‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
 
10 juli 2023
Lees online versie
 
 
Nieuwsbrief | Nr. 25
Academische Verpleegkunde
Contact
 
 
 
 
 
Programma Academische Verpleegkunde  
In 2020 is het programma Academische Verpleegkunde; een stap voor verdere professionalisering van de verpleegkundige beroepsgroep in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) gestart. In dit driejarige programma hebben wij ons gericht op de vorming van Academische Verpleegkunde in het LUMC voor én door verpleegkundigen waarin patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek op het hoogst mogelijke niveau geïntegreerd en uitgevoerd dient te worden. Het uitvoeren van het programma werd gefinancierd met gelden vanuit het strategisch fonds van het LUMC. 
Binnen dit programma waren een aantal doelen geformuleerd:
  • een visie en ambitie te formuleren op Academische Verpleegkunde en een zichtbare infrastructuur vorm te geven die in de organisatie ingebed kan worden;
  • in de praktijk verpleegkundige onderzoek te integreren die plaats vindt in bestaande programma’s en onderzoekslijnen van het LUMC en partners in de regio;
  • een eerste summerschool of winterschool te organiseren rondom Academische Verpleegkunde; 
  • een visiting en associate professor aan te trekken om de infrastructuur mee te ontwikkelen nodig om de ambitie waar te maken;
  • verpleegkundigen onderzoeksprojecten mogelijk te maken met ondersteuning van interne subsidie’
  • maandelijkse bijeenkomsten te organiseren zoals kenniscafés en journal clubs;
  • bekendheid geven aan verpleegkundigen vanuit de hele organisatie zodat zij de weg naar het programma Academisch Verpleegkunde kennen en ondersteuning ontvangen bij hun onderzoeksprojecten;
  • het inbedden van academische vaardigheden in onderwijs voor verpleegkundig en medisch ondersteunende professionals.

Twee programmamanagers Anja Brunsveld-Reinders en Hilda Mekelenkamp hebben onder aansturing van het subafdelingshoofd Ouderengeneeskunde Simon Mooijaart en met ondersteuning van projectsecretariaat, Annette van den Bosch en Claudia Verschoor, invulling gegeven aan het programma. 

 
 
 
 
Visievorming
De visie en missie van het programma Academische verpleegkunde zijn gedefinieerd. De focus van het programma is: ‘continuïteit van zorg’.
 
Infrastructuur en tijdspad
Een kerngroep met afvaardiging uit het LUMC heeft met ons gereflecteerd op en advies gegeven over de structurele inbedding van Academische Verpleegkunde in de organisatie, ook in de periode na het afronden van het programma. Op basis daarvan is de aanstelling van de associate professor bespoedigd in plaats van te wachten tot de 2e fase. Op 1 maart 2022 is associate professor academische verpleegkunde met een 2-jarige tenure track aangesteld, dr. J.M. (Janneke) de Man – van Ginkel. Met haar komst is een belangrijke mijlpaal bereikt op weg naar een reguliere inbedding van academische verpleegkunde in het LUMC.
 
Activiteiten
In het programma zijn diverse activiteiten georganiseerd om verpleegkundigen te verbinden, delen van kennis uit onderzoek en het bevorderen van netwerken waaronder: Academische Verpleegkunde cafés in samenwerking met het HagaZiekenhuis, journal clubs, een jaarlijkse Academische Verpleegkunde symposium en Winterschool in 2021 en 2022 met twee leerlijnen, nl continuïteit van zorg en academische vaardigheden. Daarnaast hebben drie verpleegkundigen en drie verpleegkundig specialisten subsidie gekregen voor het uitvoeren van hun onderzoek.

Opbouwen intern en extern netwerk
Het programma werd onder de aandacht gebracht door onder andere het afleggen van werkbezoeken bij verpleegafdelingen, het geven van presentaties en zijn er contacten gelegd met regionale partners om het programma verder vorm te geven.
 
Masterprogramma
Een eerste verkenning is uitgevoerd wat de mogelijkheden en ruimte zijn voor een eventuele master academische verpleegkunde. Dit wordt vervolgd in landelijk verband. Janneke de Man heeft, samen met de hoogleraren Verplegingswetenschap van Utrecht, Groningen en Maastricht en met enkele andere leden van het Wetenschappelijk College Verpleegkunde, het initiatief Masterplan Masteronderwijs gestart. Hierin wordt een langetermijnvisie en een actieplan uitgewerkt om richting te geven aan de verdere ontwikkeling van universitair masteronderwijs voor de verpleegkunde, mede gelet op de grote uitdagingen voor de zorg in de komende jaren.
 
