Platform Samen Opleiden & Professionaliseren Online lezen
  |  Afmelden
Platform Samen Opleiden & Professionaliseren
Nieuwsbrief | 8 februari 2023
Update Ontwikkelingen rondom de RATO's
De sectorraden, vakbonden en OCW hebben eind december 2022, mede op basis van het advies ‘Kinderen eerst’ een werkplan opgesteld voor het vormen van zogenoemde RATO’s: Regio’s voor de Arbeidsmarkt van de Toekomst van het Onderwijs. Het vormen van RATO’s is een ontwikkeling die voor partnerschappen veel impact heeft. Op de online brainstormsessie van 7 februari, met meer dan 120 deelnemers, hebben we vraagstukken verkend rond de RATO’s, die in de context van partnerschappen relevant zijn. De komende periode ordenen we de vragen, zorgen en kansen, en bereiden we een sessie voor op het congres van 13 april waar de ontwikkeling naar RATO’s centraal staat en andere activiteiten. Vragen en aandachtspunten die je wilt delen kun je richten aan het Platform .
Meer lezen
Update Ontwikkelingsgerichte peer review & Peer Review Planner
Na pilots in 2021 en 2022 gaat de ontwikkelingsgerichte peer review in 2023 écht van start. We kijken ernaar uit te ervaren hoe dit gezamenlijk werken aan de kwaliteit van partnerschappen vorm en inhoud krijgt. Afgelopen week zijn de eerste 14 partnerschappen via de online Peer Review Planner meegenomen in de eerste stappen: van een tijdsblok peer review naar het selecteren van een datum voor de peer reviewdag, richting het uitnodigen van bezoekende partnerschappen. De Peer Review Planner ondersteunt de partnerschappen in het proces van organisatie en communicatie rond de peer review. Wil je meer weten over de Planner of heb je vragen over de peer review? Neem contact op met het Platform via platformsamenopleiden@vo-raad.nl.  
> Naar dossier peer review
Leernetwerken Inductie binnen partnerschap Samen Opleiden 2023

Wil je als partnerschap Samen Opleiden (po/vo/mbo) stappen zetten in het samen vormgeven van inductie, dan kun je dit jaar deelnemen aan een leernetwerk of ontwikkelnetwerk!
• Het leernetwerk richt zich op partnerschappen die het gezamenlijk vormgeven van inductie verkennen of recent mee gestart zijn.
• Het ontwikkelnetwerk richt zich op partnerschappen die
in 2022 hebben deelgenomen aan het Leernetwerk Inductie binnen het partnerschap. Maar ook op andere partnerschappen die al stappen hebben gezet en hun aanpak rond inductie met de inzichten en ervaringen van andere partnerschappen en experts verder willen ontwikkelen. 

 
100% Samen Opleiden Twee nieuwe publicaties

Notitie | Financiële modellen & krimpregio’s in relatie tot groei
Notities met (veelgestelde) vragen en aandachtspunten voor partnerschappen over financiële modellen en krimpregio’s, ook in relatie tot de ambitie van 100% Samen Opleiden. De informatie is opgehaald uit de ontwikkelsessies over groei met partnerschappen georganiseerd door het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren in 2022.

Praktijkillustatie | Trion: Groei vanuit visie
Het vo-partnerschap Trion is in de afgelopen jaren gegroeid (in aantal partners en aantal studenten) en zal de komende periode naar verwachting verder groeien, ingegeven door de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het partnerschap in de regio. De koers voor de uitbreiding wordt bepaald op basis van de visie, waarin iedere school zijn eigen unieke profiel en daarmee leeromgeving voor de student heeft.

