Nieuwsbrief
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Nieuwsbrief nr. 15, september 2022 | Newsletter no. 15, September 2022
Lees online
Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT
v  

Read the English version


Nieuws van het Versnellingsplan

De zomer is voorbij, het nieuwe studiejaar is van start. Waar de onderwijsinstellingen zich in een nieuw studiejaar bevinden, is voor het Versnellingsplan de eindstreep nu écht in zicht. En of we nog een sprintje trekken de laatste drie maanden. De teams van de zones en werkgroepen leggen de laatste hand aan hun producten en projecten. Zo komt de zone Human capital binnenkort met hun Digitale CompetentiePeiler en publiceert de werkgroep Toetsen op afstand een rapport over de toekomstperspectieven van toetsen. Maar denk ook aan een position paper over Evidence-informed onderwijsinnovatie en een onderzoek over VR in het hoger onderwijs. Op naar de laatste drie maanden! 

De Onderwijsvernieuwers
In de podcastserie van het Versnellingsplan, De Onderwijsvernieuwers, gaan Tjip de Jong en Philip Stein in zes afleveringen in gesprek met onderwijsvernieuwers uit het hoger onderwijs over innovatie met ICT. Voor welke opgaven en ontwikkelingen staan we als hoger onderwijs? Hoe geven we vorm aan de gewenste ontwikkelingen? Aan de start van het nieuwe studiejaar publiceerden we de derde aflevering. Hierin staat Leven Lang Ontwikkelen centraal, met aan het woord Annemieke van Barneveld-Biesma (projectleider Leven Lang Ontwikkelen bij Universiteiten van Nederland) en Ronald Kleijn (initiator en aanjager van Make IT Work aan de Hogeschool van Amsterdam). Luister hier de podcast

Altijd direct op de hoogte van het laatste Versnellingsplannieuws? Volg het Versnellingsplan op Twitter en LinkedIn!


Column: Samenwerking is de enige kans voor succesvolle EdTech

Nieuwe EdTech bedrijven uit Nederland of Europa hebben het moeilijk om binnen te komen bij hoger onderwijsinstellingen, zo schrijven Jelle Kok en John Walker van de werkgroep EdTech. In hun column gaan ze in op hoe essentieel samenwerking en co-creatie in het ecosysteem van technologische ontwikkelingen in het hoger onderwijs is. Lees de column hier.


Nieuws uit de zones: producten en resultaten

Toolkit Blend je onderwijs
Blended leren. Een concept dat in onderwijsland hoog op de agenda staat. Blended onderwijs ontwikkelen is een omvangrijke en complexe taak, voor docenten, maar ook voor ondersteuners en managers. Om hierbij te ondersteunen, ontwikkelde de zone Faciliteren en professionaliseren van docenten de toolkit ‘Blend je onderwijs’, met daarin concrete handvatten en hulpmiddelen voor de praktijk –  voor het ontwerpen en implementeren van blended leren.

Instrumenten voor evidence-informed onderwijsinnovatie met ICT
Wil je weten hoe je innovaties het beste kan ontwikkelen en evalueren? De zone Evidence-informed onderwijsinnovatie met ICT heeft een verzameling van gevalideerde en betrouwbare instrumenten. Daar zijn weer nieuwe instrumenten aan toegevoegd. Bekijk ze hier

Onderwijs in de context van digitale transformatie
De zone Versterken van digitale human capital heeft onderzoek gedaan naar de status van de digitale transformatie in het hoger onderwijs. In de publicatie ‘Onderwijs in de context van digitale transformatie’ schetst de zone een beeld van de huidige situatie, wijst op de risico’s en biedt ankerpunten als het gaat om digitalisering in het hoger onderwijs.

Quickscan Studiedata verbeterd en beschikbaar in het Nederlands
De eerste versie van de Quickscan Studiedata werd in 2021 ontwikkeld door de zone Veilig en betrouwbaar studiedata benutten in samenwerking met Doorpakken op digitalisering. Met behulp van feedback van verschillende instellingen is de quickscan in het afgelopen jaar verbeterd. Daarnaast is er een handreiking ontwikkeld om je te helpen de scan optimaal te benutten. Je vindt de quickscan en handreiking hier.

Bouwstenen voor flexibel onderwijs met persoonlijke leerroutes
Wil je aan de slag met flexibel onderwijs en daadwerkelijk flexibel onderwijs ontwikkelen binnen je instelling? De zone Flexibilisering van het onderwijs geeft je de bouwstenen om hiermee aan de slag te gaan. Bekijk de publicatie hier.