Afronding en reguliere inbedding
Na drie inspirerende, uitdagende en intensieve jaren is het nu tijd om het programma Academische verpleegkunde af te ronden. Tijdens de afsluiting van het 3e symposium op 2 juni 2023 werden de programmamanagers Anja Brunsveld-Reinders en Hilda Mekelenkamp en de programmaondersteuners Annette van den Bosch en Claudia Verschoor bedankt voor hun gedreven inzet en doorzettingsvermogen. Hun leiderschap maakte het Programma Academische verpleegkunde zo succesvol dat het als programma stopt en dat Academische verpleegkunde als regulier onderdeel van het LUMC nu wordt ingebed in de organisatie en verder gaat onder leiding van Janneke de Man.   
 
We kijken met trots terug op een succesvol programma en willen iedereen die heeft bijgedragen aan het programma Academische Verpleegkunde heel hartelijk bedanken voor de fijne samenwerking. Zonder die samenwerking was het programma nooit zo’n succes geworden.
 
PS. Ook als regulier onderdeel van het LUMC blijven wij graag in contact. Ons emailadres blijft dan ook gewoon in de lucht: academischeverpleegkunde@lumc.nl. Heb je vragen, wil je graag eens sparren of zie je kansen voor samenwerking, we horen het graag!
 
 
 
 
 
Stand van zaken | onderzoeken
In 2020 & 2021 hebben meerdere verpleegkundigen een projectvoorstel ingediend. Zes van deze verpleegkundigen hebben een subsidie gekregen om hun project uit te gaan voeren. 

1. Anna uit den Boogaard,
verpleegkundig specialist ouderengeneeskunde.
Onderwerp: De bijdrage van het oncogeriatrisch en preoperatief zorgpad door de ogen van de patiënt.
Voortgang: In dit onderzoek zijn 16 patiënten geïnterviewd die deelgenomen hebben aan het oncogeriatrisch en preoperatief zorgpad. Het artikel is gesubmit bij een peer-reviewed tijdschrift.

2. Esther Nijgh, verpleegkundig specialist op de transplantatieafdeling.
Onderwerp: Waardengedreven zorg evaluatie van magnetisch Blackstar JJ-catheter na niertransplantatie.
Voortgang: In totaal werden van 600 patiënten gegevens uit het patiëntendossier geëxtraheerd. Alle gegevens zijn verzameld, geanalyseerd en gepresenteerd, aan een artikel wordt gewerkt. 

3. Noeleen Berkhout, verpleegkundig specialist dialyse.
Onderwerp: The Nephrogeriatric Care Pathway: a nurse led quality of care initiative for optimizing management of older patients with end stage kidney disease.
Voortgang: Momenteel worden de resultaten van de focusgroepen geanalyseerd met betrekking tot hun ervaringen met het nefrogeriatrisch zorgpad. De resultaten van het artikel zijn geaccepteerd in Journal of Renal Care.

4. Janneke Dekker, postdoc op de Neonatologie.
Onderwerp: Optimaliseren van de oxygenatie van premature kinderen door het fine-tunen van automatische zuurstoftitratie.
Voortgang: Het onderzoek naar het fine-tunen van automatische zuurstoftherapie bij premature kinderen is afgerond, de resultaten worden na de zomer gepresenteerd in Rome op het jENS congres en de publicatie is klaar om gesubmit te worden bij een peer-reviewed tijdschrift.

5. Albert Simonse, verpleegkundig expert verpleegafdeling Chirurgie.
Onderwerp: Verpleegkundige gedrag bij decubituspreventie.
Voortgang: Intussen heb ik mijn onderzoek afgerond. De resultaten heb ik voor het eerst gepresenteerd op het AV-symposium. Komende periode ga ik mijn onderzoek op de afdeling presenteren en de conclusies en aanbevelingen verder in de praktijk uitwerken.

6. Jeanne-Marie Nollen, verpleegkundig expert verpleegafdeling Neurochirurgie/Neurologie.
Onderwerp: Patiëntenparticipatie binnen de neurochirurgie: het vereenvoudigen van de soortelijk gewicht bepaling na een hypofyse operatie.
Voortgang: De dataverzameling van de STEPP-studie is nog in volle gang. In het najaar hopen we de eerste data te kunnen analyseren. 
 
 
 
   
 
Contact?
 
   

• Voor al je vragen, opmerkingen en ideeën kun je ons bereiken via het volgende e-mailadres: academischeverpleegkunde@lumc.nl 
 
   

• Volg ons op albinusnet/themapagina academische verpleegkunde (LUMC intern) of onze website.  
 
 
 
© LUMC | Disclaimer | Privacy statement