Platform Samen Opleiden & Professionaliseren Online lezen
  |  Afmelden
Platform Samen Opleiden & Professionaliseren
Nieuwsbrief | 24 mei 2022
Let op Aantal studenten doorgeven vóór 31 juli 2022
Om in aanmerking te komen voor de subsidie vanuit de Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen, moet de penvoerder ieder jaar een opgave doen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Met deze opgave wordt het aantal studenten aangegeven die zijn opgeleid binnen het partnerschap in het afgelopen schooljaar. Op basis van dit aantal wordt de hoogte bepaald van het bedrag dat de partnerschappen ontvangen in het lopende schooljaar en aspirant-partnerschappen vanaf het derde jaar.

De opgave van het aantal studenten moest altijd vóór 1 oktober doorgegeven worden. Let op: dit jaar is het vóór 31 juli 2022.
 
Ontwikkeltraject Leren Onderzoeken Creëren Kwaliteitscultuur
Wat verstaan we onder kwaliteitscultuur bij Samen Opleiden? Wat onderneem je om er zicht op te krijgen en hoe kun je de kwaliteitscultuur in je partnerschap versterken? Ga samen met andere partnerschappen Samen Opleiden aan de slag met deze vragen in het traject ‘Leren Onderzoeken Creëren Kwaliteitscultuur’.
Meer lezen & aanmelden
Update Kwaliteitskader en peer review
De nieuwe werkwijze ontwikkelingsgerichte peer review, zoals in december 2021 vastgesteld, wordt het komende halfjaar in de praktijk van Samen Opleiden uitgeprobeerd. Partnerschappen po, vo en mbo nemen deel aan pilots en organiseren dit najaar een peer reviewdag. Erkende partnerschappen kunnen zich mede met de opbrengsten van deze pilots voorbereiden op hun eigen ontwikkelingsgerichte peer review.

Het ministerie van OCW kondigt aan dat de peer review voor 1 januari 2026 afgerond moet zijn, en dat de planning van de peer review door de partnerschappen zelf in te vullen is. Op de website van het Platform vind je daarover binnenkort meer informatie.
Meer lezen
Ontwikkelsessie Kern – schilconstructies als groeimogelijkheid
  Maandag 13 juni        09:00 - 11:00
Op 13 juni 2022 vindt de tweede digitale ontwikkelsessie over de kern-schilconstructie plaats. Tijdens deze sessie buigen we ons over vragen als: Hebben we de verschijningsvormen in beeld met daarbij de meerwaarde ervan voor het Samen Opleiden? Wat zegt het qua verschijningsvorm voor o.a. organisatie (uitvoering, beleidsvorming), governance, kwaliteitsstructuur vanuit het partnerschap? En wat zijn basis-ingrediënten voor het advies aan OCW gericht op het meetellen van studenten in de bekostiging/regeling tegemoetkoming opleidingsscholen?
Meer lezen & aanmelden
Save the date Najaarsbijeenkomst 3 november 2022
Een goedgevulde bijeenkomst waar zowel strategische vraagstukken aan de orde komen als ook opleidingsinhoudelijke. Programmaleiders, opleiders en anderen kunnen kennis opdoen en ervaringen uitwisselen rond thema’s zoals: de rol van de schoolleider bij Samen Opleiden, werken met leeruitkomsten bij Samen Opleiden, het waarom, hoe en wat van het beroepsbeeld van de leraar. Reserveer deze datum in je agenda; binnenkort meer!
 
Onderzoek Professionalisering van leraren
Professionalisering van leraren is van groot belang voor de kwaliteit van het onderwijs. Het draagt bij aan hun kennis en vaardigheden en ondersteunt het proces van continu verbeteren binnen schoolorganisaties. In opdracht van het ministerie van OCW hebben MOOZ, CAOP en Centerdata onderzoek gedaan naar de professionalisering van leraren en naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van de Lerarenbeurs.
Meer lezen
Regionale allianties Informatie en contact
Partnerschappen Samen Opleiden en regionale allianties, wat kunnen die voor elkaar betekenen? Tijdens De week van Samen Opleiden kwam dit vraagstuk aan bod. Wil je weten welke regionale allianties zijn gevormd en met wie je contact op kan nemen? Kijk dan op lerarenvoormorgen.nl en blijf via hun nieuwsbrief op de hoogte van de ontwikkelingen.
Dossier 100% Samen Opleiden
In de dossiers op onze website vind je informatie over belangrijke, actuele thema’s op het gebied van Samen Opleiden overzichtelijk bij elkaar. Van publicaties, praktijkvoorbeelden en tools tot veelgestelde vragen, nieuwsberichten en bijeenkomsten. Zo is er ook een dossier rond de ambitie 100% Samen Opleiden. In dit dossier, dat de komende maanden verder wordt aangevuld, bieden we je informatie, tools en praktijkillustraties om het gesprek over de groei-ambitie binnen je eigen partnerschap op een goede en (kwalitatief en kwantitatief) onderbouwde manier te kunnen voeren.
Naar dossier
Interview Groeien van vijf naar dertig partners
Nemen er op dit moment 4 besturen deel aan het partnerschap Samen Opleiden regio West-Brabant, als alles volgens plan verloopt zijn in 2025 alle 29 po-besturen in de regio bij het partnerschap aangesloten. “Wij onderschrijven de doelstelling van het ministerie van OCW en de sectorraden dat straks 100% van de pabo-studenten in erkende opleidingsscholen wordt opgeleid en doen ons best om deze ambitie in onze regio de komende jaren waar te maken”, zegt Marianne van Meel (Pabo Avans), die als een van de twee projectleiders van het partnerschap de kartrekker is van dit uitbreidingstraject.