Binnenkort beschikbaar: de Quickscan Open Leermaterialen
De zone Naar digitale (open) leermaterialen is momenteel druk bezig met de ontwikkeling van de Quickscan open leermaterialen. In oktober wordt de quickscan gepresenteerd en kun je aan de slag met het testen van de volwassenheid van je instelling als het gaat om gebruik van open leermaterialen.


Events

Toets2daagse - Toetsen en leren in balans
Toetsen en leren in balans – dat is het thema van de vierde editie van de Toets2daagse. Op 6 en 7 december vertellen experts over hun visie op toetsing, met speciale aandacht voor de inrichting, ondersteuning en rol van toetsing in het leerproces. Deze editie wordt georganiseerd door de SIG Digitaal toetsen, Tilburg University en de werkgroep Toetsen op afstand. Ben je erbij? De inschrijving is nu geopend!
 
Kick-off Startup in Residence EdTech
Donderdag 20 oktober lanceert de werkgroep EdTech voor onderwijsinnovatie op feestelijke wijze de eerste editie van Startup in Residence EdTech in de Zalen van Zeven in Utrecht. Maak kennis met de deelnemende instellingen en geselecteerde startups en kom erachter met welke challenges ze aan de slag gaan. Ben je erbij? Meld je aan!

Webinar Samen versnellen
Op dinsdag 11 oktober introduceert de zone Flexibilisering van het onderwijs het Samen Versnellen spel. Tijdens dit webinar kom je erachter hoe je het spel speelt en hoe het jou en je collega's verder kan helpen met flexibilisering. Meld je hier aan!Nieuws van partners

SURF Onderwijsdagen
De SURF Onderwijsdagen vinden dit jaar plaats op 15 & 16 november 2022, in Congrescentrum 1931 in Den Bosch. Het thema dit jaar: met daadkracht het onderwijs duurzaam verbeteren. Het eerste deel van het programma en tickets vind je hier.

Natuurlijk is het Versnellingsplan ook aanwezig. Zien we je in onze stand, of tijdens één van onze sessies?

Vraagbaak Online Onderwijs
De Vraagbaak Online Onderwijs organiseert regelmatig webinars, met de komende maanden op de agenda:

  • 7 oktober | Feedbackvormen met VR. De juiste manier van feedback geven, kan voor een student veel verschil maken. Welke manier van feedback gebruik je? En hoe geef je feedback in VR? Meer weten? Schrijf je in voor dit webinar.
  • 4 november | Samenwerkend leren. Hoe kunnen studenten elkaar versterken in beter samenwerken en mondeling presenteren. Aanmelden kan twee weken van tevoren.
  • 2 december | Online samenwerkingsvormen schrijven. Hoe kunnen studenten samen hun schrijfvaardigheid ontwikkelen en verbeteren. Aanmelden kan twee weken van tevoren.
Meer informatie over de webinars van Vraagbaak Online onderwijs vind je hier.Op de hoogte blijven

Wil je vaker op de hoogte gehouden worden van het Versnellingsplan? Volg ons dan op Twitter en LinkedIn! Nieuwsbrief nummer 16 verschijnt in december 2022.
 
Afmelden
Je ontvangt deze mail omdat je je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT. Wil je in de toekomst deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Stuur dan een e-mail naar communicatie@versnellingsplan.nl

 

 

English version

News from the Acceleration Plan

The new academic year has started, but for the Acceleration Plan the finishing line is right in front of us. And we will definitely make a dash for it in the last three months. The teams of the zones and working groups are finalising their products and projects. For instance, the Human Capital zone will soon present its Digital Competence Indicator and the Remote Digital Assessment working group will publish a report on the future prospects of assessment. More that will come: the position paper on Evidence-informed educational innovation and a study on VR in higher education. On to the final three months! 
 

The Educational Innovators 
In the podcast series of the Acceleration Plan, The Educational Innovators, Tjip de Jong and Philip Stein discuss innovation with IT in six episodes with educational innovators from higher education. What challenges and developments are we facing as higher education? How do we shape the desired developments? At the start of the new academic year, we published the third episode. It focuses on Lifelong Development, with Annemieke van Barneveld-Biesma (project leader of Lifelong Development at Universities of the Netherlands) and Ronald Kleijn (initiator and driving force behind Make IT Work at Amsterdam University of Applied Sciences). Listen to the podcast here (Dutch only)!  
 