Naar dossier 100% Samen Opleiden
Podcast Samen innoveren in een innovatieteam
Samenwerken aan een innovatief vraagstuk met andere scholen, studenten, onderzoekers, opleiders of mensen uit andere sectoren. Dat kan je veel opleveren! Henderijn Heldens en Anje Ros van het lectoraat Goed leraarschap, Goed leiderschap van Fontys Hogescholen, hebben een methodiek ontwikkeld die je door het proces leidt. In deze podcast zoomen we samen met Henderijn Heldens, Janou Uebelgönne en Vital Hanssen in op de aanpak, meerwaarde en proces van de innovatieteams.
Meer lezen & luisteren
Verdiepingskatern Naar een kansrijke inductie van startende leraren
Met het oog op het oplopende lerarentekort is het van groot belang te voorkomen dat startende leraren het onderwijs vroegtijdig verlaten als gevolg van een gebrek aan goede begeleiding of omdat ze onvoldoende tijd hebben om zich verder te ontwikkelen. Steeds meer partnerschappen Samen Opleiden richten zich ook op de inductie van beginnende leraren. Deze publicatie biedt partnerschappen achtergrondinformatie over goede begeleiding van startende leraren, gebaseerd op relevant recent onderzoek gericht op de school. Als vervolg hierop verschijnt komend jaar een handreiking specifiek gericht op de uitwerking hiervan in de praktijk van het partnerschap.
> Naar katern
Zelf aan de slag Met een lerende organisatie 
Eén van de zes thema’s uit de Kennisagenda voor het onderwijs is de ‘School als lerende en professionele organisatie’. Een schoolbestuur of school is een lerende organisatie als deze het vermogen heeft om zich routinematig en systematisch te ontwikkelen en te innoveren. Dit is ook toepasbaar op partnerschappen. Om ondersteuning te bieden hebben Anje Ros en Linda van den Bergh, lectoren bij Fontys Hogescholen voor het Platform Samen Onderzoeken, het dossier ‘Een lerende organisatie’ ontwikkeld.
Naar dossier
Interview Zij-instromers werken met begeleiders aan curriculum op maat
Zij-instromer Chantal Holierhoek nam samen met haar begeleider van school Joyce Werkman (basisschool De Spits in Utrecht) en haar begeleider Ferry Lock van de opleiding (Pabo hogeschool Utrecht) deel aan het leernetwerk ‘Bouwen aan een samenhangend curriculum voor zij-instromers’. Naar aanleiding van een leervraag van Chantal ontwierp deze driehoek in vier bijeenkomsten gezamenlijk een ‘stukje’ curriculum. “Het was heel krachtig om vanuit drie invalshoeken aan mijn leerpunt te werken en te bedenken hoe ik me daarin het beste kan ontwikkelen.”
Naar interview
Interview Werkboek voor programmaleiders partnerschappen Samen Opleiden
Programmaleiders konden hun complexe vak tot voor kort alleen in de praktijk leren. Sinds een jaar is er een leertraject ‘Aan de slag in het netwerk’, compleet met een werkboek, geschreven door de cursusleiders Jantsje van der Wal en Mario Kieft. Van der Wal: “Programmaleiders die dit leertraject volgen, hebben met het werkboek weliswaar alles op papier staan, maar we werken vooral vanuit hún vragen: wat kom je in jouw context tegen, pas dit nou eens toe op jouw specifieke situatie, wat is nou relevant voor jou? Ons uiteindelijke doel is om zo het handelingsrepertoire van de programmaleider te vergroten en te versterken.”
> Naar werkboek & interview
 
De week van Samen Opleiden 2023 Sterk in ontwikkeling
Sterk in ontwikkeling, hét thema dat centraal staat tijdens de Week van Samen Opleiden 2023. Dit thema sluit naadloos aan bij ons dynamische veld van Samen Opleiden & Professionaliseren. De afgelopen jaren zijn mooie resultaten bereikt en er is volop ambitie om landelijke uitdagingen aan te pakken. Van 11 tot en met 13 april 2023 draait het om van en met elkaar leren. Op 11 en 12 april via webinars en op donderdag 13 april op locatie bij het Spoorwegmuseum in Utrecht Aanmelden voor de congresdag op donderdag 13 april bij het Spoorwegmuseum in Utrecht is nu mogelijk!
Meer lezen & aanmelden
 

Bekijk onze agenda
10 februari 2023
Bijeenkomst #4 | Ontwikkeltraject Leren Onderzoeken Creëren Kwaliteitscultuur
22 maart 2023
Leernetwerk | Inductie binnen partnerschap Samen Opleiden
29 maart 2023
Ontwikkelnetwerk | Inductie binnen partnerschap Samen Opleiden
13 april 2023
Bijeenkomst #3 | Netwerk Huisacademies
11-13 april 2023
De week van Samen Opleiden | Sterk in ontwikkeling
Over Platform Samen Opleiden & Professionaliseren
Binnen het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren bundelen schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen hun krachten om samen een duurzame inrichting van opleiding én professionalisering voor leraren te realiseren. Het platform zet zich in voor versterking van de samenwerking tussen besturen, scholen en lerarenopleidingen in het primair en voortgezet onderwijs, en het middelbaar beroepsonderwijs rond dit thema.
Deze nieuwsbrief is een publicatie van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren, een samenwerking tussen de PO-Raad, de VO-raad, de MBO Raad en lerarenopleidingen. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op via platformsamenopleiden@poraad.nl, platformsamenopleiden@vo-raad.nl of platformsamenopleiden@mboraad.nl .
Deel deze nieuwsbrief f t in g
U ontvangt deze mail, omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren. Klik hier om u af te melden