Platform Samen Opleiden & Professionaliseren Online lezen
  |  Afmelden
Platform Samen Opleiden & Professionaliseren
Nieuwsbrief | 5 juli 2022
Save the date Najaarsbijeenkomst 3 november 2022
Tijdens de goedgevulde najaarsbijeenkomst van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren op 3 november 2022 in Utrecht komen zowel strategische als opleidingsinhoudelijke vraagstukken aan de orde. In de ochtend is er volop aandacht voor Samen Opleiden en de rijke leeromgeving die partnerschappen creëren. In de middag staat het begeleiden van startende leraren centraal en samenwerking bij verdere professionalisering en loopbaanontwikkeling. Het programma is interessant voor programmaleiders én opleiders. Meld je nu aan voor het programma in de ochtend en/of middag!

> Meer lezen & aanmelden
Ontwikkeltraject Leren Onderzoeken Creëren Kwaliteitscultuur
Wat verstaan we onder kwaliteitscultuur bij Samen Opleiden? Wat onderneem je om er zicht op te krijgen en hoe kun je de kwaliteitscultuur in je partnerschap versterken? Ga samen met andere partnerschappen Samen Opleiden aan de slag met deze vragen in het traject ‘Leren Onderzoeken Creëren Kwaliteitscultuur’. De eerste bijeenkomst vindt plaats op 23 september 2022.
Meer lezen & aanmelden
Leernetwerk Inductie binnen partnerschap Samen Opleiden
Op 28 september 2022 van 9.30 – 12.00 uur vindt er een bijeenkomst plaats van het Leernetwerk Inductie binnen partnerschap Samen Opleiden. Zowel partnerschappen po, vo als mbo kunnen hieraan deelnemen, waarbij de inschrijving in minimaal duo’s is: zowel iemand van het instituut als uit het werkveld.
Meer lezen & aanmelden
Netwerkbijeenkomst mbo 100% Samen Opleiden & Professionaliseren in het mbo
Op 29 september 2022 vindt van 14.00-17.00 uur de netwerkbijeenkomst 100% Samen Opleiden & Professionaliseren plaats op de Hogeschool van Amsterdam. Tijdens deze bijeenkomst staan twee thema's centraal: 1) Expansie van het Samen Opleiden & Professionaliseren in het mbo en 2) Netwerken aan de hand van de waarborgen van het Kwaliteitskader Samen Opleiden & inductie. Er is ruim de tijd om met elkaar uit te wisselen over hoe er vorm wordt gegeven aan de verschillende waarborgen, elkaar vragen te stellen en nuttige informatie te delen.
Meer lezen & aanmelden
Ontwerpnetwerk Een curriculum in samenhang voor zij-instromers
In ontwerpnetwerken is er de laatste jaren gewerkt aan het bouwen van een curriculum in samenhang. Dit heeft waardevolle inzichten en producten opgeleverd. We richten het netwerk nu op het opleiden van zij-instromers, wat daarbij extra nodig is of anders moet en of dit bijdraagt aan de meer op maat begeleiding en opleiding die volgens onderzoek zo wenselijk is voor deze doelgroep. Wil je investeren in het Samen Opleiden van zij-instromers? Neem dan komend schooljaar deel aan dit ontwerpnetwerk. De eerste bijeenkomst start op 4 oktober 2022.
Meer lezen & aanmelden
Save the date De week van Samen Opleiden 2023
In 2023 vindt De week van Samen Opleiden plaats van 10 tot en met 13 april. Op de eerste dagen vinden er webinars plaats. Donderdag 13 april ontmoeten we elkaar fysiek bij het Spoorwegmuseum in Utrecht. Reserveer deze data alvast in je agenda!
Netwerk Huisacademies Programma 2022-2023
Het Netwerk Huisacademies komt vier keer per jaar bij elkaar. De onderwerpen zijn gericht op strategisch, tactisch en operationeel niveau en worden vanuit verschillende perspectieven beschouwd. In de bijeenkomsten is ruimte voor een expert op het onderwerp voor theoretische onderbouwing en inspiratie. Er is ook altijd tijd om met elkaar in gesprek te gaan en te bespreken wat het onderwerp zou kunnen betekenen in en voor de eigen context. De eerste bijeenkomst van schooljaar 2022/2023 is op 13 oktober 2022.
Meer lezen & aanmelden
Podcast Samen Onderzoeken De rol van een primor en didactor
Stichting Openbaar Onderwijs Groningen startte in 2021 vanuit de onderzoeksagenda met een primoraat (po) en didactoraat (vo). Dit zijn structurele onderzoeksgroepen rondom strategische ontwikkelthema’s gecoördineerd door een primor en didactor. Collega’s, lio’s, lerarenopleiders en onderzoekers werken samen om met behulp van praktijkonderzoek een gezamenlijke visie en praktische handvatten voor de thema’s te ontwikkelen. Wat is de meerwaarde van deze werkwijze terugkijkend op de afgelopen 1,5 jaar?
Naar podcast
Werkomgeving Startende leraren in een professionele teamcultuur
Het Partnerschap Opleiden in de School heeft een subsidie toegekend gekregen voor een pilot (2021-2024) om een doorlopende lijn van vraaggerichte begeleiding te ontwikkelen en te organiseren voor startende leraren in hun partnerschap. Zij hebben een digitale werkomgeving ontwikkeld die startende leraren en hun begeleiders en leidinggevenden ondersteunt om ervoor te zorgen dat starters zich snel thuis voelen in de school en hun werk optimaal kunnen doen, zonder zichzelf te overvragen en zich optimaal kunnen ontwikkelen.

