren) delen hieronder hun ervaringen:
Verslag peer review Passie voor Leren
Op donderdag 14 december 2023 vond bij het partnerschap Passie voor Leren de eerste ontwikkelingsgerichte peer review plaats. Een ruime vertegenwoordiging uit alle lagen van AOS ging in gesprek met elf collega’s van de bezoekende partnerschappen School of Education en AOS Oost-Nederland. Afwisselende werkvormen, een duidelijke rolverdeling en het enthousiasme en de ambities van alle betrokkenen creëerden een open sfeer. De peer review, inclusief het voorbereidingsproces, heeft AOS nog intensiever in een ontwikkelstand gezet.
Meer lezen
Verslag peer review Partnerschap Opleiden in de School  
Partnerschap Opleiden in de School ontving voor de collegiale peer review collega’s van het partnerschap Partners in Opleiding en Ontwikkeling en Opleidingsschool Midden-Limburg op de pabo van Fontys University of Applied Sciences in ’s-Hertogenbosch. Doel van de dag: via de reflectieve dialoog antwoord krijgen op de hoofdvraag die we formuleerden in de kritische reflectie op ons partnerschap: ‘Hoe zorgen we dat het POS toekomstbestendig is?’.
Meer lezen
Nieuw! Handreiking Ontwikkelingsgerichte Peer Review

Voor alle erkende partnerschappen die zich voorbereiden op de ontwikkelingsgerichte peer review is nu een uitgebreide handreiking beschikbaar. Hierin vind je informatie over onder meer het toewerken naar de kritische reflectie, het formuleren van ontwikkelvragen, het voorbereiden van de peer reviewdag en de afstemming tussen ontvangende en bezoekende partnerschappen. Ook bevat de handreiking een overzicht van de activiteiten die het Platform organiseert voor de partnerschappen. Onderaan de handreiking staat een webinar waarin Miranda Timmermans ingaat op de ontwikkelingsgerichte peer review, de duiding van de waarborgen en de meerwaarde van dialogische gespreksvoering.

> Naar online handreiking

 
LOCK-portret Draagvlak Samen Opleiden bij leidinggevenden
Een grote groep collega’s uit partnerschappen heeft binnen het LOCK-traject (Leren Onderzoeken Creëren Kwaliteitscultuur Samen Opleiden) acht producten ontwikkeld die een impuls geven aan de kwaliteitscultuur van partnerschappen. De acht producten staan gebundeld in het LOCK-dossier. Iedere nieuwsbrief zetten we een LOCK-product en het ontwikkelproces van de makers ervan in de schijnwerpers, zodat het brede veld van Samen Opleiden de producten optimaal kan benutten.

Deze keer kijken we naar het LOCK-product ‘Blik op Samen Opleiden vanuit mijn perspectief en de ander’. Het uitgangspunt van deze tool is de dialoog met betrokkenen over hun eigenaarschap in het geheel van het partnerschap Samen Opleiden en het leren van en met elkaar. De ontwikkelaars zijn Nicolle van Geenen (Opleidingsschool Qoers), Nienke van der Wouw (HAN), Suzanne Huisman (Avans/Samen Opleiden West-Brabant) en Régie Driessen (AOS Midden-Brabant, OMO)
Portret lezen
De week van Samen Opleiden 2024 Samen Opleiden & Professionaliseren in transitie
'Samen Opleiden & Professionaliseren in transitie' is het centrale thema tijdens De Week van Samen Opleiden 2024. Van 8 tot en met 11 april 2024 staat het leren van en met elkaar centraal. Op 8, 9 en 10 april vinden online bijeenkomsten plaats, en op donderdag 11 april verwelkomen we je graag op locatie bij Spant! in Bussum. Sietske Waslander verzorgt de keynote over de resultaten van het onderzoek 'Delicate verbanden' dat belicht hoe regionale verbanden binnen Samen Opleiden & Professionaliseren functioneren in de praktijk. Al meer dan 300 deelnemers hebben zich aangemeld. Wil je ook deelnemen aan de congresdag? Vul dan het formulier in.
Meer lezen & aanmelden
Dialoogkaart schoolleider versterkt in beeld Nu ook voor vo en mbo
Met de ‘Dialoogkaart schoolleider versterkt in beeld’ kunnen partnerschappen in het primair onderwijs de rol van de schooleider in het Samen Opleiden versterken. Na toetsing van de dialoogkaart in het po en een verkenning van de inzetbaarheid ervan in het vo en mbo, is deze in te zetten in partnerschappen po, vo en mbo. De tool is gebaseerd op de vier waarborgen (lerende leraar, leeromgeving, organisatie en kwaliteitscultuur) van het Kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie en is gekoppeld aan de beroepsstandaarden van de schoolleider po en van de schoolleider vo.
Naar dialoogkaart
Interview Dialoogkaart helpt rol schoolleider in Samen Opleiden te versterken
Bij Opleidingsschool Zuidwest zette Albero scholen het instrument als een van de eerste schoolbesturen in. Corrinne Dekker en Gerard Verkuil vertellen over de ervaringen. Corrinne is bovenschools schoolopleider bij Albero en was lid van de werkgroep die de dialoogkaart ontwikkelde. Gerard Verkuil is directeur van de Prinses Beatrixschool in Goes en is op partnerschapsniveau actief bij het Samen Opleiden betrokken.