> Naar interview
Oproep Ervaren programmaleiders gezocht voor interview
Vanuit het Platform zijn wij bezig met het ontwikkelen van een Warm Welkom-dossier voor startende programmaleiders van partnerschappen Samen Opleiden. Onderdeel van dit dossier is een interview met een ervaren programmaleider die zijn of haar ervaringen, kennis en tips deelt. Wij zijn op zoek een programmaleider van een vo/mbo partnerschap en van een po-partnerschap. Wil jij als ervaren programmaleider jouw kennis delen en deelnemen aan dit telefonisch interview? Stuur dan een mail naar platformsamenopleiden@poraad.nl t.a.v. Janet Bootsma.
Ontwerpnetwerk Een curriculum in samenhang voor zij-instromers
In ontwerpnetwerken is er in de laatste jaren gewerkt aan het bouwen van een curriculum in samenhang. Dit heeft waardevolle inzichten en producten opgeleverd. We richten het netwerk nu op het opleiden van zij-instromers, wat daarbij extra nodig is of anders moet en of dit bijdraagt aan de meer op maat begeleiding en opleiding die volgens onderzoek zo wenselijk is voor deze doelgroep. Wil je investeren in het Samen Opleiden van zij-instromers? Neem dan komend schooljaar deel aan dit ontwerpnetwerk.
Meer lezen & aanmelden
Netwerk Huisacademies Leren van en met elkaar
Steeds meer besturen hebben een eigen academie, kenniscentrum of ander platform om de professionalisering en kennisdeling binnen de organisatie een impuls te geven. Het landelijk Netwerk Huisacademies ondersteunt het delen van kennis en ervaring tussen academies. Er valt immers veel te leren van en met elkaar! Het netwerk heeft momenteel meer dan 100 leden uit het po, vo en mbo, komt vier keer per jaar bijeen en heeft zich ontwikkeld tot een dynamisch, interactief netwerk waarin veel energie vrijkomt.
Meer lezen
Kennisvlog Stuurkracht van startende leraren
In de derde kennisvlog uit onze reeks vertelt Helma Oolbekkink, lector Naar een meervoudige professionaliteit van leraren aan de HAN, over haar onderzoek naar stuurkracht van startende leraren. Er ligt een grote uitdaging om startende leraren voor het beroep te behouden. Het ontwikkelen van stuurkracht bij de startende leraar kan daar positief aan bijdragen. Helma ziet een belangrijke rol voor de partnerschappen en de samenwerking die er tussen het opleidingsinstituut en de scholen aan het inductietraject is.
Naar kennisvlog
Podcast Samen Opleiden Samen beoordelen
Samen beoordelen in een partnerschap Samen Opleiden, wat komt daarbij kijken en hoe doe je het goed? Gastheer Joep Stassen gaat in gesprek met Beatrix Gilbert (lerarenopleider Engels bij de HvA) en Leontine van den Berg (programmaleider) van ROS Rijnland, een vo-partnerschap. Het belangrijkste aandachtspunt, benadrukken ze: het hebben van een gezamenlijke visie op wat ‘startbekwaam’ betekent, als basis om coherent en consequent samen te kunnen beoordelen.

> Naar podcast
Interview Wat verstaan we anno 2022 onder een onderzoeksschool?
Nieuwe inzichten en ontwikkelingen in het Samen Opleiden, de opleiding en het werkveld gaven aanleiding om het concept van de academische opleidingsschool te actualiseren. Samen met het werkveld ontwikkelde Hogeschool KPZ een profiel van een onderzoeksschool. Dit profiel is inmiddels omarmd door partnerschappen Samen Opleiden & Professionaliseren. Hoe ontwikkelt een academische opleidingsschool zich door tot onderzoeksschool? Edith ten Berge, Michelle Gemmink en Han van Rhee vertellen erover.
Naar interview

Bekijk onze agenda
9 juni 2022
Bijeenkomst | Netwerk Huisacademies
13 juni 2022
Ontwikkelsessie | Kern – schilconstructies als groeimogelijkheid
23 september 2022
Startbijeenkomst | Ontwikkeltraject Leren Onderzoeken Creëren Kwaliteitscultuur
28 september 2022
Leernetwerk | Inductie binnen partnerschap Samen Opleiden
Over Platform Samen Opleiden & Professionaliseren
Binnen het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren bundelen schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen hun krachten om samen een duurzame inrichting van opleiding én professionalisering voor leraren te realiseren. Het platform zet zich in voor versterking van de samenwerking tussen besturen, scholen en lerarenopleidingen in het primair en voortgezet onderwijs, en het middelbaar beroepsonderwijs rond dit thema.
Deze nieuwsbrief is een publicatie van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren, een samenwerking tussen de PO-Raad, de VO-raad, de MBO Raad en lerarenopleidingen. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op via platformsamenopleiden@poraad.nl, platformsamenopleiden@vo-raad.nl of platformsamenopleiden@mboraad.nl .
Deel deze nieuwsbrief f t in g
U ontvangt deze mail, omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren. Klik hier om u af te melden