Nieuwsbrief van het meerjarenprogramma GGZ | Bekijk de webversie
Nieuwsbrief van het meerjarenprogramma GGZ 
juni 2021 
Geachte relatie,
Omdat u betrokken bent bij het meerjarenprogramma GGZ, sturen we u graag deze derde nieuwsbrief waarin we u meer uitleggen over wat het programma inhoudt, wie er in het team zit en wat onze ambitie is. Ook geven we een paar voorbeelden van de voortgang van projecten waar we mee bezig zijn.

Deze nieuwsbrief zal gedurende de looptijd van het programma periodiek verschijnen om u op de hoogte te houden van de voortgang van de verschillende projecten die binnen het meerjarenprogramma vorm en inhoud krijgen. Deel deze nieuwsbrief ruimhartig onder uw collega’s en in uw netwerk: hoe meer mensen er van weten en aanhaken, hoe groter het effect is dat we met elkaar sorteren.

Meer weten over het MJP?
Meer weten of meedoen? Neem contact op met Job Mol via job.mol@groningen.nl of 06-4854844.
 
Met vriendelijke groet,
 
Het programmateam
 
 
Het meerjarenprogramma GGZ 
Het meerjarenprogramma GGZ is een belangrijk onderdeel van de Regionale Werkagenda van de Groninger gemeenten en Menzis. Vanuit het landelijk programma Juiste Zorg Op De Juiste Plek, en als een uitvloeisel van de verschillende hoofdlijnenakkoorden, is afgesproken om de regionale samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars een meer structureel en niet-vrijblijvend karakter te geven. En dat in heel Nederland.

In de provincie Groningen zijn aanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten en inwoners (burgers) al gewend om samen te werken aan de gezondheid van de Groningers. Dit vormt een goede basis voor dit meerjarenprogramma. 

Lees meer >
 
 
 
Programmateam  
In de komende nieuwsbrieven stellen alle programmateamleden zich hier voor. Maak kennis met….Maarten Wegman.

Maarten Wegman werkt sinds 2014 als regiomanager Zorg Groningen bij Menzis. Maarten heeft aan de wieg gestaan van het 1e VBHS Meerjarencontract in de GGZ in Groningen: de werkvorm Samen voor Herstel en de pilot Voorzorg. Maarten is oorspronkelijk geschoold in het bieden van zorg en later in bedrijfskunde/verandermanagement en strategische vraagstukken.

Lees meer >   
 
 
Pilot psycholance  

Zoals in de vorige nieuwsbrief al is vermeld, rijdt er sinds 14 oktober 2020 in de provincie Groningen een psycholance. De psycholance is 7 dagen per week inzetbaar tussen 10:00 en 22:00 uur. Inmiddels rijden 8 chauffeurs en 9 verpleegkundigen met de psycholance. De verpleegkundigen zijn in dienst van Lentis maar zijn voor een deel van hun werktijd gedetacheerd bij de ambulancedienst.

Lees meer >

 
 
 
Pilot bereikbaarheidsteam psycho-sociaal 
In januari is de pilot Bereikbaarheidsteam psycho-sociaal van start gegaan in de stad Groningen.  Het team bestaat uit professionals van WIJ Groningen, Lentis, VNN en GGD. Met dit team willen we zorgen dat -na een melding waarbij geen sprake is van een acute situatie- zo snel en zoveel als mogelijk de reguliere verantwoordelijke zorgorganisaties voorzien worden van een overdracht. Zo kan  de eerstvolgende werkdag de (vervolg)zorg worden gestart dan wel gecontinueerd. Hiermee wordt verdere terugval voorkomen en kan er worden gewerkt aan herstel. 

Lees meer >

 
 
 
Evaluatie Crisiskaart en het vervolg 

In 2019 zijn we van start gegaan met de Groninger crisiskaart. Deze crisiskaart werd vrijblijvend verspreid onder de burgers die gebruik maken van ondersteuning in sociaal domein en zorg van GGZ-instellingen in Stad & Ommeland. Deze kaart en het gebruik ervan hebben is in het programmateam geëvalueerd. 

Lees meer >

 

 
 
 
Taskforce Wachttijden GGZ 

In de regio Groningen zijn de wachttijden voor diverse diagnosegroepen langer dan 14 weken (Treeknorm). Er is dus werk aan de winkel. Vanuit het MJP wordt geparticipeerd in werkgroepen van de regionale taskforce die verbetervoorstellen ontwikkelen. Er wordt gekeken naar de samenwerking tussen verschillende partijen die zich op dit speelveld begeven. Zo kijkt één van de werkgroepen bijvoorbeeld specifiek naar de samenwerking tussen huisartsen en het sociaal domein en de invloed daarvan op de wachttijden.

Momenteel vinden er verkenningen en uitwerkingen plaats van verbetervoorstellen. Deze worden in juni aan het bestuurlijk overleg van de taskforce voorgelegd.

 
 
Project DOEN!  

De doelgroep KOPP/KOV (Kinderen van Ouders met Psychische Problemen en Kinderen van Ouders met Verslavingsproblemen) is één van de speerpunten in het Meerjarenprogramma Psychisch Kwetsbaren. Met de GON aanbieders binnen de gemeente Groningen hebben we in februari gesproken over de thema’s van het Meerjarenprogramma en in het bijzonder het belang van de kindcheck. We hebben geïnventariseerd hoe we op klantregisseursniveau en op organisatieniveau de kindcheck beter kunnen borgen.
 
Binnen de gemeente Groningen lopen momenteel 2 projecten die zich richten op deze doelgroep: het Buitenshuisproject (Trimbos Instituut) vanuit de Aanpak Kindermishandeling en het project Doen! vanuit Kansrijke Start. In de voorgaande nieuwsbrief werd gemeld dat in november vorige jaar vanuit de Coalitie Kansrijke Start Groningen een projectaanvraag was ingediend bij ZonMW voor de subsidieoproep Verbetering lokale praktijk bij onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap. Deze subsidie is toegekend. Lees meer over het project DOEN! 

Lees meer >

 

 

 
 
Evaluatie aanpak verward en onbegrepen gedrag

Groningen is één van de regio’s  geweest waar de Erasmus School of Health Policy and Management onderzoek heeft gedaan in het kader van de evaluatie van de aanpak van verward/onbegrepen gedrag. Deze evaluatie is samengevat in een filmpje. 


Bekijk het filmpje >
 
 
Beoordeel deze e-mail