Do you wish to continuously stay informed about the latest news from the Acceleration Plan? Follow us on Twitter or LinkedIn


Column: Collaboration is the only chance for successful EdTech  

New EdTech companies from the Netherlands and Europe have a hard time getting in at higher education, as Jelle Kok and John Walker of the EdTech working group write. In their column, they discuss how essential collaboration and co-creation are in the ecosystem of technological developments in higher education. Read the column here.


Products and publications

Toolkit Blend your education
Blended learning. A concept that is high on the agenda in higher education. Developing blended education is an extensive and complex task, for lecturers, but also for support staff and managers. To support this, the Facilitating Professional Development for Lecturers zone developed the 'Blend your education' toolkit (Dutch only), containing concrete tools for practice - for designing and implementing blended learning.  

Tools for evidence-informed educational innovation with ICT 
Want to know how to develop and evaluate innovations? The Evidence-informed Educational Innovation with IT zone has a collection of validated and reliable tools. New tools have been added to it. Check them out here (Dutch only).  

Education in the context of digital transformation 
The Strengthening Digital Human Capital zone has done research on the status of digital transformation in higher education. In the publication 'Education in the context of digital transformation', the zone paints a picture of the current situation, points out the risks and offers anchor points when it comes to digitalisation in higher education (Dutch only, will soon be available in English). 

Quickscan Education Data improved and available in Dutch 
The first version of the Quickscan Education Data was developed in 2021 by the Secure and Reliable use of Education Data in cooperation with ‘Doorpakken op digitalisering’. With the help of feedback from various institutions, the quickscan has been improved over the past year. In addition, a handbook has been developed to help you make the best use of the scan. You can find the quick scan and guide here.

Building blocks for flexible education with personal learning pathways 
Do you want to get started with flexible education and actually develop flexible education within your institution? The Making Education more Flexible zone gives you the building blocks to get started. View the publication here.

Coming soon: the Quickscan Open Educational Resources 
The Towards Digital Educational Resources zone is currently busy developing the Quickscan for the use of open educational resources. The quick scan will be presented in October and you can get started testing your institution's maturity when it comes to using OERs.


Events

Toets2daagse - Assessment and learning in balance 
Assessment and learning in balance - that is the theme of the fourth edition of the ‘Toets2daagse’. On 6 and 7 December, experts will share their views on assessment, with a special focus on the design, support and role of assessment in the learning process. This edition is organised by the 'SIG Digitaal Toetsen’, Tilburg University and the Digital Assessment working group. Will you be there? Registrations are now open (Dutch only)!

Kick-off Startup in Residence EdTech 
On Thursday 20 October, the EdTech for Educational Innovation working group festively launches the first edition of Startup in Residence EdTech in the Zalen van Zeven in Utrecht. Meet the participating institutions and selected startups and find out what challenges they will be working on. Will you be there? Sign up here

Webinar Accelerating together 
On Tuesday 11 October, the Flexible Education zone introduces the Accelerate Together game. During this webinar, you will find out how to play the game and how it can help you and your colleagues further with flexibilisation. Sign up here (Dutch only)! News from partners

SURF Onderwijsdagen
The SURF Onderwijsdagen will take place on 15 & 16 November 2022, at Congrescentrum 1931 in Den Bosch. The theme this year: improving education sustainably with decisiveness. You can find the first part of the programme and tickets here (Dutch only).

Of course, The Acceleration Plan will also be present. Will we see you at our stand, or during one of our sessions?
 
Vraagbaak Online Onderwijs 
The ‘Vraagbaak Online Onderwijs’ regularly organises webinars, with the coming months on the agenda:
  • 7 October | Feedback Forms with VR. The right way of giving feedback can make a lot of difference to a student. What way of feedback do you use? And how do you give feedback in VR? Register for this webinar.
  • 4 November | Collaborative learning. How can students strengthen each other in better collaboration and oral presentation. Sign up two weeks in advance.
  • 2 December | Online collaborative writing. How students can develop and improve their writing skills together. Sign up two weeks in advance 
More information about the webinars of Vraagbaak Online education can be found here (Dutch only) .

Stay up-to-date!

Would you like to stay up-to-date with the Acceleration Plan more regularly? Follow us on Twitter and LinkedIn. The next newsletter, number 16, will be published in December 2022.

Unsubscribe
You're receiving this newsletter as you've subscribed to receive the Acceleration Plan newsletter. Would you like to unsubscribe from this newsletter? Please send an email to communicatie@versnellingsplan.nl to be removed from the mailing list.