> Naar interview
 
Gesprekskaart Samen Opleiden Voor de aanstaande Academische Leraar
Deze gesprekskaart voor aanstaand academische leraren kunnen partnerschappen inzetten in de verschillende fasen en opleidingsjaren om het werkplekleren van academische leraren op academische vaardigheden in de praktijk te versterken. De gesprekskaart is een fluïde instrument dat kan worden aangepast aan de persoonlijke leerdoelen van de student, de opleidingsfase en de context van de school. Het instrument biedt voorbeelden van gespreksonderwerpen en bijbehorende indicatoren.
Naar gesprekskaart
Oproep Denk mee over advies Lerarenopleidingen
De huidige beleidsontwikkelingen rondom lerarenopleidingen roepen vragen op over de borging van de bekwaamheid van aankomende leraren en de rol die verschillende actoren hierin hebben. Op verzoek van de minister van Onderwijs werkt de Onderwijsraad aan een advies over de volgende vraag: Wat is nodig om de bekwaamheid te borgen van leraren die hun initiële lerarenopleiding afronden? De raad nodigt iedereen uit om mee te denken over dit onderwerp. Voorbeelden, analyses en suggesties zijn van harte welkom. Die informatie gebruikt de raad om tot een afgewogen advies te komen.
Meer lezen
 
Terugblik netwerkbijeenkomst Samen Opleiden & innovatie in het mbo
In deze terugblik gaan we in op de aanleiding voor het centraal stellen de innovatiedocent bij het Graafschap College en geven we beschouwingen daarop uit de praktijk. Verder inventariseren we de belangrijkste inzichten uit de gesprekstafels, om af te sluiten met een conclusie over innoveren in mbo-context in relatie tot Samen Opleiden.
Naar terugblik

Bekijk onze agenda
8 februari 2024
Bijeenkomst #2 | Netwerk Huisacademies
27 februari 2024
Opdenksessie #3 | Rol programmaleiders SO&P in onderwijsregio’s
11 april 2024
Congres Samen Opleiden 2024 | Samen opleiden in transitie
6 juni 2024
Bijeenkomst #4 | Netwerk Huisacademies
Over Platform Samen Opleiden & Professionaliseren
Binnen het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren bundelen schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen hun krachten om samen een duurzame inrichting van opleiding én professionalisering voor leraren te realiseren. Het platform zet zich in voor versterking van de samenwerking tussen besturen, scholen en lerarenopleidingen in het primair en voortgezet onderwijs, en het middelbaar beroepsonderwijs rond dit thema.
Deze nieuwsbrief is een publicatie van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren, een samenwerking tussen de PO-Raad, de VO-raad, de MBO Raad en lerarenopleidingen. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op via platformsamenopleiden@poraad.nl, platformsamenopleiden@vo-raad.nl of platformsamenopleiden@mboraad.nl .
Deel deze nieuwsbrief f t in g
U ontvangt deze mail, omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren. Klik hier om u af te melden