> Naar werkomgeving

Velon studiedag Kansen voor alle leerlingen
De Velon studiedag vindt dit jaar op 11 november 2022 plaats in de havenstad Rotterdam! Voor (beginnende) lerarenopleiders uit universiteiten, hogescholen en opleidingsscholen is de Velon studiedag een belangrijke ontmoetingsplek. Met collega’s wissel je ervaringen uit, bijvoorbeeld naar aanleiding van de presentaties die de themagroepen van Velon verzorgen. En je kan aan de slag in diverse workshops. Het gevarieerde programma en de collegiale contacten staan borg voor een inspirerende dag!
Meer lezen & aanmelden

Bekijk onze agenda
23 september 2022
Startbijeenkomst | Ontwikkeltraject Leren Onderzoeken Creëren Kwaliteitscultuur
28 september 2022
Leernetwerk | Inductie binnen partnerschap Samen Opleiden
29 september 2022
Netwerkbijeenkomst mbo | 100% Samen Opleiden & Professionaliseren in het mbo
4 oktober 2022
Ontwerpnetwerk | Een curriculum in samenhang voor zij-instromers
13 oktober 2022
Bijeenkomst I | Netwerk Huisacademies
3 november 2022
Najaarsbijeenkomst | Platform Samen Opleiden & Professionaliseren
Over Platform Samen Opleiden & Professionaliseren
Binnen het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren bundelen schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen hun krachten om samen een duurzame inrichting van opleiding én professionalisering voor leraren te realiseren. Het platform zet zich in voor versterking van de samenwerking tussen besturen, scholen en lerarenopleidingen in het primair en voortgezet onderwijs, en het middelbaar beroepsonderwijs rond dit thema.
Deze nieuwsbrief is een publicatie van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren, een samenwerking tussen de PO-Raad, de VO-raad, de MBO Raad en lerarenopleidingen. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op via platformsamenopleiden@poraad.nl, platformsamenopleiden@vo-raad.nl of platformsamenopleiden@mboraad.nl .
Deel deze nieuwsbrief f t in g
U ontvangt deze mail, omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren. Klik hier om u af te melden